Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Словник до теми 3 : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Словник до теми 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

магниевый скраб beletage

Валютні ризики – це імовірність часткової або повної втрати фінансового активу в результаті зміни валютного курсу, недоскона-лості облікових операцій, змін валютного законодавства. Валютний ризик є підвидом фінансового ризику і класифікується виключно для фінансових операцій, в яких хоча б з одного боку використову-ються валютні кошти.

Виробничі ризики – включають збитки суб'єкта господарювання унаслідок порушень циклу виробництва товару або надання послуги, зо-крема від упровадження у виробництво інновацій, нових технологій.

Галузеві ризики – обумовлені індивідуальними ознаками еле-ментів продуктивних сил, технологічними особливостями виробни-цтва, економічною і фінансово-господарською динамікою окремих галузей господарського комплексу.

Екологічні ризики – обумовлені шкідливим впливом виробни-чої діяльності і побутових відходів на навколишнє середовище.

Інноваційний ризик – це імовірність втрат внаслідок фінансо-вих та інтелектуальних вкладень суб'єкта господарювання у вироб-ництво нових товарів, послуг, інформаційних продуктів, які можуть не одержати очікуваного попиту на ринку.

Інформаційні ризики – обумовлені можливими відхиленнями режиму функціонування виробничої системи на ринку внаслідок погрішностей інформації (неповнота, недостовірність, невчасність передачі, умисне пошкодження тощо).

Країнові ризики – виявляються у випадку здійснення підпри-ємцями господарської діяльності на території іншої країни вна-слідок здійснення заходів державного регулювання, ліцензування, квотування з боку іноземного уряду, з яким не вдається узгодити господарські умови.

Кредитні ризики – обумовлені недосконалістю кредитних від-носин, що допускають несумлінні дії як з боку боржників, так і з боку їх кредиторів відносно зобов'язань за кредитною угодою. Як правило, вони викликані вірогідністю неповернення позичальни-ком основної частини боргу і (або) відсотків по ньому.

Методологія дослідження - сукупність методів і прийомів до-слідження в певній області людських знань.

Особистий ризик посадовця – виступає наслідком недостат-ньої урегульованості ринкових відносин, коли економічні інтереси

Тема 3. Методологія аналізу підприємницьких ризиків

окремого суб'єкта реалізуються у формі тиску на посадову особу суб'єкта господарювання (психологічний тиск, загроза здоров'ю або життю, кримінального переслідування та інші).

Податкові ризики – обставини, за якими знижується підпри-ємницький прибуток або завдаються прямі матеріальні збитки суб'єкту господарювання у формі фінансових санкцій, загрози бан-крутства або конфіскації майна.

Політичні ризики – випливають із розвитку політичної ситуа-ції в країні або окремому регіоні, а також дій державних інститутів влади і управління щодо змін в державній економічній політиці, за-конодавстві.

Природні ризики – викликані проявом стихійних сил природи (землетруси, пожежі, урагани, повені).

Процентні ризики – це небезпека завдати збитків комерційно-му банку або іншій фінансовій установі внаслідок перевищення рів-ня процентних ставок, що передбачені для виплат клієнтам за вже укладеними договорами, стосовно середнього рівня процентних ставок на ринку.

Ризик банкрутства – це небезпека повної втрати власного ка-піталу і майнового комплексу господарського суб'єкта внаслідок суб'єктивних і об'єктивних чинників, що супроводжують його під-приємницьку діяльність.

Ризик прямого фінансового збитку (селективний ризик) – ви-ступає слідством недосконалості ринкових відносин при виконанні певних фінансових операцій на ринку (біржові торги, інвестування в цінні папери, лізинг, факторинг чи інші).

Ризики інвестування – виникають у суб'єктів, виконуючих ін-вестиційну діяльність щодо об'єкту підприємництва.

Ризики ліквідності – є наслідком коливань споживчої вартості фінансових активів і обумовлені імовірністю їх часткового або по-вного знецінення на час реалізації на ринку.

Ризики нестандартних дій (неймовірні ризики) – це несприят-ливі наслідки що викликаються діями з боку зовнішніх суб'єктів гос-подарювання та появу яких неможливо було б передбачати з достат-ньою ймовірністю в звичайних умовах підприємницької діяльності.

Ризики стихійності господарювання – обумовлені не достат-нім рівнем контролю з боку суспільних інститутів (державних, рин-кових) за процесом формування і розвитку територіальної організа-ції господарства.

Теорія та практика підприємницького ризику

Ризики управління – специфічні ризики в підприємницькій діяльності людини, що обумовлюються погрішностями вибору цілі управління, методу управління, інформаційної моделі об'єкту управління, конкретних дій та етапів управління.

Страхові ризики – будь-який вид ризику, який можна оцінити по імовірності настання страхового випадку і розміру можливого збитку.

Технічні ризики – обумовлені ступенем організації виробни-цтва і викликані імовірними втратами коштів підприємця унаслідок незадовільних результатів технологічного переозброєння, науково-дослідних робіт, сталої і безпечної роботи обладнання.

Торгові ризики – виникають внаслідок порушень в окремих торгових операціях (неповне постачання товару, товарний брак, збої в платіжній системі, відмова від виконання торгової операції та інші).

Транспортні ризики – обумовлені підприємницькою діяльніс-тю з перевезення вантажів і пасажирів транспортними засобами.

Фінансові ризики – викликані неоднозначністю функціонуван-ня фінансової сфери господарського комплексу (вірогідність втрати фінансових ресурсів, інфляційно - дефляційні чинники, коливання валютних курсів).