Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 4 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Словник до теми 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Витрати – розмір сукупних витрат, які змушений нести суб'єкт господарювання для отримання прибутку та (або) подолання вини-каючих факторів ризику на об'єкті підприємницької діяльності.

Графічна інтерпретація ризику в математичному моделю-ванні – наочне зображення функціональних залежностей показни-Теорія та практика підприємницького ризику

ків і характеристик ризику, що адекватно відображає його сутність і властивості в заданих господарських умовах.

Графічні методи аналізу підприємницького ризику – візуаль-не зображення невизначеності розвитку господарської ситуації на об'єкті підприємницької діяльності в координаті часу з урахуван-ням заданих для аналізу показників і характеристик об'єкту, а також суб'єктів господарювання.

Дерево рішень стратегії ризику – графічне зображення послі-довності рішень та станів середовища з вказівкою відповідних цим рішенням або станам показників ризику та імовірності випадкових величин.

Дохід – сукупні надходження від об'єкту підприємницької ді-яльності (підприємницької угоди, фінансового активу) за певний проміжок часу, одержувані суб'єктом господарювання з урахуван-ням властивостей імовірності та в умовах економічної невизначе-ності.

Експертний метод оцінки ризику – прийняття та обробка да-них про величину ризику та імовірності його настання серед напе-ред обраного кола фахівців – експертів в цій області підприємниць-кої діяльності з обґрунтуванням індивідуальних думок експертів або без таких обґрунтувань.

Зони ризику – відмічені у вибраній системі координат області математично заданого значення підприємницького ризику. Виділя-ють декілька зон, наприклад, безризикова зона, зони допустимого, помірного, критичного, катастрофічного ризику.

Карта переваги – сукупність функціональних залежностей по-казників прибутковості та ризику підприємницької дії, яка побудо-вана в графічній формі на основі раніше досягнутих результатів від впровадження аналогічних рішень в тотожних господарських умо-вах.

Крива розподілу імовірності отримання прибутку (доходу) і виникнення збитків - взаємозв'язок показників імовірності витрат і одержуваного прибутку від об'єкту підприємництва.

Крива ризику – графічна інтерпретація функціональної залеж-ності імовірності отримання прибутку й нанесення збитків в систе-мі координат «величина витрат (втрата прибутку) – імовірність на-стання фактора ризику».

Криві розподілу випадкових величин – функціональні залеж-ності, що характеризують ризик підприємницької угоди в матема-Тема 4. Сутність методів дослідження і оцінки ризику

тичній моделі. Розрізняють криві розподілу витрат, ризику, очіку-ваного прибутку, переваг, інші.

Математичний метод опису (дослідження, вимірювання або оцінки) ризику – сукупність формалізованих прийомів, що ви-користовуються в математичній моделі ризику на основі усвідомле-них людиною сутності та властивостей ризику, по одній з вибраних систем класифікації факторів ризику.

Методи суб'єктивних оцінок підприємницького ризику – су-купність прийомів отримання та обробки даних щодо об'єкту під-приємницької діяльності, які здатні інтегральний врахувати думку досвідчених фахівців - експертів, що виражатиметься в кількісних показниках вимірювання ризику.

Орієнтований граф ризикової ситуації – графічна інтерпре-тація послідовності господарських подій навколо об'єкту підприєм-ницької діяльності з віддзеркаленням властивості спрямування дій господарських суб'єктів в координаті часу.

Ризикологія - спеціальний розділ сучасної науки, який займа-ється вивченням властивостей та природи ризиків.

Мережений графік аналізу ризикової ситуації – графічне зо-браження сценарію розвитку підприємницької угоди, циклу обігу фінансового активу або виробництва товару з виділенням вузло-вих точок координації матеріально - речових і управлінських ланок (елементів).

Статистичний (імовірнісний) метод оцінки ризику – засно-ваний на методах математичної статистики та використовується в умовах ризику, що підкоряються та відповідають будь-якому імо-вірнісному закону розподілу випадкових величин, наприклад, нор-мальному.

Ситуаційна задача до теми 4

З декількох варіантів підприємницької діяльності суб'єкту під-приємництва необхідно вибрати один із заданим рівнем рентабель-ності (середньорічним прибутком). Для вирішення можна викорис-товувати дерево рішень (рис.4.5).

Рішення. Пошук якнайкращого варіанту заснований на викорис-товуванні графічної інтерпретації. Хай середньорічний чистий при-буток господарського суб'єкта, що займається виробництвом м'яких іграшок, складає величину 1000 тис. грн. Тобто за 3 роки господаТеорія та практика підприємницького ризику

рюючий суб'єкт планує одержати суму від реалізації м'яких іграшок 3 000 тис. грн. Розглянемо ситуацію для двох альтернативних ви-рішень подолання фактора ризику, що склався:

1)         розширення обсягів виробництва удвічі;

2)         продаж цілісного майнового комплексу підприємства за ціною

2 500 тис. грн. з подальшим розміщенням виручених від цього

грошових коштів на депозит в банк строком на 3 роки під 11 %

річних з щомісячним нарахуванням відсотків.

При розміщенні 2 500 тис. грн. (вартість майна підприємства)

на банківському депозиті господарський суб'єкт за цей же період часу планує одержати наступний дохід:

S = P × (1 + r/m)m×n = 2500 × (1 + 0,11/ 12)12×3 = 3 472 197 грн. (4.9)

При цьому чистий дохід від підприємницького рішення складає величину:

3 472 197 – 2 500 000 = 972 196,6 грн. Таким чином, альтернативний варіант принесе прибуток за 3 роки менше в 3 рази. Тут необхідно врахувати, що господарська діяльність сама по собі супроводжується безліччю ризиками, тому альтернативний варіант розміщення коштів в банку менш схильний до ризиків.