Словник до теми 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Класифікація підприємницьких ризиків – розподіл ризиків на окремі групи (класи) по певних ознаках з урахуванням завдання до-слідження.

Обставини господарської діяльності – чинники, які залежно від наявності в них вольового елементу особи – підприємця розпо-діляються на дві групи: 1) дії, тобто те, що здійснюється по волі під-приємця, за його волевиявленням; 2) події, тобто те, що відбуваєть-ся поза волевиявленням підприємця, надходить із зовні.

Причина виникнення або рід небезпеки – це обставини, що здат-ні викликати несприятливі для підприємця події.

Рівень ризику – зважена в економічних показниках ступінь не-безпеки від об'єкту підприємництва унаслідок обставин (дій або по-дій) господарського життя.

Ситуація ризику – сукупність чинників господарського життя, при якому суб'єкт господарювання об'єктивно не досягає очікува-ного інтересу (доходу, прибутку, соціального показника) від об'єкту підприємницької діяльності.

Теорія та практика підприємницького ризику

Характер наслідків – властивість підприємницького ризику, що враховує об'єктивну здатність ризику активізувати або пригні-чувати господарську діяльність.

Характер обліку ризику – спосіб обліку джерела та інших осо-бливостей походження підприємницького ризику, який є прийня-тим в заданих умовах господарської діяльності.

Характер господарської діяльності – сукупність власти-востей, що відображають галузеві особливості та сферу діяльності суб'єкта підприємництва, господарські обставини у виробництві окремих видів продукції.

Час прояву або дії ризику – характеристика ризику, що дозво-ляє ідентифікувати його властивості в координаті часу.