Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Форми державного устрою : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Форми державного устрою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Форма державного устрою — це елемент форми держави, який визначає територіальну організацію держави, спосіб поділу території держави на складові частини та порядок їх взаємовідно-син між собою і з державою у цілому.

Форма державного устрою показує:

-          з яких частин (адміністративно-територіальні одиниці, авто-номії чи суверенні держави) складається внутрішня структура держави;

-          який правовий статус цих складових частин і характер їх спів-відношення;

-          як будуються відносини між центральними і місцевими дер-жавними органами;

-          в якій формі виражаються інтереси кожної нації, яка проживає на території країни.

Усі держави, за формою державного устрою, поділяються на прості та складні. До простих держав належать унітарні держави.

Унітарна держава — це форма державного устрою, за якої адміністративно-територіальні одиниці не мають ознак суверені-тету і не можуть бути суб'єктами політичних міжнародних відно-

СІІН.

Унітарним державам притаманні такі основні ознаки:

-          наявність єдиної конституції, дія якої поширюється на всю те-риторію країни;

-          відсутність відокремлених політико-територіальних утворень, які мають ознаки держави;

-          наявність єдиної системи державних органів, які поширюють свої повноваження на територію всієї країни, на всіх громадян

(єдині глава держави, законодавчі, виконавчі та судові органи влади);

-          наявність єдиної системи права і системи законодавства;

-          наявність єдиного громадянства та єдиної державної симво-ліки;

-          наявність єдиної фінансово-грошової та податкової систем;

-          у міжнародних відносинах держава виступає як єдиний пред-ставник.

На сьогодні унітарна форма державного устрою є оптимальною і тому найбільш поширеною. Близько 150 з понад 200 нині існуючих держав, за своїм устроєм, є унітарними.

До унітарних держав відносяться: Україна, Болгарія, Білорусь, Велика Британія, Франція, Італія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Гре-ція, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія, Данія, Куба, Японія, Китай та ін.

Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні — об-ласті, у Польщі — воєводства, у Великій Британії — графства, в Іта-лії — провінції тощо.

Залежно від характеру державних утворень, унітарні держави поділяються на:

1)         централізовані — це такі унітарні держави, в яких адміністра-тивно-територіальні одиниці мають рівний правовий статус. У централізованих унітарних державах керівники місцевих органів влади призначаються центральними органами державної влади. До таких держав відносяться: Фінляндія, Нідерланди,Польща, Пакистан, Казахстан та ін.;

2)         децентралізовані — це такі унітарні держави, в яких певні ад-міністративно-територіальні одиниці наділені пільгами із самов-рядування, можуть створювати адміністративні автономії. У де-централізованих унітарних державах місцеві органи самовря-дування обираються населенням і мають право самостійно вирішувати більшість питань місцевого життя, а автономії наді-ляються відповідною самостійністю у сфері правотворчої та ад-міністративної діяльності у межах своєї компетенції згідно з по-вноваженнями, які визначені конституцією країни. До таких держав відносяться: Україна, Франція, Іспанія, Італія, Данія, Ки-тай та ін. Найчастіше статус автономії надається тим частинам унітарної держави, які відрізняються від інших за національним (етнічним) складом і географічним положенням. Наприклад, в Україні — це Автономна Республіка Крим, яка розташована на

півострові, населена росіянами (58,3%), українцями (24,3%),

кримськими татарами (12%).

Поряд з простими державами у сучасному світі існують і значна кількість складних держав.

Складна (союзна) держава — це форма державного устрою, держава, яка утворилася з окремих державних утворень, які мали всі ознаки держави, але певну частину своїх суверенних прав пе-редали віііцим центральним органам союзної держави.

Серед складних держав розрізняють:

1)         федерацію;

2)         конфедерацію;

3)         імперію.

Федерація — це складна (союзна) держава, до складу якої' входять на добровільній основі декілька державних утворень (суб'єктів федерації), які мають певну юридично визначену полі-тичну самостійність.

