Додаток 3. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

1.         Загальні положення

1.1.      Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків (надалі - Ре-комендації) розроблено з метою стандартизації процедур здій-снення аналізу діяльності страховиків працівниками Держав-ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), своєчасного виявлення ризиків у ді-яльності страховиків.

1.2.      Відхилення від рекомендованих значень показників, зазначе-них в Рекомендаціях, не є підставою для складання акта про порушення страховиком законодавства та застосування заходів впливу.

2.         Тести раннього попередження

2.1.      Тести раннього попередження - це система порівняння фактич-них фінансових показників діяльності страховиків з визначени-ми Держфінпослуг показниками, їх узагальнення та оцінка ри-зиків діяльності страховиків.

2.2.      Тести раннього попередження використовуються для визначен-ня рівня фінансової надійності страховиків, який розраховуєть-ся за даними річної фінансової звітності, складеної відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердже-ного розпорядженням Держфінпослуг N 39 ( z0517/04 ) від 03.02.2004.

Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, ак-тивів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.

Оцінки виставляються по 4-бальній системі в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.

На основі проведених тестів раннього попередження страхови-ки можуть отримати такі оцінки:

-          «1» (стійка) - фінансові показники знаходяться на високому рівні;

-          «2» (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показ-ники знаходяться на середньому рівні;

-          «3» (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансо-ві показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

Додатки нормативна документація з управління ризиками

- «4» (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

2.3. Дані, які використовуються при розрахунку показників тестів раннього попередження, їх зміст та порядок розрахунку наведе-ні в наступній таблиці:

 

№        Термін            Зміст   Формула*

1

2 3

4

5

6

7

8 9       Капітал,

Чистий

капітал            Активи по балансу за ви-рахуванням нематеріальних активів та зобов’язань по балансу     Ф1: 280 - 010 - 430 -480 – 620 – 630

 

            Високоліквідні активи          Грошові кошти та їх еквіва-ленти   Ф1: 230 + 240

 

            Зобов’язання, загальна сума зобов’язань  Зобов’язання по балансу     Ф1: 430 + 480 + 620 + 630

 

            Дебіторська заборгованість Всі види дебіторської за-боргованості відповідно до балансу    Ф1: 50 + 160 + 170 +

180 + 190 + 200 + 210

+ 060

 

            Сума чистих премій Валовий обсяг зібраних пре-мій за вирахуванням частки, належної перестраховикам      Р1: 010 - 020 [Р1: 080 – 090

 

            Зароблені

страхові

платежі           Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя           Р1: 070**

 

            Чистий при-буток (або збиток)      Чистий прибуток (збиток) відповідно до звіту     Ф2: 220 (або 225)

 

            Виплати і витрати    Страхові виплати та від-шкодування, а також ви-трати, пов’язані з врегулю-ванням страхових випадків, збільшені на суму резервів збитків на кінець звітного періоду та зменшені на суму резервів збитків на початок звітного періоду        (Р1: 240 + 320 + 330) +

Р3(К)070 - Р3(П)070 +

Р4(К)070 - Р4(П)070

 

            Прибуток від

фінансової

діяльності       Дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи за вирахуванням витрат від участі в капіталі та інші фінансові витрати     Ф2: 110 + 120 + 130 – 140 -150 - 160)

Теорія та практика підприємницького ризику

 

10 11   Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року     Сума довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших під-приємств, та інших фінансо-вих інвестицій та поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду, поділена на два        (Ф1: 040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К) + 220(К)) / 2

 

            Чисті страхові резерви         Страхові резерви за балан-сом за вирахуванням частки перестраховиків у страхових резервах   Ф1: 415 - 416

* Формули записані відповідно до форм звітних даних, затверджених розпоря-дженням Держфінпослуг від 03.02.2004 N 39 (z0517/04) «Про затвердження Поряд-ку складання звітних даних страховиків». В квадратних дужках наводяться формули для страховиків зі страхування життя, якщо вони відрізняються від формул для стра-ховиків з загальних видів страхування.

