Тема 10. Система права та система законодавства (5 год.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Поняття системи права. Предмет та метод правового регулю-вання. Структурні елементи системи права: галузь права, інститут права, підгалузь права.

Загальна характеристика основних галузей права України: кон-ституційного, сімейного, трудового, адміністративного, цивільного, кримінального тощо.

Поняття та структура законодавства. Горизонтальна (галузева) структура законодавства. Вертикальна (ієрархічна) структура законо-давства. Співвідношення і взаємозв'язок системи права і системи за-конодавства.

Поняття систематизації законодавства. Основні види системати-зації: інкорпорація, кодифікація, консолідація.