Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Поширені види підприємницьких ризиків і їх оцінка : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. Поширені види підприємницьких ризиків і їх оцінка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Для цілей вимірювання підприємницьких ризиків використову-ються формули (2.2) ÷ (2.4) одержаного результату, ефективності і додаткових витрат щодо подолання ризикової ситуації. У загаль-ному випадку для вимірювання ризику використовується формула одержаного результату в грошовому еквіваленті:

Р.п. = П - З∑,

(3.4)

де П – сукупний дохід (прибуток) суб'єкта господарювання від об'єкту підприємницької діяльності в грошовому виразі;

Тема 3. Методологія аналізу підприємницьких ризиків

З∑ = ∑ Зі – сукупні витрати по всіх складових ризику, виражені в грошовому еквіваленті.

Якщо аналіз і класифікація ризику дозволяють відобразити основні складові доходу і витрат безпосередньо в грошовому екві-валенті, можна говорити про вимірювання ризику з використанням формули (3.4). Це досягається в умовах високої передбаченості властивостей об'єкту підприємницької діяльності і дій з боку інших суб'єктів господарювання. Проте не всі господарські процеси або явища піддаються ототожненню безпосередньо в грошових коорди-натах.

Наявність економічної невизначеності в реальній ситуації при-водить до появи складових імовірності в показниках доходу (при-бутку) і витрат /Пр/ и /Зр/, які можна лише оцінювати різними методами. Тоді формула одержаного результату від об'єкту пере-творюється до вигляду:

Р.п. = П + Пр - Зр - З∑ .

(3.5)

Таким чином, процедура аналізу підприємницького ризику укрупнено розбивається на дві частини:

1)         вимірювання ризиків;

2)         експертизу ризиків.

Між безпосереднім вимірюванням і експертним рішенням в господарській практиці не завжди вдається провести чітку межу – рис.3.4.

 

Рис.3.4. Наочне зображення процедури аналізу і оцінки підприємницького ризику в реальних господарських умовах

Теорія та практика підприємницького ризику

Для оцінки ризику необхідно виявити всі його складові (факто-ри ризику) та провести їх вимірювання або дати їм експертну оцінку за однією із чинних методик. Нижче наведено приклади найпоши-реніших видів підприємницьких ризиків із стислими рекомендація-ми щодо їхнього аналізу, класифікації, оцінки та обліку.

Природні ризики – викликані проявом стихійних сил природи (землетруси, пожежі, урагани, повені). Як правило, ці види ризику не залежать від волі людини, тому носять характер подій в підпри-ємницькій діяльності. Для їх оцінки використовують в основному експертні методи, статистичні і прогнозні дані про зміни погоди, властивості рельєфу місцевості. В обліку природних ризиків вагома складова вірогідності та ретроспективного аналізу.

Екологічні ризики – обумовлені шкідливим впливом виробничої діяльності і побутових відходів на навколишнє середовище. Вимі-рювання екологічних ризиків будуються на даних спостережень за станом екології в регіоні, де функціонує об’єкт підприємництва, а також показниках витрат на екологічне балансування, наприклад, фактичні витрати господарських суб'єктів з рекреації, розміри фак-тичної шкоди за даними судової практики регіону.

Політичні ризики – випливають із розвитку політичної ситуації в країні або окремому регіоні, а також дій державних інститутів влади і управління щодо змін в державній економічній політиці, законо-давстві. Найпоширеніші підвиди політичного ризику викликаються можливою націоналізацією чи експропріацією об'єкту підприєм-ництва, неспроможністю виконати операцію трансферту (валюти, цінних паперів), відмовою від виконання державного контракту, військовими діями і цивільними безладами.

Політичні ризики знаходяться поза сферою контро