Для федерації притаманні такі основні ознаки:

-          наявність спільної території, яка складається із територій — суб'єктів федерацій, які мають власний адміністративно-територіальний поділ;

-          наявність загальної конституції федерації та конституцій її суб'єктів, які наділені правом видавати нормативно-правові акти, зміст яких повинен відповідати законодавству федерації, а дія поширюватися виключно на їх території;

-          наявність федерального двопалатного парламенту та парламе-нтів суб'єктів федерацій, федерального уряду та відповідних органів управління суб'єктів федерацій;

-          наявність подвійного громадянства ( якщо інше не передбаче-но конституцією), тобто кожний громадянин вважається одно-часно і громадянином федерації, і громадянином суб'єкта фе-дерації;

-          наявність трьох рівнів повноважень органів влади, а саме ви-ключних повноважень федерації, виключних повноважень суб'єктів федерації та сумісної компетенції;

-          державні утворення об'єднані у федерацію на підставі союзно-го договору, зберігаючи при цьому право на самовизначення і вихід із федерації;

-          наявність загальнофедеральної податкової, митної та фінансо-во-грошової систем;

-          наявність загальних збройних сил;

-          суб'єкти федерації можуть мати зовнішні ознаки суверенітету

(гімн, герб, прапор), але вони не володіють повним сувереніте-

том і не можуть бути суб'єктами міжнародного права, хоча у

випадках договірних міжнародних відносин федерація може

виступати як в цілому, так і кожний із її суб'єктів самостійно.

Сьогодні у світі існує 24 федеративні держави, до яких нале-жать: Росія, США, Канада, Бразилія, Аргентина, Мексика, Венесуела, Австрія, Німеччина, Австралія, Індія, Малайзія, Нігерія та ін.

До складу сучасних федерацій входить різна кількість суб'єктів (наприклад, у Російській Федерації — 89, США — 50, Індії — 25, Фе-деративної Республіки Німеччина — 16, Канаді — 10, Австралії — 6, Бельгії — 3). Вони мають різні назви: у США, Австралії, Бразилії, Ін-дії — штати; в Аргентині, Канаді — провінції, Австрії, Німеччині — землі тощо.

У конституціях більшості федерацій світу за суб'єктами не ви-знається право виходу зі складу федерації, що забезпечує її цілісність та не допускає розповсюдження сепаратистських тенденцій.

Федерації багатоманітні і тому їх можна класифікувати за різ-ними ознаками. У практиці сучасного державотворення виділяють, як правило, національну та територіальну федерацію.

Територіальна федерація побудована за територіальною озна-кою, де всі суб'єкти одно- або багатонаціональні, але жодна з націона-льностей не має абсолютної більшості, або представники однієї націо-нальності проживають на території різних суб'єктів федерації, а в основу об'єднання покладено принцип загальних економічних, полі-тичних, культурних інтересів.

Ознаки територіальної федерації:

-          державні утворення в її складі не є суверенні, вирішення пи-тань зовнішньої і внутрішньої політики залежить від центра-льних органів влади;

-          юридичне розмежування повноважень між центральними і мі-сцевими органами влади здійснюється на основі конституції;

-          суб'єкти федерації не мають права представництва у міжнаро-дних організаціях;

-          федеративна конституція не передбачає або забороняє одно-сторонній вихід суб'єктів із складу федерації;

-          збройні сили підпорядковані союзним органам.

Національна федерація побудована з урахуванням багатонаці-

онального складу населення, що компактно проживає на території суб'єктів федерації і називається за основною (титульною) нацією.

Ознаки національної федерації:

-          суб'єктами федерації є національні державні утворення, які мають рівний правовий статус;

-          будується за принципом добровільного об'єднання суб'єктів федерації;

-          федерація забезпечує суверенітет великих і малих націй, їх віль-ний розвиток;

-          суб'єкти федерацій мають власні органи державної влади: пар-ламент, президента, судову систему, органи виконавчої влади, які самостійно здійснюють зовнішню політику;

-          вищі органи федерації формуються із представників суб'єктів федерації;

-          вищі органи федерації лише координують діяльність суб'єктів федерації;

-          усі суб'єкти федерації мають право на вільний вихід із союзу.