При записі формул в цій таблиці використовують такі умовні позначення: Ф1 - баланс, Р1 - розділ 1 звіту, Р3 - розділ 3 звіту, Р4 - розділ 4 звіту, (П) - на по-чаток річного звітного періоду, (К) - на кінець річного звітного періоду, якщо не зазначено – на кінець річного звітного періоду

** Формула визначена тільки для страховиків з загальних видів страхування

2.4. Показники розраховуються відповідно до наступної таблиці:

 

№ 1

2 3       Показник Метод розрахунку Формула*

 

            Показник дебітор-ської заборгованості      |ПДЗ = 100 % * Дебіторська забор-гованість)/(Капі-тал) 100 * (Ф1 050 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 060)/(Ф1 280 - 010 - 430 - 480 – 620 – 630

 

            Показник ліквідності активів           ПЛА = 100 % * (Ви-соко ліквідні акти-ви)/ (Зобов’язання)        100 * (Ф1 230 + 240)/

(Ф1 430 + 480 + 620 +

630)

 

            Показник ризику страхування         ПРС = 100 % * (Сума чистих пре-мій за всіма поліса-ми)/ (Капітал)            Життя: 100 * (Р1 080 - 090)/ (Ф1 280 - 010 -430 - 480 – 620 – 630) Не життя: 100 * (Р1 010 – 020)/(Ф1 280 - 010 -430 - 480 - 620 - 630)

Додатки нормативна документація з управління ризиками

 

Зворотний показник платоспроможності ЗПП = 100 * (Загальна сума зобов’язань)/ (Ка-пітал)       100 * (Ф1 430 + 480 +

620 + 630)/| (Ф1 280

- 010 - 430 - 480 - 620 -

630)

Показник доходності            ПД = 100 * (Чистий прибуток)/ (Капі-тал)            100 * (Ф2: 220 (або 225))/ (Ф1 280 - 010 -430 - 480 – 620 – 630)

Показник обсягів страхування (андер-райтингу)  ПА = 100 * (Випла-ти і витрати)/(Сума чистих зроблених премій)           Не життя: 100 * (Р1 240

+ 320 + 330 + Р3(К)070

- Р3(П)070 + Р4(К)070

- Р4(П)070)/Р1 070

Показник змін у капіталі       ПЗК = 100 *(Капі-тал (t)) / (Капітал (t-1) - 1)        100 * ((Ф1 280 - 010

-          430 – 480 -480 - 620 -

630)(К)/(Ф1 280 - 010

-          430 - 480 - 620 - 630)

(П) - 1)

Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами    ПЗЧП = 100 * ((Сума чистих премій (t))/ Р1(К) (Сума чистих пре-мій (t-1)) – 1)     Життя: 100 * (Р1(П)

(080 - 090)/ (080 - 090)

- 1) Не життя: 100 *

(Р1(П) (010 - 020)/

Р1(К) (010 - 020) - 1)

Показник незалеж-ності від перестраху-вання     ПНП = 100 * (Чис-та сума премій по всіх полісах)/ (Ва-лова сума премій по всіх полісах)            Життя: 100 * Р1 (080 -

090)/Р1 080 Не життя:

100 * Р1 (010 - 020)/

Р1 010

Показник відношен-ня чистих страхових резервів до капіталу  ПВРК = 100 % *(Чисті страхові резерви)/ (Капітал)        Не життя: 100 * (Ф1

415 - 416)/ (Ф1 280 -

010 - 430 – 480 – 620

- 630)

Показник доходності інвестицій     ПДІ = 100 %*(При-буток від фінан-сової діяльності)/ (Середній обсяг фінансових інвести-цій протягом року)     200 * Ф2 (110 + 120 + 130 – 140 -150 - 160)/ Ф1(040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К) + 220(К))

Теорія та практика підприємницького ризику

2.5. Фактична оцінка кожного показника визначається шляхом по-рівняння розрахованого значення показника з відповідною шка-лою значень (враховуючи те, якими видами страхування (жит-тя/не життя) займається страховик), наведеною у наступній таблиці:

 

№        Показник        Шкала

           

            Не життя Життя

1          Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)        1.         0 <=ПДЗ <50

2.         50<=ПДЗ <75

3. 75<=ПДЗ <100

4. 100<=ПДЗ  1.         0 <=ПДЗ <50

2.         50<=ПДЗ <75

3. 75<=ПДЗ <100

4. 100<=ПДЗ

2          Показник ліквідності активів (ПЛА)           1. 95 <=ПЛА

2.         80 <=ПЛА <95

3.         65 <=ПЛА <80

4. ПЛА <65    1. 60 <=ПЛА

2. 50 <=ПЛА <60

3. 40 <=ПЛА <50 4.

