Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Основні теорії походження держави : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. Основні теорії походження держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Прагнення зрозуміти природу держави і права, усвідомити їх мі-сце та значення в житті людини і суспільства змушувало дослідників з’ясувати причини та умови виникнення цих інститутів.

Питання про історичне походження держави нині є дискусій-ним, проте в науці існують різноманітні концепції, які по-різному по-ясняють її походження. Такий плюралізм думок обумовлений багать-ма причинами:

по-перше, засновники теорій походження держави, жили в різні історичні періоди і використовували різну базу знань, накопичених людством;

по-друге, обґрунтовуючи процес виникнення держави, вчені у своїх працях використовували матеріали, як правило, регіонів свого проживання, ігноруючи при цьому інші дані;

по-третє, захоплюючись досягненнями інших наук, учені часто застосовували їх результати до суспільних наук, що призводило до однобоких поглядів на процес походження держави;

по-четверте, погляди авторів теорій походження держави у ве-ликій мірі залежали від філософських ідей та ідеологічно домінуючих замовлень в суспільстві того часу класів, груп.

Основними теоріями, що пояснюють виникнення держави, вва-жають такі:

1) теологічна (релігійна) теорія, одна з найдавніших теорій,

яка пояснює походження держави результатом божого творіння

відстоює її недоторканість, залежить від релігійних догм, закликає всіх людей підкорятися державній владі. Вона висувала ідеї непорушності й вічності держави та її залежності від божої волі, яка знаходить свій вираз через релігійні організації, обґрунтову-вала панування духовної влади над світською, церкви над дер-жавою, що зумовлює соціально-економічну та правову нерів-ність людей, з якою слід погоджуватися задля реалізації загального блага. Особливого поширення ця теорія набула в епоху середньовіччя для теоретичного обґрунтування необме-женої влади монарха, виправдання того, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки влада дана правите-лю Богом і покликана захищати загальні блага всіх.

Представниками теологічної теорії були Аврелій Августін (345^430 pp.) та Фома Аквінський (1225-1274 pp.)- Є й сучасні послідовники цієї теорії (Марітен, Мерсьє та інші), які вважають державну владу вічною і непорушною.

Позитивною рисою цієї теорії є ідея авторитету державної влади, яка здатна забезпечити злагоду і порядок у суспільстві, a недоліком — заперечення активності людини, визнання соціа-льно — економічної і правової нерівності;

2)         патріархальна теорія трактує походження держави як ре-

зультат історичного розвитку і розростання патріархальної сім'ї.

Основоположником цієї теорії був Аристотель (384-322рр. до

н.е.), пізніше продовжили розвиток її положень Р. Фільмер,

М. Михайловський, М. Покровський.

Аристотель вважав, що держава походить від сім'ї, котра шляхом розвитку переходить у рід, від роду — до племені, до об'єднання племен і до виникнення народності — союзу пле-мен. Державна влада поступово виростає від влади батька сім'ї до влади старійшин, вождя. Абсолютна влада монарха є продо-вженням батьківської влади. Проте на думку Дж. Локка, якщо держава походить від сім'ї, то монархів має бути стільки, скіль-ки й батьків. Сучасні науковці цю теорію не поділяють і вважа-ють, що держава і сім'я виникають майже одночасно, а резуль-татом розвитку держави стає втрата родинних зв'язків. Разом з тим вони визнають роль сім'ї у стабільності держави;

3)         договірна (природно-правова) теорія набула поширення в

XVII-XVIII ст.ст. та була сформована і обґрунтована у працях

Г. Гроція, Б. Спінози, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, О. Ра-

дищева та ін. Прихильники цієї теорії вважали, що заради миру і

благополуччя відбулось об'єднання людей у державу на підставі суспільного договору між ними, які до цього перебували у «природному стані». Автори даної теорії розглядали державу як продукт людської діяльності, зумовлену прагненням людей до виживання. Домовившись про створення держави, люди переда-вали частину своїх природних прав і свобод державній владі, натомість отримуючи обов’язок підкорятись їй, а держава зо-бов’язувалася охороняти інтереси кожної людини. Тобто у пра-вителів і суспільства виникає комплекс взаємних прав і обов’язків, а також відповідальність за невиконання останніх. При цьому суверенітет у державі належить народу в цілому, a правителі — це лише представники народу, які повинні звітува-ти перед ним і змінюватися за їхньою волею. Таким чином, держава народилася в наслідок ’озумної волі народу, тобто коли люди свідомо і добровільно обєдналися в державу шляхом ви-знання єдиного об’єднуючого всіх центру.

