Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Передмова : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» сту-дентами неюридичних спеціальностей обумовлюється особливою ро-ллю держави і права в житті кожної окремої людини і суспільства в цілому. Сьогодні, коли в Україні здійснюється швидкоплинні суспіль-но-політичні процеси та зміни, отримання студентами систематизова-них наукових знань з теорії держави і права, розуміння ними законо-мірностей побудови демократичної правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння правильно тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, засвоєн-ня специфічної фахової термінології, вільно орієнтуватися в сучасно-му правовому полі — неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності будь-якого фахівця.

Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснюється відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Теорія дер-жави і права» з урахуванням положень Болонської декларації за моду-льним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.

Запропонований авторами навчальний посібник «Теорія держа-ви і права» поділяється на три взаємопов'язані змістовні модулі, в яких, з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, розви-ток і функціонування держави і права, системно висвітлюються осно-вні положення теорії держави і права: предмет і методологія; суспіль-ство як середовище виникнення, розвитку і функціонування держави і права; поняття і ознаки держави; функції, форми і механізм держави; поняття і ознаки права; форми (джерела) права; система права і систе-ма законодавства; правові відносини; правова свідомість і правова ку-льтура та ін.

Як свідчить досвід практичного викладання курсу теорії держа-ви і права, у значної кількості студентів неюридичних спеціальностей процес засвоєння навчального матеріалу нерідко викликає труднощі, пов'язані з великим обсягом матеріалу, що міститься у виданих підру-чниках і навчальних посібниках. У зв'язку з цим автори намагалися у стислій і доступній формі викласти основні положення цієї фундамен-тальної дисципліни. Для полегшення процесу сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами у посібник вміщено додатковий

матеріал (зміст навчальної дисципліни, завдання для самостійної ро-боти, питання для самоконтролю, термінологічний словник, список рекомендованої літератури тощо). Для зручності у тексті виділені ос-новні правові поняття та категорії теорії держави і права, ознаки того чи іншого правового явища.

Передбачені у навчальному посібнику види аудиторної і самос-тійної роботи студентів, критерії оцінювання їх знань мають забезпе-чити системність, прозорість, об'єктивність і справедливість кредит-но-модульної системи організації навчально-виховного процесу.

Під час підготовки навчального посібника авторами були вико-ристані наукові праці, підручники та посібники відомих українських учених: В. С. Журавського, О. В. Зайчука, М. С. Кельмана, A. М. Ко-лодія, В. В. Комарова, В. В. Копейчикова, О. Л. Копиленка, В. О. Ко-тюка, С. Л. Лисенкова, О. Г. Мурашина, А. Ю. Олійника, Н. М. Оні-щенка, П. М. Рабиновича, О. Ф. Скакун, О. В. Сурілова, Ю. С. Шем-шученка та ін.

Даний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, але може бути корисним і для тих, хто бажає отримати систематизовані теоретичні знання у галузі теорії держави і права.

Зміст навчальноїдисципліни «Теорія держави і права» зі структурою знань кожного змістовного модуля