Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_02437d03c2cf0a34628b5422a76d2c59, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

магниевый скраб beletage

Завдання для самостійної роботи до теми 1-2

Завдання 1. Розпочати роботу над складанням словника основних по-нять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правознавс-тво, теорія держави і права, юридична наука, система юридичних на-ук, предмет теорії держави і права, методологія теорії держави і права, методи дослідження теорії держави і права, функції теорії держави і права.

Завдання 2. Скласти схему системи юридичних наук. Завдання 3. Назвати та охарактеризувати основні функції теорії дер-жави і права.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Місце і роль теорії держави і права у системі юридичних наук.

2.         Методи дослідження державно-правових явищ.

3.         Функції теорії держави і права як науки.

Питання для самоконтролю

1.         Дайте характеристику теорії держави і права як науки.

2.         Що таке система юридичних наук?

3.         Яке місце теорії держави і права у системі суспільних і юриди-чних наук?

4.         Що становить предмет і об’єкт теорії держави і права?

5.         Назвіть методи пізнання теорії держави і права.

6.         Які функції властиві теорії держави і права?

Література: 5-11, 13, 14, 16-18, 21-23, 25-36, 38.

Завдання для самостійної роботи до теми 3

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: держава, держава соціально-демократичної орієнтації, тип держави, функції держави, внутрішні функції держави, зовнішні функції держави. Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.

Завдання 3. Зробити порівняльну характеристику рабовласницької й феодальної держави, буржуазної (капіталістичної) й соціалістичної держави.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Характеристика основних теорій походження держави.

2.         Цивілізаційний і формаційний підходи до типології держави: порівняльний аналіз.

3.         Історичні типи держав.

4.         Держава соціально-демократичної орієнтації.

5.         Поняття функцій держави, їх класифікація та методи здійс-нення.

Питання для самоконтролю

1.         Дайте характеристику основним теоріям походження держави.

2.         Назвіть основні ознаки держави.

3.         Які історичні типи держав Ви знаєте?

4.         Які функції держави Ви знаєте?

5.         Назвіть правові форми здійснення функцій держави.

6.         Які методи здійснення державних функцій Ви знаєте?

Література: 5-11,13,14, 16-19, 21-23, 25-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 4

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: форма дер-жави, державне правління, державний устрій, державний режим, мо-нархія, республіка, унітарна держава, федерація, конфедерація, імпе-рія, співдружність демократія.

Завдання 2. Назвати спосіб організації та здійснення державної влади в Україні. Завдання 3. Скласти схему форми держави та її структурні елементи.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Монархія як форма правління.

2.         Республіканська форма правління та її види.

3.         Конфедерація як форма державного устрою.

4.         Порівняльна характеристика тоталітарної та демократичної держави.

5.         Форма Української держави та перспектива її розвитку.

Питання для самоконтролю

1.         3 яких елементів складається поняття «форма держави»?

2.         Які ознаки монархії і республіки Ви знаєте?

3.         Які прості та складні державні утворення Ви знаєте?

4.         Які форми міждержавних утворень Ви знаєте?

5.         Чим відрізняється демократичний режим від антидемократич-ного режиму?

6.         Дайте характеристику форми Української держави.

Література: 5-11, 13, 14, 16-19, 21-23, 25-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 5

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: механізм держави, апарат держави, орган держави, законодавча влада, виконав-ча влада, судова влада, місцеве самоврядування.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати принципи організації та функ-ціонування апарату дфжави. Завдання 3. Скласти схему державних органів України.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Механізм держави: поняття, ознаки, структура.

2.         Принципи організації та функціонування апарату держави.

3.         Роль державного апарату в здійсненні функцій держави.

4.         Поняття, види та характеристика державних органів.

5.         Система державних органів України.

6.         Взаємодія органів держави та органів місцевого самовряду-вання.

Питання для самоконтролю

1.         Що слід розуміти під механізмом держави?

2.         Яка структура механізму держави?

3.         Які види органів держави Ви знаєте?

4.         Що таке апарат держави?

5.         Як співвідносяться між собою поняття «механізм держави» та «апарат держави»?

6.         Які основні принципи організації та функціонування апарату держави Ви знаєте?

7.         Як Ви розумієте поняття «поділ влади».

Література: 1, 4-11, 13, 14, 16-19, 21-23, 25-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 6

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правова дер-жава, принципи правової держави, держава соціальної демократії. Завдання 2. Скласти схему основних ознак правової держави. Завдання 3. Назвати та охарактеризувати принципи правової держа-ви, які закріплені Конституцією України.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Витоки та розвиток концепції правової держави.

2.         Поняття та принципи правової держави.

3.         Розподіл влади як принцип правової держави.

4.         Панування закону в правовій державі.

5.         Основні напрямки формування правової держави в Україні.

6.         Міжнародно-правові механізми забезпечення прав і свобод людини.

Питання для самоконтролю

1.         Які принципи і основні ознаки правової держави Ви знаєте?

2.         Що означає принципи «верховенство права» і «верховенство закону»?

