Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Взаємозв'язок теорії держави і права з іншими суспільними науками : Теорія держави і права модульний курс. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Взаємозв'язок теорії держави і права з іншими суспільними науками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Теорія держави і права належить до системи соціогуманітарних наук, які вивчають людину в її суспільних відносинах, і тому вона безпосередньо чи опосередковано взаємодіє з іншими суспільними науками.

Важливе значення для теорії держави і права має її взає-мозв’язок з філософією, яка є наукою про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення. Філософія виробляє узагальнену си-стему поглядів на світ, місце в ньому людини, загальні принципи бут-тя і пізнання, досліджує пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне, естетичне ставлення людини до світу. Філософія формулює лише найзагальніші положення про державу і право, в той час як тео-рія держави і права вивчає державно-правові інститути багатогранно, використовуючи при цьому її наукові досягнення та філософські кате-горії (сутність, зміст, форма, метод, система, структура та ін.). Теорія держави і права озброює філософію матеріалом, який дозволяє робити узагальнення і формулювати загальні принципи соціального прогресу та виробляти загальнометодологічні принципи дослідження окремих наук.

Тісний зв’язок теорії держави і права з філософією привів до формування на їх стику філософії права, яка зосереджується на мето-дологічному аспекті пізнання правових явищ і процесів, вивчає їх з

філософських позицій. Філософія права — це система знань про фун-даментальні принципи буття права, про онтологічну природу права, його соціальну сутність.

Теорія держави і права має тісні взаємозв'язки з соціологією — наукою, об'єктом дослідження якої є поведінка людей, практика окремих суспільних структур і груп, усі соціальні процеси, що відбу-ваються у суспільстві. За допомогою соціології теорія держави і права досліджує певні державно-правові категорії, використовує результати соціологічних експериментів для підвищення соціальної ефективності норм права, засобів удосконалення державного апарату, пізнання при-чин і умов правопорушень, вивчення рівня правової свідомості та пра-вової культури тощо.

У межах соціології виник новий науковий напрям — соціологія права, яка розглядає правову систему з точки зору її тісного взає-мозв'язку з життям, суспільною практикою.

Особливо тісно теорія держави і права пов'язана з політоло-гією — наукою, яка досліджує політику, політичні процеси та полі-тичні системи світу. Політологія розглядає державу і право у практич-ному плані як результат боротьби за владу і як засоби її завоювання. Ґрунтуючись на політологічних даних про політичну систему суспіль-ства, теорія держави і права розглядає її з точки зору місця та ролі у ній держави, характерних ознак і особливостей, що відрізняють її від партій, громадських організацій та інших ланок політичної системи, правових форм виникнення і діяльності держави.

На стику теорії держави і права та політології сформувалась по-літологія права, яка розглядає широке коло питань державної право-вої політики, напрямки політичного розвитку держави і права, що ґрунтуються на об'єктивних закономірностях цього процесу.

Нерозривний зв'язок існує між теорією держави і права та еко-номічними науками, які вивчають систему виробничих відносин та економічні закони, аналізують ринкові відносини та ринкове госпо-дарство. Спираючись на положення і висновки економічної думки те-орія держави і права розглядає усі державно-правові явища в органіч-ному зв'язку з економічними умовами життя людей, розкриває їх активний зворотній вплив на економіку. Інститути держави і права, виникаючи у відповідь на економічні потреби, виступають важливим фактором формування соціально-економічних відносин.

Також тісний зв'язок теорія держави і права має з історичними науками, які вивчають історію розвитку людської цивілізації у всій її різноманітності, досліджують конкретні факти державно-правового

життя народів, констатують етапи розвитку суспільства. Спираючись на дані історичних наук, теорія держави і права досліджує найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правових явищ.

Отже, тісно взаємодіючи з іншими галузями наукових знань, те-орія держави і права формулює наукові закони, поняття та визначення державно-правових явищ, які дозволяють не тільки пізнати сутність, зміст та форми існування держави і права, а й використовувати дер-жавно-правові інститути для здійснення прогресивних суспільних ре-форм.

Тема 2.