Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 2. Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток 2. Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 частини пер-шої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (2664-01) та підпункту 11 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292 (292/2003).

Глава 1. Загальні положення

1.1.      Цим Положенням установлюються критерії та нормативи пла-тоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквід-ності для забезпечення стабільної діяльності кредитних установ, а також з метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних установ.

1.2.      Дія цього Положення поширюється на кредитні установи, які отримали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) на прова-дження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок за-лучених коштів (крім кредитних спілок, об'єднаних кредитних спілок, ломбардів).

1.3.      У цьому Положенні терміни та поняття вживаються в такому значенні:

 

-          активи, зважені на ризик, - сумарні активи, зважені за ступенем ризику окремих статей балансу;

-          ліквідність - здатність кредитної установи забезпечити своє-часне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань кредитної установи, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів;

-          ліквідні активи - кошти в касі та на поточних рахунках кредитної установи, відкритих у банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готівкові чи безготівкові кошти;

-          платоспроможність кредитної установи - достатність власно-го капіталу для забезпечення виконання зобов'язань кредитної установи;

Додатки нормативна документація з управління ризиками

- субординований борг - звичайні незабезпечені боргові капіталь-ні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути вилучені з кредитної установи раніше п'яти років, а в разі банкрутства чи ліквідації повертаються ін-вестору після погашення вимог усіх інших кредиторів.

Глава 2. Нормативи достатності капіталу та платоспроможнос-ті кредитної установи

2.1.      Коефіцієнт платоспроможності визначається як відношення

власного капіталу кредитної установи (за винятком субордино-

ваного капіталу) до сумарних активів та коштів на позабалансо-

вих рахунках, зважених за ступенем ризику.

Субординований капітал уключає кошти, що залучені від юри-

дичних осіб - резидентів і нерезидентів, як у національній, так і в

іноземній валюті на умовах субординованого боргу.

Юридичні особи публічного права не повинні включати до скла-ду власного капіталу гарантії, які їм надаються державою.

2.2.      Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи та ко-шти на позабалансових рахунках поділяються на групи за ступе-нем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних кое-фіцієнтів зваження.

2.3.      Активи, поділені на групи за ступенем ризику:

I           група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

-          грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках;

-          державні цінні папери;

-          активи, забезпечені державними гарантіями;

II         група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

-          грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

-          інші кошти (грошові документи та грошові кошти в дорозі);

іпотечні активи, які відповідають вимогам до іпотечного по-криття, встановленим Законом України «Про іпотечні облі-гації» (3273-05), та забезпечені іпотекою нерухомого майна, зареєстрованого відповідно до законодавства України та оці-неного незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповід-но до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2658-01), перео-цінка якого здійснюється щорічно або додатково в разі, якщо ціни на ринку подібної нерухомості знижуються більше ніж на 10 відсотків, а також придбані цінні папери, випущені Дер-Теорія та практика підприємницького ризику

жавною іпотечною установою, звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпечені такими іпотечними активами;

-          активи, забезпечені гарантіями фінансових установ;

-          активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення один рік або менше;

III група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

-          активи, повністю забезпечені іпотекою нерухомого майна, заре-єстрованого відповідно до законодавства України та оціненого незалежним суб'єктом оціночної діяльності відповідно до За-кону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (2658-01), переоцінка якого здій-снюється, якщо ціни на ринку подібної нерухомості знижуються більше ніж на 25 відсотків, а також придбані звичайні іпотечні облігації та права вимоги, забезпеченні такими активами;

-          залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

-          IV група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

-          активи, заборгованість за якими прострочена більше 60 днів;

-          активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення понад один рік;

-          нарахований та не отриманий дохід;

-          усі інші активи.

2.4. Кошти на позабалансових рахунках поділені на групи за ступе-

нем ризику:

I           група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

-          контрактні зобов'язання отримані (зобов'язання, що виника-ють унаслідок активних операцій);

-          списані активи;

-          непередбачені активи;

II         група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

-          гарантії та забезпечення отримані;

III        група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

-          активи на відповідальному зберіганні;

IV        група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:

-          контрактні зобов'язання надані (зобов'язання, що виникають унаслідок пасивних операцій);

-          гарантії та забезпечення надані;

-          непередбачені зобов'язання;

-          інші зобов'язання.

Додатки нормативна документація з управління ризиками

2.5.      Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може

бути меншим, ніж 10 відсотків.

