Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Словник до теми 6 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Словник до теми 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Аналіз інвестиційного ризику: якісний – виявлення джерела, причин, факторів, класифікація ризику; кількісний – оцінка ризику або його складових в економічних одиницях – прибутковість, ви-трати, ефективність, рентабельність.

Динамічні моделі - враховують всі прибуткові та витратні пла-тежі на об'єкті інвестицій для певного моменту часу (метод визна-чення вартості капіталу, динамічні амортизаційні розрахунки, дина-мічний строк окупності, чистий приведений дохід, рентабельності інвестицій, інші методи). Наприклад, по дивідендних акціях важли-вим є врахувати час, коли здійснюється щорічна виплата, щоб оці-нити властивості такого цінного паперу.

Інвестиції – все види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльнос-ті, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Інвестиції (німецьке Investition, від латинського investio - одя-гаю) - довгострокові вкладення капіталу в галузі економіки усеред-ині країни та за її межами. Розрізняють інвестиції фінансові або портфельні (придбання цінних паперів), і реальні (вкладення капі-талу безпосередньо в підприємства).

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій грома-дян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Інноваційна діяльність є однією із форм інвестиційної діяль-ності, яка здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що включає: випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і тех-нології; прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробку і впро-вадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для по-ліпшення соціального і екологічного становища.

Метод впливу на ризик – це сукупність прийомів, дій та захо-дів суб'єкта управління з мінімізації параметрів ризику, наприклад: зниження ризику – уникнення ризику, зниження імовірності показ-ників ризику; збереження ризику – бездіяльність, самострахування,

Тема 6. Практика управління інвестиційними ризиками

залучення зовнішніх коштів, інвестицій, адміністративних ресурсів; передача ризику – страхування, отримання гарантій.

Об'єкт управління – підприємницька угода та ризики, що ви-никають у зв'язку з реалізацією господарських відносин навколо неї.

Об'єкти інвестиційної діяльності - будь-яке майно, зокрема основні засоби виробництва і оборотні кошти у всіх галузях і сфе-рах суспільного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Основні етапи – це складені в єдину технологію дії суб'єкта з організації системи управління ризиком на кожному етапі під-приємницької угоди, зокрема: висування цілі, альтернативне про-ектування, психологічна підтримка, використовування заходів по зниженню ризику, контроль і оцінка ефективності ризик - менедж-менту.

Правила вибору варіанту рішень – традиційні для господар-ської системи способи зниження ризику (максимум виграшу, опти-мальна імовірність результату).

Принципи управління – основні постулати, якими керується підприємець в ухваленні рішень щодо ризиковій ситуації: обмеже-ність ризику розміром власних коштів, пропорційність ризику та очікуваного прибутку від угоди, прогнозування наслідків.

Процес управління розглядається як особливий вид людської діяльності, що виникає з необхідності забезпечити цілеспрямова-ність і злагодженість роботи виробничого колективу, всього госпо-дарського комплексу.

Ризик - менеджмент – система управління ризиком, яка міс-тить стратегію, політику, сукупність методів і прийомів управління ризиком, традиції та правила поведінки суб'єктів управління.

Статичні моделі - це порівняльний облік витрат або прибутку, порівняльний облік рентабельності, статичні амортизаційні розра-хунки – строк амортизації або повного відновлення об'єкту інвес-тицій.

Суб'єкт управління – будь-яка особа, що бере участь в госпо-дарських відносинах навколо об'єкту та виявляє здібність до вико-нання функцій управління (прогнозування, організація, регулюван-ня, координація, стимулювання, контроль або інші).

Теорія та практика підприємницького ризику

Управління визначається як елемент, функція організованих систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної структу-ри, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми, цілі діяль-ності. Вплив здійснюється з певною метою і обумовлений системною природою людського суспільства, суспільним характером праці, не-обхідністю спілкування людей в процесі праці і життя, обміну про-дуктами матеріальної і духовної діяльності. Свідоме управління діє разом із стихійними механізмами і виступає у вигляді специфічних суспільних інститутів - суб'єктів управління, які поступово форму-ються і здійснюють цілеспрямовані впливи.

