Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ II ЗМІСТ I ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 2.1. Предмет криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ II ЗМІСТ I ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 2.1. Предмет криміналістичного забезпечення розслідування злочинів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

Предметом дослідження будь-якого явища є виявлення його закономірностей та особливостей, тому для розгляду предмета криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудо-вому слідстві потрібно розглянути закономірності та особливості процесу доказування на досудовому слідстві та криміналістично-го забезпечення розслідування злочинів як окремих явищ. Оскі-льки закономірності та особливості процесу доказування на досу-довому слідстві були нами розглянуті вище, залишається про-аналізувати закономірності та особливості криміналістичного за-безпечення розслідування злочинів.

У юридичній літературі вже мали місце спроби розглянути криміналістичне забезпечення як окремий об’єкт дослідження. Появі нового терміна передувала значна робота з його обгрунту-вання, окреслення змісту, визначення поняття [98; 100].

Так, у 1996 p. у Академії внутрішніх справ Російської Федера-ції створена кафедра криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ, у назві якої відобразився цей напрям діяльнос-ті та знайшов використання даний термін.

Одним з перших ужив цей термін у юридичній літературі нау-ковець з тоді Київської вищої школи МВС СРСР В. В. Чурпіта в статті «Использование сведений о способе совершения преступ-ления в криминалистическом обеспечении раскрьітия преступле-ний», використаний він також у назві збірки наукових праць Академії МВС колишнього СРСР, де вона була надрукована [224, с. 114—123].

Але ні у зазначеній статті, ні у інших публікаціях цієї збірки не розкривається саме поняття криміналістичного забезпечення, a висвітлюються окремі аспекти розслідування, розкриття та запо-бігання злочинам.

Те ж саме стосується видання «Криминалистика. Курс лек-ций» (Розділ другий Особливої частини «Методико-криминалисти-ческое обеспечение предварительного расследования»), підгото-вленого В. О. Образцовим і яке вийшло у світ в 1996 р. [175, с. 448].

У 1997 р. А. В. Іщенко, Н. Д. Іщенко, I. О. Ієрусалимов підго-тували та видали довідник дисертацій, захищених у спеціалізова-них вчених радах України, який має назву «Криминалистическое обеспечение борьбьі с преступностью» [97].

У тому ж році за редакцією Т. В. Аверьянової та Р. С. Бєлкіна вийшла книга «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследова-ния» [2, с. 398].

Автори одними з перших висловили думку про існування криміналістичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як самостійної специфічної діяльності, що є системою криміналістичних знань і заснованих на них навичок та умінь співробітників правоохоронних органів використовувати наукові криміналістичні рекомендації, застосовувати криміналістичні за-соби, методи і технології їх використання з метою запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів [2, с. 64].

У 1997 p. у окремій главі підручника «Криминалистика» В. О. Образцов розглядав поняття та зміст криміналістичного за-безпечення кримінального судочинства. Він визначив, що суть криміналістичного забезпечення кримінального судочинства по-лягає у наданні посадовим особам правоохоронних органів, котрі професійно ведуть боротьбу зі злочинністю, наукової продукції, що розроблюється у криміналістиці, освоєння та використання якої сприяє підвищенню ефективності вирішення завдань, що стоять перед споживачами такої продукції [136, с. 25—30].

На сучасному рівні наукових досліджень питань боротьби зі злочинністю криміналістичне забезпечення розслідування злочи-нів розглядається як складне багатопланове, комплексне поняття, головним змістом якого є самостійна специфічна діяльність вче-них-криміналістів та практиків по розробці нових, пристосуванні відомих науково-технічних досягнень, а також їх впровадження в практику розслідування злочинів з метою оптимального вирі-шення її завдань [98, с. 17].

Отже, було б не зовсім правильно стверджувати, що проблема криміналістичного забезпечення розслідування злочинів є для криміналістики новою. Практично всі дослідники цієї проблеми тією чи іншою мірою займалися криміналістичним забезпечен-

ням практики. Але ніхто, як нам відомо, не розглядав предмет криміналістичного забезпечення, тобто постановка проблеми за-кономірностей і особливостей останнього відрізняється певною новизною у теоретичному та практичному відношеннях.

При висвітленні даного питання назване криміналістичне за-безпечення, як і будь-яка діяльність, у найбільш загальном’ ви-гляді складається з трьох компонентів: суб’єкт, об’єкт та звязок між ними. Останній не є чимось постійним, а відрізняється різ-ними поєднаннями, які у певні періоди часу можуть передувати один одному, змінюють один одного або співіснують ОДИН 3 од-ним. Він забезпечує об’єднання суб’єкта і об’єкта в єдину цілісну систему. На наш погляд, це є закономірностями предмета кри