Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕВДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕВДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Нормативно-правові акти

1.         Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2.         Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1990. — №31. — Ст. 429.

3.         Постанова Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Україн-ської РСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

4.         Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. — Ст. 44.

Спеціальна література

5.         Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб. / О. В. Бабкина, К. Г. Волинка. — К.: МАУП, 2004. — 144 с.

6.         Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєр-ніков, В. С. Грегул. — 4-те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навча-льної літератури, 2005. — 224 с.

7.         Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій A. М., Ко-пейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. — Стер. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.

8.         Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — 432 с.

9.         Кельман М. С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тес-тами): Підруч. / М. С. Кельман; О. Г. Мурашин. — К.: Кондор, 2002. — 353 с.

10.       Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / Кельман М. С, Му-рашин О. Г., Хома Н. М. — Львів: Новий світ, 2003. — 581 с.

11.       Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. Вид. 3-тє, доп. і перер. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 2001. — 432 с.

12.       Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій: Навч. посіб. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 1996. — 208 с.

13.       Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Ко-тюк В.О. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.

14.       Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Крав-чук М. В. — К.: Професіонал, 2004. — 398 с.

15.       Марчук В. М. Основні поняття та категорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва — К.: Істина, 2001. — 144 с.

16.       Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. — К.: Істина, 2001. — 304 с.

17.       Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій / Молдо-ван В. В. — К.: Юмана, 1996. — 176 с.

18.       Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 176 с.

19.       Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред. В. В. Комарова. — X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. — 260 с.

20.       Погребной И. М. Теория права: Учеб. пособ. 3-є изд., испр. и доп. / Погребной И. М. — X.: 2003. — 128с.

21.       Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. no¬de. Вид. 5-е, зі змінами. / Рабинович П. М. — К.: Атіка, 2001. — 176 с.

22.       Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Під-руч. / Скакун О. Ф. — X.: Еспада, 2006. — 776 с.

23.       Сурілов О. В. Основи загальної теорії держави і права. / Сурі-лов О. В. — Одеса: Одеський університет, 1995. — 128 с.

24.       Сухонос В. В. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Сухонос В. В. —

Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. — 536 с.

25.       Теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій A. М., Копейчи-ков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; За загл. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

26.       Теорія держави і права: Підруч. / [Лисенков С. Л. та ін.] — К.: Юрін-ком Інтер, 2005. — 448 с.

27.       Теорія держави і права: Навч. посіб. / Упоряд. Шестопалова Л. М. — К.: Прецедент, 2004. — 224 с.

28.       Теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. С. Л. Лисенкова. — К.: 2004. — 368 с.

29.       Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч. / За ред. / О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

30.       Теорія держави і права: Навч. посіб. / [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров I. Я.]. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

31.       Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. / Авт. -упоряд. Кравчук М. В. — К.: Атіка, 2005. — 288 с.

32.       Теорія держави і права: Посіб. для підготовки до іспитів / [Тимчен-ко С. М., Калюжний Р. А., Пархоменко Н. М., Легша С. М.]. — К.: Поливода А.В., 2005. — 176 с.

33.       Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.-упоряд. К. Г. Волинка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006. — 112 с.

34.       Трофимова 3. В. Теория государства и права: Учеб. пособ. / Трохи-мова 3. В. — Донецк: 2004. — 176 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Віктор Михайлович КИРИЧЕНКО Олександр Миколайович КУРАКІН

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: МОДУЛЬНИЙ КУРС

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 12.10.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 15,34.

Наклад 700 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006