Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Поняття та структура механізму держави : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Поняття та структура механізму держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Держава є складною соціальною системою, для її ефективного функціонування, виконання покладених на неї завдань і функцій не-обхідно мати різноманітні державні організації, які у своїй сукупності утворюють механізм держави.

Механізм держави — це система нормативно визначених державних організацій, за посередництвом яких держава виконує покладені на неї завдання та реалізує функції.

Механізм держави характеризується наступними ознаками:

-          цілісна ієрархічна система державних організацій, яка побудо-вана на засадах субординації та координації, забезпечується єдиними принципами організації, єдиними завданнями і ціля-ми їх діяльності;

-          має чітку визначену структуру з певними зв'язками між її еле-ментами;

-          має суворо визначений порядок створення, функціонування і ліквідації кожного з елементів системи;

-          наявність чітко визначених повноважень у кожного елемента системи;

-          пріоритет державних органів, які мають державно-владні пов-новаження щодо державних підприємств і державних установ, які не є носіями державної влади.

Тобто, механізм держави — це взаємодіюча, динамічна і реаль-на працююча система за допомогою якої функціонує держава, здійс-нюється управління суспільством.

Структура механізму держави складається з таких елементів:

1)         державні органи — це вид державних організацій, які наділені чітко визначеними державно-владними повноваженнями та не-обхідними матеріально-технічними засобами для виконання конкретних завдань і функцій держави в певній сфері суспільних відносин;

2)         державні підприємства — це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують завдання і функції держави у сфері матеріального виробництва. Вони створюються на основі держа-вної власності, мають самостійний баланс і статус юридичної особи, є суб'єктами підприємницької діяльності і несуть самос-тійну майнову відповідальність. До них слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування тощо;

3)         державні установи — це вид державних організацій, які безпо-середньо реалізують завдання і функції держави у сфері немате-ріального виробництва (освіта, культура, виховання, наука, охо-рона здоров'я, соціальне забезпечення). Вони, як правило, не є прибутковими і функціонують за рахунок коштів державного бюджету. До них слід віднести державні дошкільні дитячі уста-нови, школи, вищі навчальні заклади, лікарні, санаторії тощо. Державні підприємства і державні установи відрізняються від

державних органів низкою ознак, а саме:

-          не мають державно-владних повноважень, тобто не є носіями державної влади;

-          безпосередньо створюють матеріальні та духовні блага;

-          мають специфічну організаційну структуру, тобто є трудовими колективами робітників та службовців на чолі з призначеним державним органом керівником, який діє на засадах єдинона-чальності;

-          мають чітко визначене коло повноважень, тобто адміністрація здійснює свої управлінські функції виключно у сфері своєї ді-яльності, у межах свого підприємства або установи і виступає від його імені, а не від імені держави;

-          керуються у своїй діяльності власним статутом відповідно до чинного законодавства.

Незважаючи на те, що державні підприємства і державні уста-нови відрізняються від державних органів, їх не слід протиставляти одне одному, оскільки всі вони належать до системи державних орга-нізацій.