Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_9252a6aaaa5f332a4c6e67ad2f7ead6a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додатки нормативна документація з управління ризиками : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додатки нормативна документація з управління ризиками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

-          аналіз сценаріїв - метод прогнозування рівня ризику, який по-лягає в поділі сукупності можливих подій на кілька груп та у визначенні логічної послідовності наслідків для кожної з цих груп. Застосовується, якщо ймовірність виникнення різних по-дій майже однакова і банк має заздалегідь обрати стратегію своїх дій у рамках кожного сценарію (Див. План на випадок кризових обставин);

-          аутсорсинг - виконання певних функцій і робіт, які традиційно є «внутрішніми» і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення зовнішніх незалежних сторін на договірній основі. Використовується для оптимізації витрат і процесів у банку;

-          базисний ризик (щодо процентної ставки) - ризик того, що під час переоцінки змінної процентної ставки амплітуда зміни ставки не буде повністю збігатися з амплітудою коливання ба-зової ставки. Наприклад, у разі зміни ставки LІВОR (ринкової ставки) на три процентних пункти ставка дохідності за актива-ми банку може змінитися лише на один процентний пункт. У цьому разі зв'язок між корегуванням ставок не буде достатньо щільним, тому оцінка ризику методом стрес-тестування не буде повністю достовірною (Див. Шокові величини);

-          базова ставка - ставка, від величини якої вираховується значен-ня змінної процентної ставки під час її переоцінки. Як правило, використовують як базові, так звані, «безризикові» ставки (на зразок LІВОR) або прайм-ставки, або «специфічні» ставки (на зразок собівартості залучених коштів банку);

-          банківський портфель (банківська книга) - частина загального портфеля банку, яка складається з об'єктів, щодо яких банк має чіт-кі наміри утримувати їх у своїй власності з метою отримання еко-номічного доходу у вигляді приросту вартості. Поточна ринкова вартість банківського портфеля не має суттєвого впливу на рішен-ня банку щодо утримання об'єктів, а тому зміна ринкових умов не призводить до зміни економічної вартості банківського портфеля з точки зору керівництва банку (Див. Торговельний портфель);

-          визначення допустимого ризику - визначення того рівня ризику, на який банк погоджується йти для досягнення мети його діяль-ності та виконання його стратегічних завдань. Рівень допусти-мого ризику звичайно визначається у внутрішніх положеннях та планах банку, які затверджуються відповідно до принципів корпоративного управління (Див. Толерантність до ризику);

Теорія та практика підприємницького ризику

-          винятки - 1) різниця, невідповідність між фактом і встановле-ним критерієм; 2) угоди, що мають нестандартні параметри; 3) щодо кредитного процесу - відсутність у кредитній справі доку-ментів, передбачених у встановленому переліку тощо;

-          внутрішня перевірка кредитної діяльності - перевірка кредитної діяльності банку, яка здійснюється банком самостійно або на основі послуги аутсорсингу та основною ідеєю якої є забезпе-чення незалежної оцінки якості та надійності процесу кредитно-го адміністрування банку (Див. Винятки);

-          внутрішньобанківська нормативна база - сукупність регламент-них документів, що розроблені банком - юридичною особою та поширюються на його діяльність;

-          внутрішні рейтинги - стандартизована оцінка індивідуального кредитного ризику, яка виражається як узагальнений показник, що має літерну або цифрову семантику. Банк визначає рейтинг контр