Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Поняття та види юридичних фактів : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. Поняття та види юридичних фактів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Юридичні факти не є елементом правовідносин, але тісно з ни-ми пов’язані. Без юридичних фактів навіть за наявності чинних право-вих норм виникнення правовідносин неможливе. Факти стають юри-дичними не в силу якихось особливих внутрішніх властивостей, a внаслідок визнання їх такими законом. He всі факти, дії, випадки, об-ставини тощо набувають юридичного значення, а тільки ті, що вхо-дять до сфери правового регулювання і можуть спричинити юридичні наслідки. Право не породжує факти, вони виникають і існують поза ним, але право надає їм статусу юридичних. Юридичні факти — це реакція правової норми на конкретну життєву ситуацію, яка передба-чена в її гіпотезі.

Іншими словами, юридичні факти є необхідними умовами для виникнення, зміни або припинення конкретних правовідносин і харак-теризуються такими ознаками:

1)         знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або подіях матеріа-льного світу і пов’язані з їх наявністю або відсутністю;

2)         прямо або опосередковано передбачені нормами права;

3)         викликають передбачені законом юридичні наслідки.

Отже, юридичні факти — це передбачені нормами права конкретні життєві обставини, які зумовлюють виникнення, зміну або припинення иравовідносин.

Існують різні способи класифікації юридичних фактів. Залежно від підстав розрізняють такі види юридичних фактів: 1) за вольовим критерієм юридичні факти поділяються на юри-

дичні дії та юридичні події.

Юридичні дії — це обставини, які пов’язані з вольовою по-ведінкою суб'єкта правовідносин та характеризуються як зовніш-ній прояв його волі і свідомості.

Усі юридичні дії можуть бути правомірними, тобто такими, що відповідають вимогам норм права (наприклад, укладення договору) або неправомірними, тобто такими, що не відповідають вимогам норм права (наприклад, вчинення правопорушення).

Юридичні події — це обставини або явища, виникнення, дія і припинення яких не залежить від волі суб'єктів правовідносин, але з настанням яких настають певні правові наслідки.

Розрізняють стихійні (природні), антропогенні (людські) та тех-ногенні події. 3 ними пов’язано виникнення правових відносин по від-шкодуванню збитків (наприклад, завданої особі внаслідок землетруcy), no спадкоємству (наприклад, y разі смерті людини), no виплаті страхових коштів (наприклад, у разі катастрофи, пов’язаною з техні-кою) тощо. Зазначені події ніяких юридичних зобов’язань не викли-кають, а лише служать підставами для них;

2)         за юридичними наслідками юридичні факти поділяються на:

-          правоутворюючі, тобто такі факти, які зумовлюють виник-нення правовідносин (наприклад, при досягненні певного віку суб’єкт має право брати участь у виборах депутатів);

-          правозмінюючі, тобто такі факти, які зумовлюють зміну пра-вовідносин (наприклад, при переведенні працівника на іншу роботу змінюється коло його прав і обов’язків);

-          правоприпиняючі, тобто такі факти, які зумовлюють припи-нення правовідносин (наприклад, при скасуванні державної реєстрації припиняється існування юридичної особи);

3)         за складом юридичні факти бувають:

-          прості, тобто такі факти, які складаються з однієї життєвої по-дії або дії суб’єкта права, якого достатньо для настання юри-дичних наслідків (наприклад, написання заяви про надання щорічної відпустки);

-          складні, тобто такі факти, які складають певну сукупність окремих простих юридичних фактів, необхідних для настання юридичних наслідків (наприклад, пенсійні правовідносини можуть виникнути лише за наявності таких фактів, як досяг-нення певного віку, трудового стажу, рішення органу соціаль-ного забезпечення про нарахування пенсії);

4)         за тривалістю дії юридичні факти бувають:

-          одноразові, тобто такі факти, які складаються з одноразового акту їх виявлення (наприклад, купівля квитка, що дає право на проїзд у транспорті);

-          триваючі, тобто такі факти, які складаються з безперервних юридичних дій або юридичного стану (наприклад, перебуван-ня у шлюбі, перебування на службі в органах внутрішніх справ).

Юридичні факти відіграють важливу роль у правовій системі, вони поєднують норми права з реальними суспільними відносинами. За їх допомогою життєві обставини набувають юридичного значення і таким чином впливають на суспільні процеси та явища.