Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Загальна характеристика основних галузей права України : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Загальна характеристика основних галузей права України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Система права України, залежно від предмета та методу право-вого регулювання, поділяється на ряд галузей права, для кожної із якої характерні свої ознаки.

Основними галузями сучасного права України є:

1)         конституційне право — це с’купність правових норм, які регу-

люють суспільні відносини, що повязані з основами конституційного

ладу, державним і територіальним устроєм, правовим статусом люди-

ни і громадянина, порядком організації та функціонування органів

державної влади, загальними засадами місцевого самоврядування.

Конституційне право — це провідна галузь національного права України, її норми є основоположним для всіх інших галузей права, їх базовим нормативним матеріалом. Норми конституційного права ма-ють зобов’язальний, заборонний та дозвільний характер.

Джерелами конституційного права є Конституція України та конституційні закони («Про всеукраїнський і місцевий референдум», «Про громадянство України», «Про статус народного депутата Украї-ни», «Про вибори народних депутатів України» та ін.);

2)         адміністративне право — це сукупність правових норм, які ре-

гулюють суспільні відносини у сфері державно-управлінської діяль-

ності органів виконавчої влади всіх рівнів, а також органів місцевого

самоврядування.

Неодмінною ознакою суспільних відносин, які регулюються ад-міністративним правом, є наявність у їх складі суб’єкта, який наділе-ний державно-владними повноваженнями.

Джерелами адміністративного права є Конституція України, ві-дповідні закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, акти центра-льних органів виконавчої влади, Кодекс України про адміністративні правопорушення тощо;

3)         цивільне право — це сукупність правових норм, які регулюють

майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, що ґрунтуються на юридичній рівності та майновій самостійності їх учасни-ків, з метою задоволення останніми власних матеріальних і духовних потреб та інтересів.

Неодмінною ознакою суспільних відносин, які регулюються ци-вільним правом, є наявність у них вільних і рівних суб’єктів права та відсутність між ними відносин влади і підпорядкованості.

Джерелами цивільного права є Конституція України, Цивільний Кодекс України, а також інші закони України цивільно-правового змі-сту;

4)         кримінальне право — це сукупність правових норм, що визна-

чають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які види та ме-

жі покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Норми кримінального права встановлюють правомочність ком-петентних органів держави щодо осіб, які вчинили злочини, підстави та умови притягнення їх до відповідальності, види і систему санкцій, склад конкретних діянь тощо.

Джерелом кримінального права є Конституція України, Кримі-нальний кодекс України;

5)         трудове право — це сукупність правових норм, які регулюють

трудові й тісно пов’язані з ними суспільні відносини незалежно від

форм власності, господарювання чи галузевої підпорядкованості підп-

риємств, установ, організацій.

Суб’єкти трудових відносин можуть бути як рівноправними, так і знаходитись (один з них) у стані підлеглості.

Джерелами трудового права є Конституція України, Кодекс зако-нів про працю, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти України;

6)         сімейне право — це сукупність правових норм, які регулюють

та охороняють особисті й пов’язані з ними майнові відносини грома-

дян, що виникають зі шлюбу та належності до сім’ї.

Норми сімейного права встановлюють порядок і умови укла-дання шлюбу, регулюють особисті немайнові і майнові відносини в сім’ї — між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім’ї, відносини, які виникають у зв’язку з усиновленням, опікою та піклуванням, патронатом над дітьми, порядок та умови припинення шлюбу.

Джерелом сімейного права є Конституція України, Сімейний Кодекс України;

7)         фінансове право — це сукупність правових норм, які регулю-

ють суспільні відносини у сфері фінансової діяльності держави.

Суб’єктами фінансових відносин можуть бути як органи держа-ви, так і всі юридичні та фізичні особи.

Норми фінансового права регулюють порядок формування і ро-зподілу бюджетних коштів, порядок грошового обігу, оподаткування, діяльності банків тощо.

До джерел фінансового права належать Конституція України, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти України;

8)         земельне право — це сукупність правових норм, які регулюють

суспільні відносини, що пов’язані з володінням, користуванням та ро-

зпорядженням землею.

Норми земельного права регулюють питання землекористуван-ня і землеустрою, зберігання і розподілу земельного фонду, визначен-ня правового режиму різних видів землі відповідно до їх адміністра-тивно-господарського призначення.

Джерелом земельного права є Конституція України, Земельний кодекс України та інші нормативно-правові акти про надра, ліса, воду, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря («Лісовий кодекс України», «Кодекс України про надра», «Водний кодекс України» то-що);

9)         екологічне права — це сукупність правових норм, які регулю-

ють суспільні відносини у сфері освоєння, використання і охорони

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної

безпеки.

Норми екологічного права забезпечують конституційне право кожної людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Джерелом екологічного права є Конституція та закони України («Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охоро-ну атмосферного повітря», «Про екологічний аудит», «Про екологічну експертизу» тощо);

10)       цивільне процесуальне право — це сукупність правових

норм, які регулюють порядок здійснення судочинства у цивільних

справах, а також порядок виконання судових рішень.

Норми цивільного процесуального права визначають мету, за-вдання, права і обов’язки суду при здійсненні правосуддя; закріплюють правове становище учасників цивільного процесу; регламентують хід судового розгляду; порядок винесення і оскарження судового рішення.

Джерелом цивільного процесуального права є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України;

11)       кримінально-процесуальне право — це сукупність правових

норм, які регулюють діяльність органів попереднього слідства, прокуратури і суду щодо розслідування злочинів і розгляду кримінальних справ у суді.

Норми кримінально-процесуального права встановлюють чітку регламентацію прав і обов’язків компетентних органів та їх посадових осіб у процесі розслідування і судового розгляду.

Джерелом кримінально-процесуального права є Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України;

12) кримінально-виконавче право — це сукупність правових норм, які регулюють порядок та умови відбуття покарання засудже-ними, а також порядок діяльності установ, що виконують вироки.

Джерелом кримінально-виконавчого права є Конституція Укра-їни, Кримінально-виконавчий кодекс України.

Наведений перелік галузей права України не є вичерпним, існу-ють й інші галузі права.