Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Поняття та структура форми держави : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Поняття та структура форми держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовні-шнім вираженням процесу організації та здійснення державної влади. Форма держави є складним соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки розвитку держави, власти-вості її устрою, правління та режиму.

Форма держави визначається національним складом населення, територіальними розмірами країни, історичними і культурними тра-диціями народу та іншими факторами.

Форма держави не є раз і назавжди встановленою, вона постійно змінюється і розвивається. Також постійно змінюється і розвивається і уявлення про неї. У юридичній літературі не існує єдиного підходу щодо визначення поняття та змісту форми держави. Згідно з одними, зміст форми держави зводиться лише до характеристики форми прав-ління. Інші під формою держави розуміють тільки сукупність форми правління та територіальної організації влади без урахування держав-ного режиму, оскільки він характеризує не стільки форму, скільки суть держави.

Отже, форма держави є складним соціальним явищем, що дає змогу визначити, як і в яких напрямах існує та розвивається держава. При цьому вирішальне значення на неї здійснює як сутність так і істо-ричний тип держави.

Традиційно під формою держави розуміють порядок (спосіб) організації і здійснення державної влади в країні, взяту в єдності взає-мозалежних трьох елементів: форми державного правління, форми державного устрою, форми державного режиму.

Таке розуміння форми держави найбільшою мірою дозволяє до-слідити ту або іншу державу, виявити її змістовні сторони і сутнісні аспекти.

Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає довільної сукупності її елементів. Воно відображає єдність, взаємозалежність об'єднаних в ній елементів, у результаті чого виникає нова якість, яка не властива жодному з цих окремо взятих елементів.

Форма держави складається з трьох елементів:

1)         форма державного правління — це елемент форми держави,

який характеризує структурну організацію влади, порядок утво-

рення і повноваження вищих органів державної влади, їх взає-

мовідносини між собою, з іншими органами держави, з політич-

ними партіями і соціальними групами та населенням в цілому.

Форма державного правління має такі ознаки:

-          характеризує порядок формування, структуру та терміни пов-новажень вищих органів державної влади;

-          визначає зміст принципу розподілу влади між вищими органа-ми держави;

-          характеризує компетенцію вищих державних органів у процесі здійснення ними владних повноважень та їх взаємодію між со-бою, з іншими центральним і місцевими органами влади, орга-нами місцевого самоврядування, політичними партіями, гро-мадськими організаціями, населенням;

2)         форма державного устрою — це елемент форми держави, який

характеризує територіальну організацію влади, спосіб (порядок)

поділу території держави на певні складові частини та співвід-

ношення між ними.

Форма державного устрою має такі ознаки:

-          визначає принципи розподілу території держави на складові частини;

-          характеризує управлінську діяльність держави та організацію населення на її території;

-          дає можливість реалізації прав і законних інтересів національ-них меншин щодо самовизначення шляхом надання тій тери-торії, де вони проживають, певних пільг на самоврядування;

-          характеризує взаємодію між центральними, регіональними та місцевими органами влади;

3)         форма державного режиму — це елемент форми держави, який

характеризує політичну організацію влади, сукупність способів,

прийомів, методів здійснення державної влади у суспільстві.

Форма державного режиму має такі ознаки:

-          характеризує можливість участі громадян в реалізації держав-

но-владних повноважень;

-          забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина у процесі здійснення органами державної влади своїх повнова-жень;

-          характеризує співвідношення правових і організаційних (не-правових) способів здійснення владних функцій;

-          визначає відношення між владою і населенням;

-          характеризує стан законності і правопорядку в державі.

Усі елементи форми держави тісно пов'язаних між собою: будь — яка зміна державного режиму призводить до зміни форми держави і, навпаки, зміна форми державного устрою та правління держави сприяє зміни державного режиму.

У сучасних умовах розвитку Української держави питання щодо форми держави набуває особливого значення. Адже тільки правильне розуміння положень теорії держави і права та їх застосування відпові-дно до конкретних історичних умов і національних традицій сприяти-ме створенню життєздатної форми молодої суверенної держави.