Позитивне значення цієї теорії полягає у тому, що вона поривала з релігійними уявленнями про походження державнос-ті і політичної влади, визнає народний суверенітет, природні права і свободи людини та громадянина. Основні положення до-говірної теорії дістали закріплення в Конституціях США та де-яких західних країнах. Водночас ця теорія недостатньо враховує роль об’єктивних факторів (соціально — економічних, політич-них та ін.) у виникненні держави;

4)         теорія насильства набула поширення наприкінці XIX — по-

чатку XX ст.ст. Представниками цієї теорії були Є. Дюрінг,

Л. Гумплович, К. Каутський, які в своїх працях обґрунтували

виникнення держави як результат завоювання одних племен ін-

шими, поневолення одного народу іншим. На думку прихильни-

ків цієї теорії, держава є тією силою, яку утворюють загарбники

для утримання у покорі завойовані народи і зміцнення влади пе-

реможців.

Ця теорія розкриває зовнішні, військово-політичні факто-ри виникнення держави, але нехтує внутрішніми соціально-економічними причинами походження держави. Історичний до-свід підтверджує, що елементи насильства супроводжували процес виникнення багатьох держав;

5)         органічна теорія розглядає державу, як витвір самої приро-

ди, продукт її розвитку, як результат соціальної (органічної)

еволюції. Обґрунтував цю теорію англійській філософ Г. Спен-

сер (1820-1903 pp.), заявивши, що держава, подібно до біологіч-

ного організму, народжується, росте, мужніє, старіє й гине. Як і біологічний організм держава має політичне тіло: голову, тулуб, руки, ноги, які виконують відповідні функції.

Позитивним моментом цієї теорії є визнання зв’язків за-конів суспільного життя і законів природи, розуміння того, що людина стає істотою суспільною будучи вже біологічно сфор-мованим індивідом із волею і свідомістю. В той час не слід ото-тожнювати державу з біологічним організмом, тому що вона є насамперед продуктом соціальним;

6)         психологічна теорія завершеної форми набула в XIX ст.

Представниками цієї теорії були Л. Петражицький, Д. Фрезер,

М. Коркунов, які пояснювали виникнення держави особливими

властивостями людської психіки. Начебто психіці людей прита-

манна потреба до покори, усвідомлення залежності від видатної

особистості. Народ є інертною масою і нездатний приймати рі-

шення, а тому потребує постійного керівництва. На думку пред-

ставників психологічної теорії, держава є продуктом вирішення

психологічних протиріч, з одного боку, між видатними особис-

тостями, здатними до прийняття відповідальних рішень, з іншо-

го — пасивною масою, здатною лише до наслідуваних дій, які

спрямовані на виконання даних рішень.

Незважаючи на те, що психіка людей безпосередньо фор-мується під впливом соціально-економічних, політичних та ін-ших факторів, теоретики цієї теорії стверджували, що вони не є вирішальними;

7)         матеріалістична (класова, марксистська) теорія виникла в

середині XIX ст. Представниками цієї теорії були Л. Морган,

К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, які основними причинами похо-

дження держави вважали розшарування суспільства на антагоніс-

тичні класи, його економічний розвиток, що зумовило три великі

суспільні поділи праці (від землеробства відокремилося скотарст-

во й ремісництво, а також відокремився клас людей, які були за-

йняті тільки обміном), перехід від родової (колективної) власнос-

ті до приватної власності. Все це підірвало зсередини родове

суспільство. Вони визначали державу як результат насамперед

соціально-економічних процесів розвитку суспільства. У їх трак-

туванні держава забезпечує переважні інтереси економічно па-

нуючого класу за допомогою спеціальних органів примусу.

Як вважають вчені, саме ця теорія має найбільш наукове обґру-нтування і є найбільш розповсюдженою. Але недоліком цієї теорії є

недооцінка національних, політичних, релігійних, культурних та ін-ших факторів, що впливають на формування держави.

Отже, в теорії держави і права немає єдиної думки щодо причин і закономірностей виникнення держави. Кожній з наведених теорій притаманні як певні недоліки, так і позитивні моменти, але всі вони мають право на існування, є відображенням рівня економічного, соці-ального розвитку суспільства і свідомості людства, сприяють кращому розумінню передумов і причин походження держави.