2.6.      Субординований капітал, що зараховується до власного капіта-

лу кредитної установи, не повинен перевищувати 50 відсотків

розміру основного капіталу (суми статутного капіталу, резерв-

ного капіталу, інших резервів, сформованих на покриття ризи-

ків, та нерозподіленого прибутку або збитку).

Сума складових власного капіталу за винятком основного капі-

талу не повинна перевищувати розміру основного капіталу.

2.7.      Кредитна установа, що є емітентом іпотечних цінних паперів, зобов'язана сформувати резерв забезпечення виплат за іпотеч-ними цінними паперами в розмірі не менше ніж 2 відсотки від загальної суми номінальної вартості таких цінних паперів.

2.8.      Кредитна установа для покриття безнадійної заборгованості зобов'язана створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат за основним боргом у порядку та розмірі, ви-значеному Законом України «Про оподаткування прибутку під-приємств» (334-1994).

Глава 3. Показники і вимоги, що обмежують ризики за опера-ціями з фінансовими активами

3.1. Ризиком стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб ува-жається сукупність вимог кредитної установи за позиками, кре-дитами, а також гарантіями, поруками, облігаціями, векселями та іншими позабалансовими вимогами за зобов'язаннями однієї особи або групи пов'язаних осіб.

При застосуванні цієї норми для заборгованості за позиками, кредитами, забезпеченими пулом іпотек, консолідованим іпотеч-ним боргом або іпотечним покриттям, ризиком стосовно однієї осо-би або групи пов'язаних осіб уважається ризик за кожним окремим активом, що входить до складу такого забезпечення.

3.1.1.   Ризик кредитної установи стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб уважається великим, якщо його сума стано-вить або перевищує 10 відсотків власного капіталу. Кредитна установа щокварталу надає до Держфінпослуг інформацію про кожний великий ризик відповідно до законодавства.

3.1.2.   Кредитна установа не може нести ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб, що перевищує 25 відсо-тків власного капіталу.

Теорія та практика підприємницького ризику

3.1.3. Кредитна установа не може нести великі ризики, що в сумі перевищують восьмикратний розмір власного капіталу.

3.2.      Не повинні перевищувати 25 відсотків власного капіталу кре-

дитної установи активи, що складаються з:

-          цінних паперів українських емітентів, які не пройшли лістинг та не знаходяться в обігу на фондовій біржі (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповід-но до законодавства державою, органами місцевого самовряду-вання або третіми особами);

-          цінних паперів іноземних емітентів (крім цінних паперів, по-гашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав), які не мають інвестиційного рейтингу або не перебувають в обігу на організованих фондових ринках та не пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська або в торго-вельноінформаційній системі НАСДАК (NASDAQ);

-          векселів, похідних цінних паперів.

 

3.3.      Сума зобов'язань за борговими цінними паперами, крім обліга-цій, не повинна перевищувати розміру статутного капіталу.

3.4.      Кредитна установа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розмі-ру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Глава 4. Нормативи ліквідності кредитної установи

4.1. Норматив короткострокової ліквідності

4.1.1.   Норматив короткострокової ліквідності встановлюється

для контролю за здатністю кредитної установи виконува-

ти прийняті нею короткострокові зобов'язання за рахунок

ліквідних активів.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як від-ношення ліквідних активів (строк погашення до одного року) кре-дитної установи до її короткострокових зобов'язань із строком по-гашення до одного року.

4.1.2.   До ліквідних активів при розрахунку нормативу коротко-

строкової ліквідності входять:

-          грошові кошти готівкою;

-          грошові кошти на поточних рахунках у банках;

-          короткострокові депозити, розміщені в банках;

Додатки нормативна документація з управління ризиками

-          короткострокові кредити, надані іншим фінансовим устано-вам та клієнтам;

-          державні цінні папери.

4.1.3.   До короткострокових зобов'язань входять:

-          кошти до запитання;

-          зобов'язання перед Державним бюджетом України;

-          короткострокові кредити, одержані від інших фінансових установ;

-          короткострокові боргові цінні папери, емітовані кредитною установою;

-          зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук;

-          зобов'язання з кредитування, надані іншим фінансовим уста-новам та клієнтам;

-          субординований борг кредитної установи, до строку погашен-ня якого залишилось не більше одного року.

4.1.4.   Показник нормативу короткострокової ліквідності пови-

нен бути не менше ніж 20 відсотків.

Глава 5. Державний контроль

5.1.      Державний контроль за дотриманням кредитними установами вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповід-но до законодавства України.

5.2.      У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотри-манням вимог цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кре-дитних установ затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.09.2006 N 6261.

Теорія та практика підприємницького ризику