Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Зародження ризику та його розвиток у наступний час : Теорія та практика підприємницького ризику. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.2. Зародження ризику та його розвиток у наступний час


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Загрузка...

Для вивчення природи ризику в сучасній господарській діяль-ності важливо з'ясувати головні причини, що ведуть до зароджен-ня та розвитку ризику. З цією метою розглядаються обставини або чинники господарської діяльності, які можна розділити на дві групи залежно від наявності вольового елементу з боку господарського суб'єкта:

1)         дії – те, що здійснюється по волі підприємця, за його волевияв-ленням;

2)         події – те, що відбувається поза волевиявленням підприємця,

надходить із зовні.

Дії або події можуть співпадати з інтересами суб'єкта, покра-щуючи параметр інтересу. В іншому випадку вони суперечать його інтересу, погіршуючи показники підприємницької угоди для цього суб'єкта.

Наприклад, метою інвестицій в акції виступає отримання дохо-ду від акцій у вигляді дивіденду. Один з акціонерів, що виражає свій інтерес як певний розмір дивіденду на кожну просту акцію, може зробити таку дію - проголосувати за це рішення на загальних зборах акціонерного товариства. Проте голосування з боку інших акціонерів може надати інший розмір дивіденду, менший, ніж був запропонова-ний першим акціонером. У такому разі результат голосування для

Тема 2. Класифікація підприємницьких ризиків

першого акціонера - суб'єкта господарських відносин - виконає роль події, погіршуючи параметр його інтересу - рис.2.2, а). Як підприєм-ницька угода в наведеному прикладі розглядається голосування, що відбулося на загальних зборах акціонерів, та його результати у вигля-ді розміру дивіденду.

Можливим є також й інший результат голосування, коли біль-шість акціонерів висловлюється за більший розмір дивіденду, ніж був запропонований першим акціонером - рис.2.2 б). Така подія, що відбулася також всупереч його волі і пропозиціям, врешті-решт по-кращує параметр інтересу.

Можливо розглянути ще один типовий сценарій, коли перший акціонер взагалі не виконував вольових актів, не брав участі ані в зборах, ані в голосуванні. Проте інші акціонери самостійно прого-лосували за нарахування дивіденду по акціях товариства при ней-тральній поведінці першого акціонера.

Дії та події, які погіршують параметри інтересу господарсько-го суб'єкту, спонукають його до нових вольових актів - дій. Вод-ночас це викликає додаткові витрати на їх виконання з боку цього суб’єкта - рис.2.2, а). Такі дії чи події є небажаними для суб'єкта, вони об'єктивно створюють для нього ризик.

Чинники (Обставини)

Дія       ч Угода голо-             Подія

сування

Параметр інтересу (дивіденд)

а)

Теорія та практика підприємницького ризику

Чинники (Обставини)

Дія

Угода голо-сування

Подія

Параметр інтересу (дивіденд)

б)

Чинники (Обставини)

Угода голо-сування

Подія

Параметр інтересу (дивіденд)

в)

а)         при небажаній події;

б)         при бажаній події;

в)         при нейтральній події

Рис.2.2. Схема відображення впливу подій та дій на досягнення інтересу підприємця – господарського суб'єкта – в двовимірному просторі

Тема 2. Класифікація підприємницьких ризиків

Якщо відбувається бажана подія для суб'єкта, параметр його інтересу не погіршується або навпаки покращується. У такому ви-падку дії з його сторони можуть і не виконуватися – рис.2.2, б). Як правило, можна говорити, що ризик не існує в момент, коли здій-снюється бажана подія для підприємця. У ряді випадків, безумовно, ризик може виявитися як наслідок бажаної події в майбутньому.

При нейтральній події господарський суб'єкт є відносно захи-щеним від ризику, який викликається завдяки діям з боку інших суб'єктів. Проте при цьому можуть виявитися окремі види систем-них ризиків. Звичайно нейтральна подія не викликає додаткових дій з боку суб'єкта господарювання – рис.2.2, в).

Оскільки сьогодні ризик найчастіше ототожнюється з імовір-ністю зазнати збитків замість отримання очікуваного прибутку від об'єкту підприємництва, слід розглянути декілька типових ситуа-цій ризику.

Ситуація ризику – сукупність чинників господарського життя, при якому суб'єкт господарювання об'єктивно не досягає очікува-ного інтересу (доходу, прибутку, соціального показника) від об'єкту підприємницької діяльності.

Залежно від ступеня досягнення підприємницького інтересу, а також від співвідношення розміру доходу та додатково понесених витрат, можна виділити три принципові ситуації ризику на об’єкті підприємницької діяльності:

1)         без ризикова ситуація – відповідає випадкам, коли підприєм-

ницький інтерес досягається без додаткових витрат, а одержа-

ний результат /Р.п./ дорівнює розміру очікуваного показника

інтересу, наприклад, очікуваному доходу (прибутку) /Поч / від

об'єкту:

Р.п. = Поч      (2.2)

2)         ситуація відносного ризику – виникає в тих випадках, коли підпри-

ємницький інтерес досягається за рахунок додаткових дій та відпо-

відного несення додаткових витрат з боку суб'єкта. Розвиток ситуації

відносного ризику свідчить про подолання фактора ризику, проте для

вимірювання величини ризику потребується перерахунок розміру до-

датково понесених витрат /Зд/, що виникають з боку господарського

суб'єкта. Тоді одержаний результат /Р.п.*/ стає менш, ніж очікуваний

дохід від об'єкту, на величину додатково понесених витрат /Зд/:

Теорія та практика підприємницького ризику

Р.п.* = Поч – Зд,       (2.3)

а доцільність (ефективність) понесених витрат /Зд/ з подолання фактора ризику розраховується як співвідношення одержаного ре-зультату та додатково понесених витрат:

Доцільність = Р.п.* / Зд.       (2.4)

3) ситуація абсолютного (непереборного) ризику – відповідає ви-падку, коли інтерес не може бути досягнутий навіть за рахунок додаткових дій і несення додаткових витрат з боку суб'єкта під-приємницької діяльності. Тобто будь-які дії з подолання такого ризику виявляються неефективними. Ситуація абсолютного ри-зику може бути охарактеризована співвідношенням:

Зд > Р.п.         (2.5)

Ситуації ризику звичайно не вміщуються у двовимірний про-стір, як це показано у вищенаведених прикладах. Вони є набагато складнішими як за місцем виникнення, так й сукупністю зовнішніх та внутрішніх умов реального підприємництва. Цим найчастіше по-яснюється складність класифікації а чіткого розмежування ризиків по видах.

Зручні для користувача системи класифікації (класифікатори) ризику засновані на поєднанні різних властивостей ризику. І хоча таких сполучень можна підібрати дуже багато, але в сучасній госпо-дарській практиці укорінялося декілька загальноприйнятих систем класифікації підприємницького ризику. Найпоширенішими класи-фікаторами ризику вважаються:

-          причина виникнення ризику;

-          характер й особливості здійснення підприємницької діяльності;

-          властивості об'єкту, на який спрямовано ризик;

-          характер обліку ризику чи його складових;

-          час прояву або дії ризику;

-          характер наслідків від впливу ризику;

-          рівень ризику. Нижче наведені характерні ознаки для різних класів підприєм-ницького ризику, що дозволяють ідентифікувати ризик та підібрати відповідну модель його опису та подолання.

Тема 2. Класифікація підприємницьких ризиків