Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 3. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток 3. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Загальні положення

1.1.      Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків (надалі - Ре-комендації) розроблено з метою стандартизації процедур здій-снення аналізу діяльності страховиків працівниками Держав-ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), своєчасного виявлення ризиків у ді-яльності страховиків.

1.2.      Відхилення від рекомендованих значень показників, зазначе-них в Рекомендаціях, не є підставою для складання акта про порушення страховиком законодавства та застосування заходів впливу.

2.         Тести раннього попередження

2.1.      Тести раннього попередження - це система порівняння фактич-них фінансових показників діяльності страховиків з визначени-ми Держфінпослуг показниками, їх узагальнення та оцінка ри-зиків діяльності страховиків.

2.2.      Тести раннього попередження використовуються для визначен-ня рівня фінансової надійності страховиків, який розраховуєть-ся за даними річної фінансової звітності, складеної відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердже-ного розпорядженням Держфінпослуг N 39 ( z0517/04 ) від 03.02.2004.

Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, ак-тивів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.

Оцінки виставляються по 4-бальній системі в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.

На основі проведених тестів раннього попередження страхови-ки можуть отримати такі оцінки:

-          «1» (стійка) - фінансові показники знаходяться на високому рівні;

-          «2» (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показ-ники знаходяться на середньому рівні;

-          «3» (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансо-ві показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Додатки нормативна документація з управління ризиками

- «4» (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

2.3. Дані, які використовуються при розрахунку показників тестів раннього попередження, їх зміст та порядок розрахунку наведе-ні в наступній таблиці:

 

№        Термін            Зміст   Формула*

1

2 3

4

5

6

7

8 9       Капітал,

Чистий

капітал            Активи по балансу за ви-рахуванням нематеріальних активів та зобов’язань по балансу     Ф1: 280 - 010 - 430 -480 – 620 – 630

 

            Високоліквідні активи          Грошові кошти та їх еквіва-ленти   Ф1: 230 + 240

 

            Зобов’язання, загальна сума зобов’язань  Зобов’язання по балансу     Ф1: 430 + 480 + 620 + 630

 

            Дебіторська заборгованість Всі види дебіторської за-боргованості відповідно до балансу    Ф1: 50 + 160 + 170 +

180 + 190 + 200 + 210

+ 060

 

            Сума чистих премій Валовий обсяг зібраних пре-мій за вирахуванням частки, належної перестраховикам      Р1: 010 - 020 [Р1: 080 – 090

 

            Зароблені

страхові

платежі           Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя           Р1: 070**

 

            Чистий при-буток (або збиток)      Чистий прибуток (збиток) відповідно до звіту     Ф2: 220 (або 225)