Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Цілі і завдання криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

2.2. Цілі і завдання криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

Оскільки доказування у кримінальному процесі носить цілес-прямований характер, визначення цілей його криміналістичного забезпечення на досудовому слідстві має важливе теоретичне та практичне значення.

Державні органи повинні чітко уявляти, заради чого вони здійснюють свою діяльність, досягнення якого результату вони повинні прагнути. Це необхідно, насамперед, для того, щоб нор-ми права, які встановлюють ціль процесу доказування на досудо-вому слідстві, застосовувалися в точній відповідності з їх при-значенням, а також для визначення ефективності дій названих органів із застосування норм, що регулюють даний процес дока-зування на досудовому слідстві.

Отже, щоб встановити, наскільки ефективно застосовуються норми кримінально-процесуального законодавства, які визнача-ють порядок збирання, дослідження і оцінки доказів, слід спів-ставити результати діяльності з доказування з тими цілями, які закріплені у законі.

Перед тим, як розглянути ціль криміналістичного забезпечен-ня процесу доказування на досудовому слідстві, необхідно звер-нутися до її філософського значення.

У філософії приділяється велика увага таким категоріям, як «ціль», «засіб», «результат». Зокрема, під ціллю розуміють те, за-ради чого здійснюється та чи інша діяльність. «Цель как фило-софская категория, — зазначає Д. А. Каримов, — лежит в основе познания права, процесса его создания реализации, развития и усовершенствования» [107, с. 307].

Ціль — категорія соціальна. Ставити собі цілі і здійснювати їх може тільки людина. Як пише С. I. Ожегов, ціль виступає як спо-сіб інтеграції різних дій людини в деяку послідовність чи систе-му, як одна з форм детермінації людської діяльності. Це модель, начебто завчасно побудований результат діяльності людини; іде-ально розумове, те, що передує результату діяльності [177, с. 713]. Як безпосередній мотив ціль спрямовує і регулює діяль-ність. Зміст її залежить від об’єктивних законів дійсності, реаль-них можливостей суб’єкта та застосовуваних засобів.

Ціль є продукт усвідомлення людиною своїх потреб. Вона до-сягається в результаті практичної діяльності людей. Те, що мис-литься як результат, заради якого діють люди, внаслідок їх діяль-ності із суб’єктивного перетворюється в об’єктивне. Тому чітке формулювання та постановка цілі будь-якої діяльності обумов-лює вибір засобів та методів її ефективного здійснення.

Досягнення цілей означає їх знищення, заперечення, але в ту ж мить — це крок до подальшого руху. Тобто, ціль може висту-пати як засіб для досягнення інших цілей [206, с. 93].

Важливим аспектом для розуміння значення цілей у практич-ній діяльності є необхідність розгляду поняття «ціль» і його спів-відношення з поняттями «результат» і «завдання» діяльності. В людській діяльності і ціль, і завдання повинні розглядатися як очікуваний, бажаний, планований результат цієї діяльності, у ба-гатьох випадках навіть обов’язок, спеціально вказаний у законі чи іншому нормативному акті, наказі тощо.

Цілі повинні бути реальними, досяжними, бо в іншому випад-ку діяльність фактично перетворюється в безцільну. Якщо ціль заздалегідь не може бути охоплена поняттям бажаного результа-

ту, якщо вона не може бути спланована у вигляді конкретного ре-зультату, то й не може бути ціллю. Таким чином, зв’язок «ціль є очікуваний результат» однозначна. А зв’язок зворотного спряму-вання — «результат є реалізованою ціллю», хоча і правильний логічно, проте не є однозначним. Він слушний лише для тих ви-падків, коли ціль досягається. Він неправильний при частковому здійсненні цілі, а тим більше при появі очікуваних побічних ре-зультатів.

Але теоретично можна розглядати «ціль» і «результат» як вза-ємозалежні поняття, бо у кримінально-процесуальній діяльності результат повинен відповідати цілі, яка поставлена державою.

Співвідношення поняття «ціль» і «завдання» більш складне. Навіть спеціалісти часто їх змішують, використовуючи як сино-німи. Справа у тому, що ціль в одній системі може бути завдан-ням, а в іншій — навпаки. В кожній конкретній діяльності ії ціль — це головне завдання і, між іншим, кінцеве, вирішенням якого діяльність закінчується. Коли будується дім, то засклити вікна — завдання, а здача готового будинку — ціль, після якої жодних завдань виникнути не повинно [186, с. 27].

Інші завдання, крім кінцевих, цілями для даної діяльності не є і не вважаються, а якщо й називаються іноді такими, то із засте-реженням: «проміжні» або «часткові».

Але те, що є ціллю для даної системи, є лише одним із завдань в системі більш складного рівня. Якщо діяльність — це спору-дження селища, а не одного будинку, то здача одного будинку — це одне з багатьох завдань, а ціль діяльності — здача всього се-лища. I навпаки, те, що виглядає в даній системі як завдання, є ціллю для системи діяльності нижчого рівня, який входить як підсистема в дану систему. Так, те, що для системи розслідуван-ня виглядає як вирішення ідентифікуючого завдання щодо одно-го з багатьох об’єктів, є ціл