Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Поняття і принципи організації та функціонування апарату держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

магниевый скраб beletage

Головними функціями будь-якої держави є ті, що спрямовані на реалізацію публічної влади в суспільстві, здійснення від імені держави управлінської діяльності, і тому основним інститутом, що уособлює та представляє державу, є державний апарат. Він поклика-ний виконувати функції держави щодо практичного здійснення дер-жавної влади і управління суспільством, і є важливим складовим елементом держави.

Апарат держави — це система державних органів, уповно-важених здійснювати державну владу та управління по виконан-ню завдань і функцій держави.

Апарат держави характеризується наступними ознаками:

-          створюються і функціонують на основі єдиних принципів ор-ганізації та функціонування;

-          наділені спеціальними державно-владними повноваженнями;

-          поділені на відокремлені ланки та підрозділи відповідно до принципу розподілу державної влади на законодавчу, вико-навчу та судову;

-          наявність у державному апараті державних службовців, які на професійній основі здійснюють свої повноваження від імені держави;

-          наділені матеріально-технічними та організаційними засобами, що забезпечують реалізацію їх повноважень;

-          наявність нормативно закріпленої структури та законодавчо визначених повноважень (компетенції);

-          функціонування державних органів здійснюється у межах і в порядку, встановлених чинним законодавством, тобто в пев-них правових формах.

Єдність системи державних органів забезпечується за допомо-гою системи принципів. Саме вони забезпечують основу організації та функціонування державного апарату, мають динамічний характер, створюються чи змінюються відповідно до потреб суспільного розви-тку та етапу функціонування держави і, як правило, закріплюються конститу ційно.

До основних принципів організації та діяльності державного апарату слід віднести:

1) демократизм. Цей принцип передбачає широке залучення населення до активної участі у формуванні та організації діяльності

державного апарату, створення рівних умов участі громадян в управ-лінні державою з урахуванням особистих якостей кожного;

2)         гуманізм (пріоритет прав і свобод людини). Цей принцип передбачає конституційне закріплення прав і свобод людини, яка є найвищою цінністю суспільства та держави. Визначення у діяльності державних структур верховенства інтересів, прав і свобод людини. Закріплення засобів відповідальності владних структур держави та їх посадових осіб за порушення конституційно закріплених прав і свобод людини і громадянина;

3)         законність. Цей принцип передбачає функціонування лише тих владних державних органів, які передбачені конституцією і у ме-жах, визначених чинним законодавством. їх діяльність спрямована на виконання конституції, законів та єдиним застосуванням нормативно-правових актів на всій території держави;

4)         єдність і розподіл влади. Цей принцип зумовлює належність державної влади народу та передбачає її розподіл на законодавчу, ви-конавчу та судову. Поділ влади має глибокий демократичний зміст, оскільки він спрямований, згідно з концепцією Ш. Монтеск’є, на не-допущення концентрації державної влади в руках однієї людини, ор-гану або класу, пов’язаного з цим можливого свавілля, а також на за-безпечення політичної свободи людини і громадянина. Тобто без розподілу влади демократії бути не може.

Концепція розподілу влади законодавчо закріплена у ст. 6 Кон-ституції України. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України розглядається як вищий орган у системі органів виконавчої влади, до яких входять також центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Правосуддя, згідно з нормами Консти-туції, може здійснюватися виключно судами.

Реальність вказаного принципу забезпечується наявністю меха-нізму стримувань і противаг, який протидіє сваволі, беззаконню з боку органів державного апарату і тим самим створює певну конкуренцію між владними структурами. Так, органи законодавчої влади стриму-ють виконавчу владу, оскільки остання не може виходити за межи прийнятих парламентом законів. Парламент формує або бере участь у формуванні вищого органу виконавчої влади — уряду, здійснює пар-ламентський контроль за його діяльністю щодо виконання ним зако-нів. У свою чергу вищі органи у системі виконавчої влади наділяють-ся правом законодавчої ініціативи.

За парламентсько-президентської форми правління президент, за наявності певних, передбачених Конституцією України умов має право розпустити парламент і, навпаки, парламент теж за відповідних умов — усунути президента з посади у порядку імпічменту.

Органи судової влади захищають права і свободи людини і гро-мадянина від будь-якого свавілля з боку державних органів. Окрім того, Конституційний Суд України може стримувати як законодавчу так і виконавчу владу шляхом визнання законів, прийнятих парламен-том, і нормативно-правових актів вищих органів виконавчої влади не-конституційними у разі, якщо вони не відповідають нормам Консти-туції України;

5)         верховенство права. Цей принцип передбачає його консти-туційне закріплення та виражається у праві кожного громадянина оскаржити у судовому порядку будь-яке рішення державних органів, відшкодуванні шкоди, заподіяної їм незаконними діями посадових осіб;

6)         професіоналізм. Цей принцип визначає необхідність реаліза-ції владних повноважень на професійній основі, наявність комплексу спеціальних знань суб'єктів владних відносин та можливість їх опти-мального застосування для досягнення поставленої мети. У державних органах створюються сприятливі умови для добору і розстановки ви-сокопрофесійних службовців. Від того, якими засобами (анкетування, співбесіда, тестування, екзаменування) і відповідні до яких критеріїв здійснюється добір претендентів на посаду, залежить ефективність діяльності державного апарату.

До принципів організації і діяльності державного апарату також відносять:

-          ієрархічність;

-          поєднання виборності і призначуваності;

-          змінюваність;

-          поєднання колегіальності та єдиноначальності;

-          гласність і урахування громадської думки;

-          рівний доступ громадян до державної служби тощо. Наявність та взаємодія зазначених принципів зумовлює і забез-

печує функціонування апарату держави як взаємопов'язаної системи органів, які забезпечують ефективне виконання владних повноважень.