Змістовний модуль 1. Загальнотеоретичні питання теорії держави і права Тема 1. Теорія держави і права у системі суспільних та юридичних наук (5 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Поняття і ознаки юридичної науки. Система юридичних наук. Загальнотеоретичні та історико-правові науки. Галузеві юридичні на-уки. Міжгалузеві юридичні науки. Прикладні юридичні науки. Спеці-альні юридичні науки. Міжнародно-правові юридичні науки.

Місце теорії держави і права у системі юридичних наук. Взає-мозв'язок теорії держави і права з філософією, соціологією, політоло-гією, економічними та історичними науками.