Цілеспрямованість управління визначається його цілями, що досягаються в результаті виконання функцій управління на основі використовування певних принципів і методів управління. Спрямованість забезпечується через механізм управління господар-ськими відносинами навколо об'єкту підприємницької діяльності, а характеристиками виступають: суб'єкти і об'єкт управління в їх взаємозв'язку і взаємозалежності, цілі і функції управління, принци-пи управління, методи управління.

ДОДАТКИ

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Додаток 1. Методичні рекомендації щодо організації

та функціонування систем ризик-менеджменту в

банках України

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Основні положення та терміни

1.1.      Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (далі - Методич-ні рекомендації) створено з метою визначення Національним банком України того, яким чином банки України мають підійти до організації та функціонування систем управління ризиками (ризик-менеджменту) для забезпечення їх комплексності та на-дійності.

1.2.      Методичні рекомендації розроблено на підставі Законів Укра-їни «Про банки і банківську діяльність» (2121-00), «Про На-ціональний банк України», а також з урахуванням провідних міжнародних документів, які регламентують принципи корпо-ративного управління та ризик-менеджменту в банках. Це дасть змогу уникнути непродуманих рішень і помилок, а також ефек-тивніше використовувати ресурси банку. Відповідальність за врахування рекомендацій покладається на органи управління банків - спостережну раду та правління.

1.3.      Чітке дотримання цих Методичних рекомендацій має на меті за-безпечення здійснення банками операцій у межах допустимих параметрів ризиків та у такий спосіб, який забезпечить захист інтересів вкладників, кредиторів і власників банків. Ці Методич-ні рекомендації можуть бути використані будь-якими банками, із будь-яким профілем (величиною) ризиків у їх повсякденній роботі.

1.4.      Національний банк України рекомендує банкам зважати на ці

Методичні рекомендації у разі прийняття банком свідомого рі-

шення щодо збільшення параметрів ризику - розширення діяль-

Теорія та практика підприємницького ризику

ності, орієнтації на роботу з особливими продуктами та послуга-ми, групами контрагентів тощо, а також якщо банк у результаті будь-яких подій опиняється в ситуації, яка характеризується високим профілем ризиків.

1.5.      Наведена в цих Методичних рекомендаціях класифікація ризи-ків відображає підхід Національного банку України (далі - На-ціональний банк) до ідентифікації ризиків банків. Разом з цим кожен окремий банк може розробити власну класифікацію ри-зиків, на які він наражається у своїй роботі. Під час розроблення власної класифікації ризиків банк має врахувати класифікацію ризиків, що визначена Національним банком, та у разі потреби розширити перелік ризиків з метою удосконалення практики управління ними.

1.6.      Банкам України рекомендується дотримуватися в своїй робо-ті Принципів корпоративного управління, схвалених рішен-ням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 року. Ці Принципи є універсальними для всіх видів діяльності і їх дотримання є важливим для тих установ, що пра-цюють із залученими коштами, організуючі свою роботу на за-садах довіри, лояльності та дбайливого ставлення до клієнтів.

1.7.      Національний банк залишає за собою право вносити коректи-ви до цих Методичних рекомендацій у разі зміни ситуації на внутрішньому чи зовнішньому ринках, появи нових підходів та методик ризик-менеджменту, а також із переходом банків до но-вих, більш складних банківських продуктів і послуг. Національний банк також планує в майбутньому запровадити

деякі із викладених в цих Методичних рекомендаціях обов'язкові мінімальні вимоги до банків.

1.8.      У документах Національного банку щодо ризик-менеджменту

терміни та поняття вживаються в такому значенні:

-          активні операції банку - операції банку, спрямовані на розмі-щення ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку (Див. Резерви під втрати за активними операціями; негативно класифіковані ак-тиви; пасивні операції банку);

-          аналіз ризиків - процес систематизованого оброблення наявної інформації щодо ризиків з метою прийняття управлінського рі-шення, який зазвичай супроводжується кількісною або якісною оцінкою параметрів ризиків;