Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 6. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕМА 6. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

магниевый скраб beletage

6.1.      Основи обліку інвестиційних ризиків

6.2.      Управління ризиками на фондовому ринку

Господарська практика та підприємницька діяльність насиче-ні великою кількістю понять, які відображають сутність господар-ських відносин та введені чинним законодавством України. Одними з таких є терміни „інвестиція”, „інвестиційна діяльність”. Сучасний господарський механізм багато в чому спирається на інвестиційні підходи. Ефективність поєднання інвестицій та підприємництва та-кож апробована світовою практикою.

Ринкові методи припускають широке залучення інвестицій в підприємницьку діяльність, досягнення соціальних переваг за рахунок оптимального поєднання інвестиційного ресурсу та під-приємницької ініціативи. Вважається, що інвестиціями є все види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої ство-рюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Термін «інвестиції» походить від німецького слова Investition та латинського investio – одягаю. Інвестиції – це довгострокові вкла-дення капіталу в галузі економіки усередині країни та за її межами. Розрізняють інвестиції фінансові або портфельні (покупка цінних паперів), та реальні (вкладення капіталу безпосередньо в підприєм-ства, тобто у виробництво товарів та послуг).

Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій грома-дян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Законом «Про інвестиційну діяльність» та нормативними актами України з питань інвестицій встановлені правила, принципи, цілі, інші пара-метри інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:

а)         інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підпри-

ємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами,

а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юри-

дичними особами, заснованими на колективній власності;

б)         державного інвестування, здійснюваного органами влади і управ-

ління України, Автономної Республіки Крим, місцевих Рад на-

Теорія та практика підприємницького ризику

родних депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових засобів, а також державними підприємства-ми і установами за рахунок власних і позичкових коштів;

в)         іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадя-

нами, юридичними особами та державами;

г)         спільного інвестування, здійснюваного громадянами і юридич-

ними особами України, іноземних держав.

Інноваційна діяльність як одна з форм інвестиційної діяльності

здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що включає:

а)         випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і тех-

нології;

б)         прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

в)         реалізацію довгострокових науково-технічних програм з вели-

кими строками окупності витрат;

г)         фінансування фундаментальних досліджень для здійснення

якісних змін у стані продуктивних сил;

д)         розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, при-

значеної для поліпшення соціального і екологічного становища.

Об'єктами інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно,

зокрема основні засоби виробництва і оборотні кошти у всіх галу-зях і сферах суспільного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

В інвестиційній та інноваційній діяльностях поєднуються власти-вості ринкового механізму господарювання та особливості здійснення підприємництва. Тому інвестиції є досить вдалою моделлю вивчення ризиків підприємництва, зокрема, у період економічних трансформа-цій та зростання економіки. Діяльність з організації інвестицій охо-плює велику кількість галузей господарства, практично усі ланки сис-теми державного управління, потребує знань щодо обігу фінансових активів усіх без винятку секторів фінансового ринку країни.

Інвестиції супроводжуються певними діями, що здійснюються з боку суб’єктів підприємництва та інших учасників господарства. Джерелом ри-зику при виконанні інвестиційних угод виступають: властивості об'єкту інвестицій, властивості інвестиційних коштів, особливості формування інвестиційних відносин між учасниками інвестиційної діяльності.

Облік ризику здійснюється виходячи з прийнятої математичної моделі ідентифікації ризику та його фактичних властивостей.

Тема 6. Практика управління інвестиційними ризиками