Більшість сучасних федерацій побудовані за територіальним

принципом (Австралія, Австрія, Бразилія, Німеччина, Канада, Мекси-ка, США), інші за національним (Бельгія, Індія, Пакистан) або з ура-хуванням обох принципів (Росія, Канада).

Новітня історія свідчить, що федерації, побудовані на територі-альному принципі, є більш міцними, аніж ті, в основу яких покладе-ний національний принцип (приклади колишніх СРСР, ЧССР, СФРЮ).

Конфедерація — це складна (союзна) держава, тимчасовий союз суверенних держав, які добровільно об'єдналися на підставі договору для досягнення певних цілей у політичній, економічній та військовій сферах зі збереженням свого суверенітету.

Для конфедерації притаманні такі основні ознаки.

-          відсутність для всієї конфедерації спільної території та єдино-го державного кордону;

-          конфедерація утворюється на основі договору, укладеного між двома або кількома державами;

-          конфедерація не створює будь-якої нової держави, суб'єкти конфедерації зберігають свій суверенітет;

-          відсутність спільних для всієї конфедерації законодавчого ор-гану, конституції, громадянства, законодавчої, судової та фі-нансової систем, грошової одиниці;

-          конфедерація не має єдиної централізованої влади, її органи утворюються лише з представників держав, які входять до co-rosy, і позбавленні владних повноважень;

-          конфедерація, як правило, має тимчасовий характер об'єднан-ня (союзу);

-          наявність у кожного з суб'єктів конфедерації права вільного виходу з її складу.

У різний час конфедераціями були: Нідерланди з 1579 p. по 1795 p., Німеччина з 1815 p. по 1864 p., Австро-Угорщина до 1918 p., Швеція і Норвегія до 1905 р., колишній СРСР з 1917р. по 1922 р., СІПА з 1781 р. до 1787 p., Об'єднана Арабська Республіка з 1959 p. по 1961 p., Сенегал та Гамбія з 1981 p. по 1989 р.

Як свідчить історія, конфедерація — це нестійка форма об'єд-нання держав, яка з часом або розпадається на окремі унітарні держа-ви (Австро-Угорщина) або перетворюється у федеративну державу (США). У теперішній час конфедерацією офіційно є Швейцарія (її конституція, яка набрала чинності 01.01.2000 p., називається так: «Фе-деральна конституція Швейцарської конфедерації), але фактично вона за своєю суттю є федеративним об'єднанням.

Імперія — це складна (союзна) держава, яка насильницьким шляхом об'єднала території суверенних багатонаціональних дер-жав або їх частин з головною державою ( метрополією).

Для імперії притаманні такі основні ознаки:

-          імперія виникає внаслідок завоювань, колонізації та інших форм експансії;

-          імперія тримається на насильстві, на державному примусі з боку метрополії;

-          складовими імперії є адміністративно-територіальні одини-ці — колонії, які не мають ознак суверенітету і не рівні за пра-вовим статусом;

-          наявність двохступеневої системи органів державної влади (влада метрополії та влада колонії);

-          наявність центрального органу влади — імператора (глави держави) та місцевих органів — намісників, губернаторів то-що, яких призначає імператор;

-          існування правової системи на принципах права метрополії;

-          наявність дискримінаційного становища населення колонії, ві-дсутність або обмеження їх прав і свобод.

Світовій історії відомі такі імперії: Римська імперія, Османська імперія, Російська імперія, Британська імперія, яка у 20 ст. перетвори-лась з імперії на співдружність 40 країн на чолі з Великобританією.

Особливими формами об'єднання сучасних держав є співдруж-ність (Британська співдружність націй, Ліга арабських держав, Співдружність незалежних держав) та співтовариство (Європейський со-юз, Рада Європи, ООН, Організація Північноатлантичного догово-ру — НАТО), тобто союзи держав, що виступають як асоційовані чле-ни при збереженні ними повного суверенітету, з метою спрощення візової системи та митних кордонів, підвищення економічних показ-ників тощо. В основу цих об'єднань, як і при конфедерації, покладені міждержавний договір, статут, декларація, угода, інші нормативно-правові акти, вони мають перехідний характер, тобто можуть розвину-тися в конфедерацію або, навпаки, роз’єднатися.