Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Співвідношення органів держави та органів місцевого самоврядування : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4. Співвідношення органів держави та органів місцевого самоврядування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Державний механізм діє та розвивається не ізольовано від інсти-тутів громадянського суспільства. У системі соціального управління, поряд з органами державної влади, які на основі централізації вирі-шують питання загальнодержавного значення, на рівні адміністратив-но-територіальних одиниць функціонує система самоврядування на засадах відносної автономії органів місцевого самоврядування. Взає-модія механізму держави з органами місцевого самоврядування спри-яє розширенню демократичної основи державної влади та реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами передусім через їх діяльність в органах самоврядування.

Самоврядування є однією із форм організації людського співіс-нування, що базується на принципах свободи, рівності і безпосеред-ньої участі в управлінні. При самоврядуванні об'єкт і суб'єкт управ-ління збігаються, що надає можливість населенню управляти власними справами, спільно приймати рішення і спільно діяти з ме-тою їх реалізації.

Серед різних рівнів самоврядування найпоширенішими є міс-цеві.

Місцеве самоврядування — це одна із форм народовладдя в Україні, сутність якої виявляється у самостійному вирішенні на-селенням питань місцевого значення у межах Конституції і зако-нів України.

Місцеве самоврядування має специфічну правову форму в кож-ній державі і залежить від її устрою, історичних, національних та ін-ших особливостей.

Конституція України визнає і гарантує місцеве самоврядування як інститут соціального управління та громадянського суспільства. Вона закріплює можливість представництва місцевих інтересів у ор-ганах самоврядування, встановлює власну матеріальну, фінансову та організаційно-правову базу місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування — це виборні або сфор-мовані іншим способом органи населення певної території, діяль-ність яких спрямована на вирішення питань місцевого значення у межах встановленої компетенції.

До органів місцевого самоврядування Конституція України від-носить: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Органи держави і органи місцевого самоврядування мають спі-льні риси, а саме:

1)         вони передбачені Конституцією України;

2)         формуються у встановленому законом порядку шляхом об-рання чи призначення;

3)         здійснюють спільні функції по управлінню суспільством шляхом встановлення і гарантування діяльності суб’єктів;

4)         функціонують на основі принципу розподілу повноважень та певним чином взаємодіють у процесі здійснення своїх пов-новажень;

5)         відповідно до наданих повноважень приймають рішення но-рмативного характеру, які певним чином забезпечуються і гарантуються;

6)         мають чітко визначену компетенцію у відповідній сфері та форми і методи здійснення повноважень.

Проте, між органами держави і органами місцевого самовряду-вання є й певні відмінності, а саме:

1) органи держави формуються шляхом виборів, призначаються чи затверджуються, а органи місцевого самоврядування — обираються населенням певної адміністративно-територіаль-ної одиниці;

2)         дія нормативно-правових актів органів держави поширюєть-ся на всю територію держави, а дія нормативно-правових ак-тів органів місцевого самоврядування тільки на відповідну територію;

3)         органи держави діють на основі конституційно закріпленого принципу розподілу влади, а органи місцевого самовряду-вання можуть, за взаємною згодою, перерозподіляти між со-бою окремі повноваження на підставі договору;

4)         в органах держави рішення приймаються колегіально чи од-ноособово керівником, а в органах місцевого самоврядуван-ня — виключно шляхом голосування;

5)         органи держави здійснюють повноваження безпосередньо, a органи місцевого самоврядування як безпосередньо, так і че-рез обрані органи;

6)         органи держави діють від імені держави, а органи місцевого самоврядування є представниками інтересів територіальних громад;

7)         органи держави складаються з колективів службовців, a ор-гани місцевого самоврядування — з представників територі-альної громади, діяльність яких не має професійного харак-теру;

8)         фінансову базу органів держави становить державний бюд-жет, а органів місцевого самоврядування — місцевий бюджет та позабюджетні надходження;

9)         органи держави можуть делегувати окремі виконавчі повно-важення органам місцевого самоврядування, а останні не можуть делегувати свої повноваження державним органам.

Таким чином, органи держави та органи місцевого самовряду-вання діють паралельно на основі взаємодії та взаємного доповнення і тим самим забезпечують найбільш доцільний рівень упорядкування суспільних відносин та забезпечення функціонування громадянського суспільства.