Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Економічні трансформації господарського комплексу Украї-ни, які розпочалися ще в 90-х роках ХХ століття, призвели до ра-дикальної зміни структури виробництва та територіальної органі-зації продуктивних сил, викликали глибокі соціально-економічні деформації. На ґрунті розвалу економічного простору СРСР стали народжуватися нові виробничі елементи, ланки, що дали початок сучасній економічній системі країни. Прийняття законів «Про під-приємництво», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу» активізувало перехід практичних дій громадян і установ колишньої соціалістичної економіки в русло ринкових від-носин. У суспільній свідомості нові ринкові методи господарювання міцно поєднувалися із терміном «підприємництво».

Водночас виникли інші явища, яки властиві ринковій економіці - ризики господарювання, здатність до отримання несподівано ви-соких фінансових результатів від підприємницьких дій, загроза роз-орення господарського суб'єкта. Знадобилися роки для сприйняття і узагальнення нових методів ведення господарства, підвищення його ефективності, його спрямування на цілі соціально-економічного роз-витку. Важливе місце в системі наукового пізнання господарського механізму відведене вивченню об'єктивних його властивостей, зо-крема структурі ризиків. Одержані практичні результати форму-вання регіональних господарських комплексів України в поєднанні з новими методами дослідження дозволяють сьогодні класифікува-ти джерела і види ризиків, будувати адекватні математичні моделі, виділяти технологічні прийоми зниження негативного впливу ри-зику на економіку країни.

Запропонований Вашій увазі навчальний посібник вміщує ре-зультати науково-педагогічної діяльності кафедри Економіки, управління і туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернад-ського, Підприємства - реєстратор «Світок», фахівців-практиків і наукових співробітників Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. Підтримку у виданні навчального посібни-ку надало Бюро інтелектуальної власності.

Навчальний посібник «Теорія і практика підприємницького ри-зику» пропонується для вивчення студентами всіх форм навчання. Поглиблена самостійна робота з дисципліною, володіння методоло-Теорія та практика підприємницького ризику

гією виділення підприємницького ризику, аналізу його складових і трансформації в економічні показники доходу, витрат, фінансового результату або ефективності дозволяють сформувати комплексний погляд на сутність економічних процесів, а також особливості ве-дення господарства на сучасному етапі.

До книги увійшли матеріали, що відображають проблемати-ку базових навчальних дисциплін економічного профілю, зокрема «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовими і підпри-ємницькими ризиками», «Оцінка ризиків банківської діяльності», «Управління фінансовою санацією підприємств». У підручник також включені нормативні матеріали, які містять сучасні прийо-ми оцінки й дослідження окремих ризиків, таких як валютний, ін-фляційний або інші. Закріплені у нормативах прийоми та методи складають основу сучасної методології аналізу підприємницького ризику, що вкрай важливе для мінливих умов трансформації госпо-дарського комплексу країни. Вивчення нормативних актів допома-гає формуванню господарського світогляду майбутніх фахівців.

Дане видання орієнтоване на студентів економічних спеціаль-ностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації. Проте наведені у посібнику моделі та методи аналізу ризику в підприєм-ництві дозволяють розширити рамки сьогоднішнього сприйняття господарських процесів з боку фахівців інших галузей знання – юристів, господарників, соціологів. Автори вважають, що видання буде корисним для підготовки кваліфікованих вчених, організації навчального процесу майбутніх бакалаврів, фахівців і магістрів у системі вищої освіти, а також в дослідницькій практиці аспірантів і здобувачів наукового ступеню.