Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Сутність, зміст і структура права : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Сутність, зміст і структура права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Сутністю будь-якого явища або предмета філософія вважає су-купність найбільш важливих та стійких якостей, відносин або власти-востей, що становлять їхню основу, визначають глибину природи та зв’язки, що впливають на всі інші характеристики.

Для розуміння сутності та природи права слід брати до уваги ба-гатогранність способу та форм прояву права в соціальному житті, які відображають його універсальність та всі аспекти регулятивного впливу.

Сутність права слід визначати, враховуючи такі положення:

1)         право існує у певних формах, що фіксують певні юридичні конс-трукції;

2)         право може існувати і поза інституційними формами свого вияв-лення (як ідеї, оцінки, зв’язки або діяльність суб’єктів);

3)         з формальної точки зору право виступає як регулятор, що обслу-говує той чи інший соціальний інтерес.

У різні періоди історичного розвитку правової думки до розу-міння права ставилися по-різному. Деякі вчені виділяють два підходи до розуміння сутності права:

1)         класовий, тобто право визнається як система встановлених і га-рантованих державою правових норм, що відображають держав-ну волю економічно пануючого класу. Воля пануючого в еконо-міці та політиці класу нав’язується як закон всьому суспільству;

2)         загальносоціальний, тобто право розглядається як загальнови-знаний компроміс між різними класами, групами та соціальними прошарками для забезпечення потреб та інтересів як громадян-ського суспільства в цілому, так і окремих його с,б’єктів. Поряд з цим можна виділити також релігійний, національний,

расовий та інші підходи до розуміння сутності права, в межах яких відповідні релігійні, національні або расові інтереси будуть визнача-льними для організації державно-політичного життя суспільства та офіційно зафіксовані у системі законів та підзаконних нормативно-правових актів, інших формах права.

Таким чином, сутність права багатоаспектна і тому потребує ви-користання різних форм і методів її пізнання залежно від історичних обставин, умов та цілей наукового дослідження.

3 питанням про сутність права тісно пов’язано питання про його зміст. Якщо сутність права відповідає на питання про його найважли-віші ознаки і властивості, то зміст права визначає, в чому конкретно ці

ознаки і властивості знаходять свій об’єктивний вираз. Отже, через зміст права матеріалізується його сутність.

Зміст права — це сукупність правових приписів, за допомо-гою яких здійснюється регулювання суспільних відносин; це за-кріплені у правових нормах суб'єктивні права (дозволи), юридич-ні обов’язки (зобов’язання) та заборони.

Розрізняють два види змісту права:

1)         соціально-політичний, в якому відображається економічна, по-літична, класова сутність та спрямованість права;

2)         спеціально-юридичний, що характеризує право як специфічне інституційне утворення (соціальний інститут, необхідний атри-бут функціонування суспільства). Отже, зміст права визначається потребами суспільного розвит-

ку, інтересами суб’єктів суспільних відносин, вираженими в їх свідо-мості.

Структура права — це внутрішня побудова права, спосіб ор-ганізації та взаємодії його елементів.

У структурі права розрізняють такі елементи:

1)         за субординацією у правовому регулюванні — матеріальне і процесуальне право;

2)         за функціональним призначенням — регулятивне і охоронне право;

3)         за предметом та методом правового регулювання — публічне і приватне право. Матеріальне право — це сукупність правових норм, за допо-

могою яких держава безпосередньо регулює суспільні відносини.

Норми матеріального права закріплюють форми власності, ви-значають порядок створення і структуру державних органів, встанов-люють правовий статус фізичних і юридичних осіб тощо.

Процесуальне право — це сукупність правових норм, які ре-гулюють відносини, що виникають у процесі розслідування зло-чинів, розгляду та вирішення у судових засіданнях адміністратив-них, кримінальних, цивільних та господарських справ.

Незважаючи на те, що процесуальне право характеризується ві-дносною самостійністю, воно походить від матеріального права та об-слуговує його інтереси.

Матеріальне і процесуальне право співвідносяться як зміст та форма, адже процесуальні норми відображають порядок реалізації ма-теріальних норм права, що є однією з передумов ефективного впливу права на суспільні відносини.

Регулятивне право — це сукупність правових норм, які ре-гулюють поведінку суб'єктів права шляхом закріплення між ними суб'єктивних прав та юридичних обов’язків.

Регулятивні норми права фіксують стан суспільних відносин у державі, що забезпечується відповідною системою гарантій.

Охоронне право — це сукупність правових норм, які охоро-няють суспільні відносини від різного роду посягань та поновлю-ють порядок їх функціонування шляхом застосування засобів державно-владного впливу.

Публічне право — це сукупність правових норм, які регу-люють суспільні правовідносини, що забезпечують державні, між-державні й загальні суспільні інтереси громадян.

Публічне право регулює відносини фізичних осіб з державою, a також між державними органами та між державами, інші суспільні відносини публічного характеру.

Приватне право — це сукупність правових норм, які регу-люють суспільні відносини, що забезпечують приватні інтереси індивідуальних власників та їх об'єднань в їх майновій діяльності та особистих відносинах.

Приватне право регулює майнові, особисті немайнові, шлюбно-сімейні, трудові та інші відносини між фізичними та юридичними особами, які виникають, змінюються та припиняються за волею цих осіб, встановлює певні межі їх дій.

Разом з тим, приватне право, забезпечуючи права і законні інте-реси фізичних та юридичних осіб, не може бути повністю автономним від публічного права, тому що воно охороняється і захищається ним.