Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6608c58f25e7c0bbabb4154675044727, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Поняття та ознаки держави : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Поняття та ознаки держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

магниевый скраб beletage

Держава, як продукт суспільного розвитку, є складним соціаль-ним явищем. Протягом століть мислителі та вчені намагалися зрозумі-ти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, якою є її природа, що відрізняє державу від інших організацій, ство-рених людьми. На ці питання існує багато відповідей. Але визначити загальне поняття держави, яке б відображало усі без винятку ознаки і властивості, характерні для кожного з її періодів у минулому, дійсно-му і майбутньому неможливо.

Проте незважаючи на різноманітність підходів, у теорії держави і права є загальноприйнятим таке визначення держави.

Держава — це суверенна, політико-територіальна організа-ція публічної влади певних соціальних груп населення в соціаль-но неоднорідному суспільстві, яка має спеціальний апарат управ-ління і примусу, здатна за допомогою права робити свої' веління загальнообов'язковими для населення всієї країни, а також здійс-нювати керівництво суспільством.

Держава характеризується низкою ознак, які відрізняють її від суспільства та його політичних організацій.

До основних ознак держави належать: 1) територія. Порівняно з первісним суспільством держава є орга-нізацією територіальною, яка існує тільки у певних територіаль-них межах. Сама територія не породжує держави, вона лише створює простір, у межах якого держава поширює свою владу на населення, що проживає в ній. Територія держави визначається кордонами, які можуть бути сухопутними, морськими та повіт-ряними. У межах своїх кордонів держава має суверенітет і тери-торіальне верховенство. Необхідно підкреслити, що на території країни можливе існування тільки однієї державної організації;

2)         населення. Воно розселене по всій території держави, яка поді-ляється на адміністративно-територіальні чи політико-територіальні одиниці. Державна влада розповсюджується на всіх людей, що проживають на її території. Більшість населення пов’язана з державою стійкими відносинами громадянства (під-данства). Громадяни (піддані) держави, у порівняні з іноземними громадянами або особами без громадянства, які теж можуть проживати на території даної держави, мають більш ширший правовий статус і більш стійкі правові зв’язки з державою, а та-кож права і обов’язки, яких позбавлені останні. На відміну від політичних партій, професійних спілок, інших громадських ор-ганізацій або релігійних утворень, тільки держава має право ви-ступати від імені всього народу в цілому. Це є одне із монополь-них прав держави;

3)         наявність публічної влади, яка відокремлена від суспільства і стоїть над ним. Публічна влада має свою систему державних ор-ганів і посадових осіб, які захищають і охороняють інтереси тих, хто має владу. Апарат публічної влади складається із апарату управління, який забезпечує виконання функцій держави та апа-рату примусу. Примусові заходи застосовують спеціальні орга-ни: армія, поліція (міліція), прокуратура, пенітенціарна система, служба національної безпеки тощо;

4)         суверенітет. Це політико-правова властивість державної влади, яка відображається у самостійності, повноті, єдності і верховен-стві у межах її території, а також незалежності і рівноправності країни у зовнішніх відносинах. Порушення суверенітету веде до часткової або повної втрати незалежності держави. За сучасних умов розвитку держав та міжнародних відносин, пов’язаних зі створенням органів світового співтовариства і добровільним вступом до них держав (ООН, Рада Європи, Європейський Со-юз, СНД, ЄЕП тощо), поняття суверенітету зазнає певних змін. При збереженні самостійності і незалежності у внутрішніх і зов-нішніх справах, країни-члени названих міжнародних організацій добровільно визнають їх верховенство з окремих питань внутрі-шнього життя та міжнародних відносин (права людини, еколо-гія, безпека тощо). По суті — це втілення ідеї обмеженого суве-ренітету, однак на повній демократичній основі;

здатність видавати закони. Тільки держава має право видавати закони та інші нормативно-правові акти, які є загальноо-бов’язковими для усіх громадян і посадових осіб на всій її території, а також вимагати та забезпечувати їх виконання. Державна влада є єдиним суб’єктом, який має таке право, оскільки вона виступає від імені всього суспільства, як ядро політичної систе-ми. Таких прав не мають інші суб’єкти політичної системи і громадянського суспільства. Діяльність по виданню законів — це виключна прерогатива держави; 6) наявність податкової системи, яка є фінансовою основою для виконання державою владних функцій. Держава встановлює та збирає податки, інші примусові збори зі своїх громадян, підпри-ємств і організацій, які знаходяться на її території, для суспіль-них потреб та утримання апарату управління, організації держа-вного механізму.

На сьогодні у світі не існує жодного суспільства, в якому не було б держави. Вона може бути світською або теократичною. Більшість держав світу — світські, тобто такі, в яких розмежовані сфери діяльнос-ті держави і церкви (церков відокремлена від держави). У теократичних державах влада належить церковній ієрархії (сучасний Ватикан).

Отже, держава являє собою соціальне явище, обмежене певними історичними рамками. Держава має сукупність зазначених ознак, про-те, навіть за відсутності деяких із них державність не втрачається.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6608c58f25e7c0bbabb4154675044727, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0