Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 5 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Словник до теми 5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Виграш – одержаний результат внаслідок вирішення конфлікту інтересів.

Гра – спрощена модель ситуації, що враховує лише основні гос-подарські фактори, яка розвивається послідовними діями гравців.

Гравці – учасники підприємницької угоди.

Економічна оцінка рішення в умовах невизначеності – набір методів і прийомів для відображення конкретних господарських ситуацій в економічних показниках прибутковості, доходності, ви-трат, збитковості у діяльності господарського суб'єкта.

Змішані стратегії - моделювання господарських ситуацій, коли оптимального рішення не існує або гравці вольовим способом намагаються змінити знайдене оптимальне рішення, використовую-чи декілька чистих стратегій із відповідною імовірністю їх вибору.

Корисність – певне число, яке господарський суб'єкт при-власнює кожному можливому результату своїх дій, виставляючи суб'єктивну оцінку ступеня задоволення підприємницького інтер-есу.

Тема 5. Теорії підприємницьких ризиків

Критерій Вальда - відображає позицію крайнього песимізму у виборі рішення та відповідає агресивній поведінці супротивника, коли успіх необхідно забезпечити за будь-яких господарських умов методами понад обережної економічної поведінки.

Критерій крайнього оптимізму (кращий з кращих) – виражає позицію крайнього оптимізму в оцінці дій супротивників і госпо-дарської ситуації, припускаючи вибір рішення з максимальним по-казником інтересу зі всіх максимально можливих значень за різних господарських умов.

Критерій узагальненого максиміна Гурвіца (оптимізму-песимізму) – пошук усередненого варіанту стратегії, коли можна оцінити якнайкращу і якнайгіршу господарські ситуації.

Мінімаксний критерій Севіджа (критерій мінімального ризи-ку) - розглядається для задач, коли вимагається уникати великого ризику (гірший з кращих) в підприємницькій діяльності.

Необхідність ухвалення рішень в умовах невизначеності – це властивість господарських відносин, яка заснована на об'єктивному характері наперед не узгоджених дій суб'єктів господарювання щодо балансування системи відносин і зниження рівня їх ризиків.

Платіжна матриця - існуюча множина виграшів даної гри, що відповідає числу сполучень стратегій.

Пошук оптимального рішення – це обробка платіжної матриці стратегічної гри по відомих методах формальної логіки.

Постановка задачі оптимізації рішення – це заснована на неоднозначності і варіативності умов угоди необхідність здійснення вибору лише одного з передбачуваних рішень, яке задовольняло б заданому критерію оптимальності.

Правила гри – можливі варіанти дії гравців, обсяг інформації про суперника, очікуваний результат унаслідок певної послідовнос-ті дій (ходів).

Статистичні ігри - це модель гри двох осіб, одна з яких – при-рода – діє абсолютно випадково, а інша – людина – прагне діяти обачливо, використовуючи для цього статистичні дані про стан при-роди.

Стратегія – план, згідно якому гравець здійснює вибір в будь-якій можливій ситуації, спираючись на будь-яку доступну інформа-цію. Оптимальна стратегія при багатократному повторі гри забез-печує даному гравцю максимально можливий виграш.

Теорія та практика підприємницького ризику

Теорія ігор – це сукупність математичних моделей, здатних вра-хувати різноманітні інтереси учасників підприємницької угоди та різні шляхи досягнення цих інтересів.

Технологічний ланцюг підприємницького рішення – це типова послідовність підприємницьких дій з укладення і реалізації підпри-ємницької угоди в заданих господарських умовах, що має на меті зниження підприємницького ризику.

Функція корисності Неймана-Моргенштерна – виражає за-лежність показника корисності, яку привласнює суб'єкт кожному можливому результату своїх дій, та імовірності досягнення такого результату в заданих господарських умовах.

Чисті стратегії - простий вид стратегічної гри на двох гравців з нульовим сумарним виграшем і двома діями (ходами).