3.         В чому полягає взаємна відповідальність держави і особи?

4.         Які шляхи формування правової держави в Україні Ви бачите?

Література: 1-11, 13, 14, 16-19, 21-23, 25-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 7

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: право, об’єктивне право, суб’єктивне право, принципи права, функції права, зміст права.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії праворозу-міння. Завдання 3. Скласти схему основних функцій права.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Плюралізм праворозуміння.

2.         Сутність і соціальне призначення права.

3.         Ознаки та принципи права.

4.         Характеристика системи функцій права.

Питання для самоконтролю

1.         Які основні ознаки права Ви знаєте?

2.         В чому полягає соціальне призначення права?

3.         Що таке сутність права?

4.         Які функції права Ви знаєте?

5.         Роль права у розвитку сучасного суспільства.

Література: 5-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 8-9

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорії теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правотвор-чість, правотворчий процес, законодавчий процес, джерело (форма) права, правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір, нормативно-правовий акт, закон, підзаконний акт, соціальна норма, норми моралі, корпоративні норми, звичай, традиції, економіч-ні норми, політичні норми, релігійні норми, норма права, структура норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати види нормативно-правових актів. Завдання 3. Скласти схему стадій законодавчого процесу в Україні.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Поняття, принципи та види правотворчості.

2.         Стадії законодавчого процесу в Україні.

3.         Поняття джерела (форми) права та їх види.

4.         Нормативно-правовий акт як основна форма права.

5.         Правовий звичай як джерело права в Україні.

6.         Види соціальних норм. Місце норми права у системі соціаль-них норм.

7.         Поняття, структура та види норми права.

Питання для самоконтролю

1.         Які стадії законодавчого процесу Ви знаєте?

2.         Хто має право законодавчої ініціативи в Україні?

3.         Що таке джерело (форма) права?

4.         Які види джерел права Ви знаєте?

5.         Що є основним джерелом права України?

6.         Які види підзаконних нормативно-правових актів Ви знаєте?

7.         Які види соціальних норм Ви знаєте?

8.         Чим відрізняється норма права від норми моралі?

9.         3 яких елементів складається структура норми права.

Література: 5-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 10-11

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правова сис-тема, система права, система законодавства, предмет правового регу-лювання, метод правового регулювання, галузь права, інститут права, підгалузь права, інкорпорація, кодифікація, консолідація, правові від-носини, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, суб’єкт право-відносин, об’єкт правовідносин, юридичні факти. Завдання 2. Охарактеризувати як співвідносяться система права і сис-тема законодавства. Завдання 3. Скласти схему видів суб’єктів та об’єктів правовідносин.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Поняття та загальна характеристика системи права.

2.         Поняття та загальна характеристика системи законодавства.

3.         Сутність і призначення систематизації законодавства.

4.         Правовідносини як особлива форма суспільних відносин.

5.         Загальна характеристика суб’єктів та об’єктів правовідносин.

6.         Юридичні факти: поняття, значення та класифікація.

Питання для самоконтролю

1.         В чому відмінність системи права від правової системи сус-пільства?

2.         Які структурні елементи системи права Ви знаєте?

3.         Як співвідносяться між собою система права і система законо-давства?

4.         Які види систематизації законодавства Ви знаєте і в чому різ-ниця між ними?

5.         Хто може бути суб’єктом правовідносин?

6.         Як Ви розумієте поняття «правосуб’єктность» та її елементи?

7.         Які види об’єктів правовідносин Ви знаєте?

8.         В чому полягає юридичний зміст правовідносин?

9.         Що таке юридичні факти?

Література: 4-38.

Завдання для самостійної роботи до теми 12-13

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правова сві-домість, правова культура, правомірна поведінка, правопорушення, злочин, проступок, склад правопорушення, об’єкт правопорушення об’єктивна сторона правопорушення, суб’єкт правопорушення, суб’єк-тивна сторона правопорушення, вина, умисел, необережність, юридич-на відповідальність.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати види правомірної пове-дінки. Завдання 3. Скласти схему видів юридичної відповідальності.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1.         Роль правової культури у поліпшенні правопорядку.

2.         Види правомірної поведінки.

3.         Причини правопорушень, шляхи і способи їх усунення.

4.         Функції та принципи юридичної відповідальності у державах соціально-демократичної орієнтації.

Питання для самоконтролю

1.         Як Ви розумієте поняття «правова свідомість» та «правова культура»?

2.         Дайте характеристику видам правомірної поведінки.

3.         Які ознаки правопорушення Ви знаєте?

4.         Чим відрізняються злочини від проступків?

5.         Які види проступка Ви знаєте?

6.         Як Ви розумієте поняття «склад правопорушення»?

7.         Розкрийте поняття юридичної відповідальності.

8.         Які функції і принципи юридичної відповідальності Ви знаєте?

9.         Які є підстави притягнення і звільнення від юридичної відпо-відальності.

Література: 5-38.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_02437d03c2cf0a34628b5422a76d2c59, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0