Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Шляхи формування правової держави в Україні : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Шляхи формування правової держави в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у сучасному світі є поступове сприйняття людством напрацьованих прогресивною політико-правовою думкою надбань і особливо таких загальнолюдських цінностей як демократія, право, права і свободи людини, гуманний і справедливий правопорядок.

3 часів проголошення Декларації про державний суверенітет ця тенденція почала знаходити свій вплив і в Україні. Ідея правової дер-жави стала програмною вимогою всіх політичних партій і знайшла своє юридичне закріплення в Конституції України. В країні створені конституційно-правові засади функціонування правової державності та її основні механізми: закладені основи парламентаризму, реалізова-но принцип поділу влади, створено Конституційний Суд, Вищу раду юстиції, Рахункову палату України.

Українська держава визнала юрисдикцію європейських інститу-тів захисту прав і свобод людини та оновила значну кількість своїх

правових інститутів, які забезпечують реалізацію прав і свобод грома-дян, а також забезпечила ідеологічну і політичну свободу, вільну дія-льність політичних партій.

Відбувається трансформація національної системи законодавства. Переглянуто багато галузей законодавства на проголошених Конститу-цією України принципах. Особливих змін зазнало конституційне, циві-льне, сімейне, адміністративне, кримінальне, земельне законодавство. Прийняті основні виборчі закони, закладені правові основи статусу Ав-тономної Республіки Крим тощо.

Однак слід мати на увазі, що правову державу не можна побу-дувати, обмежившись прийняттям законів. Крім демократичного, про-гресивного законодавства, необхідно забезпечити систему суворого додержання і виконання законів усіма суб’єктами: державою, держав-ними органами, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами.

Конституція, проголосивши Україну правовою державою, за-кріпила не стільки реальний, скільки бажаний стан держави. В Україні на сьогодні створено лише правові передумови для становлення і по-дальшого розвитку правової держави. Це процес складний і тривалий. Для того, щоб побудувати в Україні правову державу, треба передусім сформувати громадянське суспільство, в якому:

1)         був би забезпечений вільний і всебічний розвиток кожної особистості та суспільства. При цьому громадяни і держава повинні виступати як рівноправні партнери, а їх взаємовідносини здійснюва-тися на основі права і розумних меж свободи;

2)         функціонували різноманітні, незалежні, демократичні гро-мадські інститути (політичні партії, громадські і релігійні організації, профспілки, кооперативи, органи самоорганізації населення тощо);

3)         забезпечена свобода слова та інформації, багатоманітність ідеологічного та культурного життя громадян;

4)         здійснювався громадський контроль за діяльністю держав-них органів і їх посадових осіб; через демократичні інститути грома-дяни впливали на формування та здійснення державної політики;

5)         формувався правовий механізм щодо подолання відчуження людини і громадянина від засобів виробництва, власності і державно-го управління;

6)         забезпечена реальна незалежність судової системи, чітка ро-бота законодавчого і виконавчих органів;

7)         постійно підвищувався рівень загальної і правової культури громадян, їх правова свідомість, а також усвідомлення необхідності

співвідношення особистих інтересів з інтересами суспільства і дер-жави.

Поняття правової держави у багатьох країнах є невід'ємним від поняття соціальної держави, тому побудова реальної правової держа-ви значною мірою залежить від рівня соціально-економічного розвит-ку країни, накопичення матеріальних благ, що давало б можливість здійснення ефективної соціально-економічної політики, забезпечення соціально-економічних прав громадян.

Нездатність держави надати ефективні соціальні гарантії, ство-рити умови для достатнього життєвого рівня своїх громадян негатив-но впливає на підтримку населенням державної політики, знижує рі-вень їх законослухняності та поваги до закону.

Подолання цієї ситуації можна досягнути лише за умови ефек-тивності функціонування державної влади, напруги сил усього наро-ду, відмови від авторитарної спадщини. Коли ідея розбудови України як соціальної, правової держави стане цільовою настановою діяльнос-ті не тільки політичної та культурної еліти, але й суспільства в цілому.