ПЛА <40

3          Показник ризику страхування (ПРС)         1. ПРС <=100

2.         100 < ПРС <=200

3.         200 < ПРС <=300

4. 300 < ПРС  1. ПРС <=300

2.         300 < ПРС <=400

3.         400 < ПРС <=500

4. 500 < ПРС

4          Зворотний показник

платоспроможності

(ЗПП)  1. 0 < ЗПП <=20

2.         20 < ЗПП <=50

3.         50 < ЗПП <=75

4.         75 < ЗПП, ЗПП

<=0     1. 0 < ЗПП <=20 2. 20 < ЗПП <=50 3.

50 < ЗПП <=90

4. 90 < ЗПП, ЗПП

<=0

5          Показник доходності (ПД)   1. 50 < ПД

2.         25 < ПД <=50

3.         0 <=ПД <=25

4. ПД < 0        1. 50 < ПД

2.         25 < ПД <=50

3.         0 <=ПД <=25

4. ПД < 0

6          Показник обсягів страхування (андеррайтингу) (ПА)      1. ПА <=50

2. 50 < ПА <=100 3.

100 < ПА <=110

4. 110 < ПА    -

7          Показник змін у капіталі (ПЗК)       1. 10 < ПЗК

2.         5 < ПЗК <=10

3.         0 < ПЗК <=5

4. ПЗК <=0     1. 10 < пзк

2.         5 < ПЗК <=10

3.         0 < ПЗК <=5

4. ПЗК <=0

8          Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)  1. 40 <=ПЗЧП

2.         33 <=ПЗЧП <40

3.         10 <=ПЗЧП <33

4. ПЗЧП < 10 1. 40 <=ПЗЧП

2. 33 <=ПЗЧП <40 3.

10 <=ПЗЧП <33

4. ПЗЧП < 10

Додатки нормативна документація з управління ризиками

 

9          Показник незалежності від перестрахування (ПНП)        1. 50 <=ПЗП

2.         40 <=ПЗП <50

3.         30 <=ПЗП <40

4. ПЗП <30, 85

<=ПЗП            1. 80 <=ПЗП

2.         65 <=ПЗП <80

3.         50 <=ПЗП <65

4. ПЗП <50

10        Показник відношення чистих страхових резервів та капіталу (ПВРК)  1. 0 < ПВРК <=50

2. 50 < ПВРК <=75

3. 75 < ПВРК <=100

4. 100 < ПВРК,

ПВРК <=0      -

11        Показник доходності інвестицій (ПДІ)      1. 10 <=ПДІ

2. 5 <=ПДІЗ <10

3. 0 <=ПДІ <5

4. ПДІ <0        1. 30 <=ПДІ

2.         10 <=ПДІ <30

3.         5 <=ПДІ <10

4. ПДІ <5

2.6. Загальна оцінка визначається як сума фактичних оцінок по окремих показниках, помножених на відповідні коефіцієнти (враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик) з наступної таблиці:

 

№ п/п  Показник        Коефіцієнт

 

           

            Не життя        Життя

1          Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)        0,04     0,05

2          Показник ліквідності активів (ПЛА)           0,10     0,125

3          Показник ризику страхування (ПРС)         0,06     0,075

4          Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)  0,18     0,225

5          Показник доходності (ПД)   0,06     0,075

6          Показник обсягів страхування (андеррайтин-гу) (ПА)    0,06     -

7          Показник змін у капіталі (ПЗК)       0,06     0,075

8          Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами ПЗЧП     0,06     0,075

9          Показник незалежності від перестрахування (ПНП)        0,18     0,225

10        Показник відношення чистих страхових ре-зервів та капіталу (ПВРК) 0,16     -

11        Показник доходності інвестицій (ПДІ)      0,04     0,075

2.7. Загальна оцінка округлюється до цілого числа за загальними правилами округлення.

Теорія та практика підприємницького ризику

2.8. Результати тестів раннього попередження є інформацією з об-меженим доступом, яка не підлягає розголошенню та опубліку-ванню в засобах масової інформації.

3. Оформлення результатів тестів раннього попередження

3.1. Результати тесту для страховиків, що займаються видами стра-хування, іншими ніж страхування життя, записуються у таблиці наступного зразка:

ТЕСТИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             на «___»         200_ р.

