Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Співвідношення норм права і норм моралі : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Співвідношення норм права і норм моралі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Серед усіх соціальних норм найбільш поширеними і значущими для суспільства є норми права і норми моралі. Вони взаємодіють у процесі соціального регулювання, їх вимоги багато у чому співпада-ють: що забороняє або дозволяє право, те саме засуджує або заохочує мораль.

Взаємодія права і моралі в суспільстві — це складний та багато-гранний процес. Активно впливаючи на мораль, право сприяє глиб-шому її втіленню у свідомості членів суспільства, одночасно під впли-вом моральних вимог право постійно збагачується, зростає його роль як соціального регулятора суспільних відносин.

Право і мораль — це засоби соціального нормативного регу-лювання, що взаємно доповнюють один одного, вони мають спільні риси, а саме:

1)         є різновидами соціальних норм;

2)         мають спільну мету — упорядкування суспільних відносин, встановлення і підтримання порядку в суспільстві;

3)         мають однакове функціональне призначення — формувати пра-вила поведінки людей у суспільстві, впливати на їх поведінку, регулювати відносини між ними;

4)         є правилами поведінки загального характеру;

5)         обумовлені матеріальним і духовним розвитком суспільства, прихильністю людей до ідеалів свободи і справедливості;

6)         певним чином встановлюються, закріплюються та гарантуються. Водночас норми права і норми моралі мають відмінні ознаки:

 

1)         за походженням — норми права встановлюються, санкціону-ються або визнаються державою, а норми моралі формуються поступово у свідомості людей, на основі їх уявлень про добро і зло, справедливе і несправедливе тощо;

2)         за формою зовнішнього виразу — норми права закріплюються у нормативно-правових актах (законах, указах, постановах), a норми моралі, як правило, не мають письмової форми і висту-пають у формі суспільної думки, у вигляді понять, ідей, принци-пів тощо;

3)         за сферою дії — норми права регулюють найбільш важливі сус-пільні відносини, які піддаються правовому впливу, а норми мо-ралі регулюють практично всі суспільні відносини;

4)         за ступенем деталізації — норми права є деталізованими пра-вилами про належну, бажану і заборонену поведінку, а норми моралі не містять точних правил і мають більш абстрактний ха-рактер;

5)         за способом забезпечення — норми права забезпечуються, охо-роняються і захищаються примусовою силою держави, а норми моралі забезпечуються внутрішнім переконанням та силою гро-мадського впливу (осудом чи схваленням).

Отже, мораль є опорою права, за допомогою її норм держава утверджує прогресивні норми моралі, які, в свою чергу, сприяють змі-цненню морального авторитету права, і тим самим відбувається вдос-коналення як норм моралі, так і норм права.