Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Поняття та загальна характеристика системи законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

магниевый скраб beletage

Необхідно зазначити, що система права і система законодавства є різними, за своєю природою, категоріями. Якщо система права від-биває об’єктивні закономірності суспільного розвитку і від ступеня цієї об’єктивності залежить зміст системи законодавства та ефектив-ність його реалізації, то система законодавства, як результат діяльнос-ті уповноважених суб’єктів, має суб’єктивний характер і обумовлю-ється існуючими соціально-економічними умовами.

Іншими словами, якщо система права — це внутрішня організація та будова права, то система законодавства — це зовнішня форма виразу та закріплення нормативного матеріалу, сукупність правових джерел. Система права і система законодавства співвідносяться між собою як зміст і форма права, тобто законодавство є основною формою виражен-ня права. Право домінує над законодавством і на відміну від останнього має значно більше проявів у суспільстві — правовідносинах, правосві-домості, правовій культурі, правових звичаях, т’адиціях тощо.

Право і законодавство хоча і взаємоповязані, але вони не є то-тожними явищами. Між ними існують деякі відмінності, а саме: 1) первинним елементом побудови системи права виступає норма

права, яка завжди має чітку структуру (гіпотеза, диспозиція, са-

нкція), а первинним елементом будови системи законодавства є

стаття нормативно-правового акта, котра, зазвичай, не має чіткої

структури;

2)         система законодавства, за обсягом поданого у ньому матеріалу, ширше ніж система права, тому що включає те, що не може бути віднесеним до норм права — різні програмні положення, вказів-ки на мету і мотиви видання тих чи інших актів;

3)         система права складається з галузей права, які мають свій пред-мет і метод правового регулювання, а система законодавства включає галузі законодавства, в яких відсутній метод правового регулювання;

4)         норми галузі права відрізняються більш високим ступенем од-норідності суспільних відносин ніж норми галузі законодавства;

5)         внутрішня структура системи права не збігається з внутрішньою структурою системи законодавства, тому що система права має тільки горизонтальну (галузеву) будову, а система законодавства може мати як горизонтальну (галузеву) так і вертикальну (ієрар-хічну) будову;

6)         структурні елементи системи права (норми права) не мають зов-нішніх реквізитів: назв розділів, глав, статей та інших частин, a структурні елементи системи законодавства (нормативно-пра-вові акти), як правило, мають назви розділів, глав, статей. Система законодавства — це сукупність усіх упорядкованих

иевним чином нормативно-правових актів держави, які розподі-лені залежно від предмета правового регулювання на галузі та ін-ститути законодавства.

Система законодавства, як і система права, має певну структуру, яка є теоретичною конструкцією, що відображає внутрішню організа-цію упорядкованих і узгоджених нормативно-правових актів та поділу їх на галузі й інститути законодавства.

Структура системи законодавства України поділяється на:

1) горизонтальну (галузеву), яка передбачає поділ нормативно-правових актів за галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання.

В одних випадках галузі права збігаються з галузями законодав-ства, а в іншому випадку — ні. Наприклад, цивільному праву відпові-дає цивільне законодавство, кримінальному праву — кримінальне за-конодавство, в той же час є морське право, а відповідної галузі законодавства не існує, оскільки відсутній кодифікований норматив-но-правовий акт.

Крім того, на базі однієї галузі права може існувати декілька га-лузей законодавства. Наприклад, на базі конституційного права існує виборче, інформаційне законодавство тощо;

2) вертикальну (ієрархічну), яка передбачає розташування но-рмативно-правових актів у залежності від її юридичної сили та місця суб’єкта законодавства в системі нормотворчих органів.

Найвищу юридичну силу має Конституція. На її основі прийма-ються закони та підзаконні нормативно-правові акти, які видаються на виконання законів і не повинні суперечити їм.

У залежності від об’єкта правового регулювання може складати-ся і комплексна система законодавства.