Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Методологія теорії держави і права : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Методологія теорії держави і права


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Як будь-яка наука теорія держави і права має систему методів, за допомогою яких досліджується і вивчається її предмет. Система цих методів складає методологію науки теорія держави і права.

Методологія теорії держави і права — це система принципів, підходів і методів наукового дослідження свого предмета, теорети-чні засади їх використання при вивченні державно-правових явищ.

На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на пи-тання, які саме проблеми вивчає та чи інша наука, метод розкриває, як саме, за допомогою яких прийомів, методів і на основі яких принципів відбувається це вивчення.

Методи теорії держави і права — це сукупність способів і прийомів дослідження державно-правових явищ у процесі їх ви-никнення, розвитку і функціонування.

Методи дослідження, які застосовуються теорією держави і пра-ва, є досить різноманітними і залежать від позицій, з яких ведеться дослідження, та від міркувань про найдоцільніші засоби досягнення його цілей.

Залежно від сфери поширення і охоплення досліджуваних явищ, їх характеру і специфіки всі методи, що застосовуються в науці теорії держави і права, поділяються на три групи, а саме:

1)         філософський метод;

2)         загальнонаукові методи;

3)         спеціально-наукові методи.

За допомогою філософського методу держава і право розгляда-ються як в статиці (метафізика), так і в динаміці (діалектика).

Метафізика — вчення про найсуттєвіші принципи і першоосно-ви буття, згідно якого всі явища і предмети розглядаються як вічні і незмінні, перебуваючи поза зв’язком та розвитком. Метафізика розг-лядає державу і право як вічні і незмінні інститути, які тісно пов’язані між собою та іншими суспільними явищами. 3 точки зору цього вчен-ня держава і право існували, існують і будуть існувати незалежно від волі людини.

Діалектика — вчення про найбільш загальні закономірні зв’язки становлення, розвиток буття і пізнання.

Існує діалектика природи і діалектика суспільного життя, яка являє собою вчення про закони розвитку суспільства. Різновидами діалектики є історичний матеріалізм (визнає матерію первинною, a

свідомість вторинною) та ідеалізм (суб'єктивний — виникнення дер-жави і права є результатом свідомої діяльності людини та об'єктив-ний — продуктом волі божественних сил).

Теорія держави і права, використовуючи загальні методи, що напрацьовані суспільними та природничими науками, розробляє влас-ні методи дослідження державно-правових явищ.

До загальнонаукових методів належать:

-          формально-логічний — досліджує і вивчає державу і право за

допомогою основних законів формальної логіки. Прийомами

зазначеного методу є аналіз і синтез, індукція і дедукція, а та-

кож узагальнення, порівняння, аналогія, моделювання.

Аналіз — розкладання цілого на частини (наприклад, форму держави можна розподілити на форму державного правління, форму державного устрою та форму політичного режиму).

Синтез — складання частин у ціле (наприклад, із форми держа-вного правління, державного устрою та політичного режиму можна визначити форму держави).

Дедукція — дає можливість на підставі знання про загальне зро-бити висновок про окреме (наприклад, досліджуючи певну галузь права можна з'ясувати особливості її окремих норм).

Індукція — дає можливість на підставі знання про окреме зро-бити висновок про загальне (наприклад, досліджуючи правові норми, що закріплюють форму державного правління, можна визначити, якою вона є — монархічною чи республіканською).

-          конкретно-історичний — досліджує і вивчає специфіку держа-вно-правового явища конкретного історичного періоду, допо-магає прослідкувати динаміку його розвитку;

-          системно-структурний — дозволяє з'ясувати структуру дослід-жуваних явищ і взаємозв'язок її елементів, а також прослідку-вати зв'язки між причиною і наслідком у державно-правових явищах;

-          соціологічний — спрямований на дослідження та вивчення причин і обставин впливу держави і права на соціальні явища. Цей метод завжди пов'язаний з дослідженням державно-пра-вової практики. Прийомами зазначеного методу є аналіз стати-стичних даних і різних документів, анкетування, опитування окремих груп населення, проведення соціально-правових екс-периментів, математична чи комп'ютерна обробка;

-          статистичний — застосовується при дослідженні та вивченні кількісних і якісних змін у державно-правовому житті та для

опрацювання відповідних результатів у наукових і практичних цілях (наприклад, при вивченні стану законності і правопоряд-ку, динаміки правопорушень тощо). Спеціально-наукові методи використовуються для вирішення конкретних завдань у межах юриспруденції. До них належать:

-          порівняльно-правовий, який використовується для виявлення схожості та відмінностей між джерелами права в межах однієї або декількох правових систем, шляхом їх порівняння чи роз-різнення за будь-якою ознакою або властивістю;

-          формально догматичний (техніко-юридичний), який припускає вивчення теорії держави і права як абстрактних категорій у так званому чистому вигляді, без їх взаємодії з іншими суспільни-ми явищами: економікою, політикою, ідеологією. За допомо-гою зазначеного методу здійснюється аналіз суті та змісту чинного законодавства і практики його застосування;

-          тлумачення (інтерпретації) правових норм, який використову-ється під час з’ясування і роз'яснення точного змісту і конкре-тного розуміння вимог правових приписів.

Наведені групи методів, що використовуються у теорії держави і права можна поділити на: 1) емпіричні методи дослідження, які спрямовані на виявлення, фіксування, збирання, систематизацію інфо-рмації про факти та явища; 2) методи теоретичного дослідження, фун-кціональне призначення яких — тлумачення та пояснення зібраних даних, побудова понять, концепцій, прогнозів.

Усі вони потрібні для здійснення всебічних державно-правових досліджень, за їх допомогою упорядковується необхідний науковий або навчальний матеріал з метою його подальшої систематизації та узагальнення.