(найменування страховика і звітна дата)

 

№ п/п  Вид показника          Розра-ховане значення показника  Оціночна шкала        Коефі-цієнт    Фактична оцінка

1          Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)                    1. 0 <=ПДЗ <50

2. 50 <=ПДЗ <75

3. 75 <=ПДЗ <100

4. 100 <=ПДЗ 0,04    

2          Показник ліквідності ак-тивів (ПЛА)                     1. 95 <=ПЛА

2.         80 <=ПЛА <95

3.         65 <=ПЛА <80

4. ПЛА <65    0,10    

3          Показник ризику страху-вання (ПРС)                   1.         ПРС <=100

2.         100 < ПРС

<=200

3.         200 < ПРС

<=300

4.         300 < ПРС      0,06    

4          Зворотний по-казник плато-спроможності (ЗПП)                      1. 0 < ЗПП <=20

2.         20 < ЗПП <=50

3.         50 < ЗПП <=75

4.         75 < ЗПП, ЗПП

<=0     0,18    

5          Показник

доходності

(ПД)                1. 50 < ПД

2.         25 < ПД <=50

3.         0 <=ПД <=25

4. ПД < 0        0,06    

Додатки нормативна документація з управління ризиками

 

6          Показник обся-гів страхування (андеррайтин-гу) (ПА)               1. ПА <=50 2. 50 < ПА <=100 3. 100 < ПА <=110

4. 110 < ПА    0,06    

7          Показник змін у капіталі (ПЗК)                   1. 10 < ПЗК

2.         5 < ПЗК <=10

3.         0 < ПЗК <=5

4. ПЗК <=0     0,06    

8          Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)              1.         40 <=ПЗЧП

2.         33 <=ПЗЧП

<          40

3.         10 <=ПЗЧП

<          33

4.         ПЗЧП < 10     0,06    

9          Показник не-залежності від перестрахуван-ня (ПНП)                 1. 50 <=ПЗП

2.         40 <=ПЗП < 50

3.         30 <=ПЗП < 40

4. ПЗП < 30, 85

<=ПЗП            0,18    

10        Показник відношення чистих стра-хових резервів та капіталу (ПВРК)             1. 0 < ПВРК <=50

2.         50 < ПВРК

<=75

3.         75 < ПВРК

<=100

4. 100 < ПВРК,

ПВРК <=0      0,16    

11        Показник відношення чистих стра-хових резервів та капіталу (ПВРК)             1. 10 <=ПДІ

2.         5 <=ПДІ <10

3.         0 <=ПДІ <5

4. ПДІ <0        0,04    

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Теорія та практика підприємницького ризику

3.2. Результати тесту для страховиків, що займаються страхуванням життя, записуються у таблиці наступного зразка:

ТЕСТИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

             на «___»         200_ р.

(найменування страховика і звітна дата)

 

№ п/п  Вид показника          Розраховане значення показника   Оціночна шкала        Коефі-цієнт    Фактична оцінка

1          Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)                    1.         0 <=ПДЗ <50

2.         50 <=ПДЗ <75

3.         75 <=ПДЗ <100

4.         100 <=ПДЗ     0,05    

2          Показник ліквідності активів (ПЛА)                       1.         60 <=ПЛА

2.         50 <=ПЛА <60

3.         40 <=ПЛА <50

4.         ПЛА <40        0,125  

3          Показник ризику страхування (ПРС)                     1.         ПРС <=300

2.         300 < ПРС <=400

3.         400 < ПРС <=500

4.         500 < ПРС      0,075  

4          Зворотний по-казник плато-спроможності (ЗПП)                      1.         0 < ЗПП <=20

2.         20 < ЗПП <=50

3.         50 < ЗПП <=90

4.         90 < ЗПП,

ЗПП <=0         0,225  

5          Показник

доходності

(ПД)                1.         50 < ПД

2.         25 < ПД <=50

3.         0 <=ПД <=25

4.         ПД < 0            0,075  

6          Показник змін капіталі (ПЗК)                      1.         10 < ПЗК

2.         5 < ПЗК <=10

3.         0 < ПЗК <=5

4.         ПЗК <=0         0,075  

7          Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)              1.         40 <=ПЗЧП

2.         33 <=ПЗЧП <40

3.         10 <=ПЗЧП <33

4.         ПЗЧП <10      0,075  

Додатки нормативна документація з управління ризиками

 

            Показник не-             1. 80 <=ПЗП             

8          залежності від                       2. 65 <=ПЗП <80       0,225  

 

            перестрахуван-                     3. 50 <=ПЗП <65      

           

            ня (ПНП)                    4. ПЗП <50                

            Показник                   1. 10 <=ПДІ              

            доходності                 2. 5 <=ПДІ <10          0,075  

            інвестицій                  3. 0 <=ПДІ <5           

           

            (ПДІ)              4. ПДІ <0                  

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансо-вих послуг України від 17.03.2005 N 3755