Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

магниевый скраб beletage

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року та дер-жавні стандарти вищої освіти передбачають виділення у навчальних планах у вищих навчальних закладах часу для самостійної (позаауди-торної) роботи студентів. Навчальний час, відведений для цієї форми роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161 повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 зага-льного обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

У Запорізькому національному технічному університеті на ви-вчення дисципліни «Теорія держави і права» відповідно до навчально-го плану відводиться 81 година (2 залікових кредита), у тому числі на самостійну роботу — 45 годин.

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуа-льності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з теорії держа-ви і права досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостій-ної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчан-ня і ефективного засвоєння ним знань.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріа-лів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисци-пліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом на-вчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі викладача. Тільки під час самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивіду-альні особливості студента, його здібності та нахили.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчаль-но-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисцип-ліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального мате-ріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі університету, а також у домашніх умовах.

Головне у правильній організації самостійної роботи — її пла-нування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу на-самперед треба уважно ознайомитися з джерелами, що рекомендують-ся до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати ос-новний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до поча-тку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

-          вивчити матеріал теми;

-          скласти термінологічний словник;

-          продумати відповіді на питання для самоконтролю;

-          підготувати тези виступу на семінарські заняття;

-          підготовити реферат з рекомендованих тем;

-          виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.

Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу на-вчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, озна-йомлення їх з нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень теорії держави і права чи аспектів їх практичного застосування.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться виклада-чем на семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий мо-дульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовува-вся при проведенні аудиторних навчальних занять.

Щосеместрово проводиться два модульні контролі, підготовка до яких здійснюється за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студента. При підготовці до письмової комплексної контрольної роботи кожному студенту необхідно насамперед ознайомитися з переліком пи-тань, що виносяться на модульний контроль. Потім переглянути конс-пект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції України, повторити поняття та терміни, їх ознаки, функції, види, структуру тощо.

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» за-вершується складанням семестрового заліку, метою якого є перевірка ступеня засвоєння навчального матеріалу та його розуміння студен-том. Залік обов’язково складають студенти, що набрали протягом се-местру менше 50 балів, за умов виконання всіх самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Для успішного складання заліку студентам необхідно перегля-нути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та ре-комендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контроль-ні запитання. Залік проводиться в аудиторії університету у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем питань, які наведені у білеті, і відповідей на них студента. При цьому викладач, оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: правиль-ність відповіді на питання, повнота і конкретність, ступінь викорис-тання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язувати теорію з практикою, логічно і аргументовано висловлювати свої думки, куль-тура мови.

Результати складання семестрового заліку оцінюються за 100-бальною шкалою («зараховано», «незараховано») і вносяться до залі-кової відомості та залікової книжки студента.

214

Додаток 1 Зразок оформлення титульного листа реферату

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

Кафедра політології та права

Реферат

з теорії держави і права на тему:

«Система державних органів України»

Студента групи ГФ-215

денної форми навчання

Винника Дмитра Ігоровича

Викладач: кандидат

історичних наук, доцент

Кириченко Віктор Миколайович

Запоріжжя — 2Додаток 2

Зразок оформлення плану реферату

План

Розділ 1. Класифікація видів органів держави      5

Розділ 2. Поділ влади

2.1.      Законодавча влада    11

2.2.      Виконавча влада       15

2.3.      Судова влада.............. …………………………….……...19

Висновок…..………………………………………………….…...22

Список використаної літератури……………..…………..……...24