Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Доказування у стадії порушення кримінальної справи : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

1.2. Доказування у стадії порушення кримінальної справи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

Доказування починається уже на першій стадії кримшального судочинства — стадії порушення кримінальної справи. Але перш ніж проаналізувати особливості процесу доказування на цій ста-дії, необхідно розглянути питання про те, чи дійсно порушення справи — перша стадія кримінального процесу.

У юридичній літературі висловлювалася думка, що діяльність з перевірки даних про злочини здійснюється в рамках першої са-мостійної стадії кримінального процесу, яку, однак, слід відме-жовувати від стадії порушення кримінальної справи. Остання ві-док’емлює один режим кримінально-процесуальної діяльності, повязаний з розглядом заяв і повідомлень про злочини, від іншо-го — досудового розслідування злочинів. Аргументується це на-ступним: що у разі відмови у порушенні справи, яка передує прийняттю даного рішення, діяльність не можна називати стаді-

єю порушення кримінальної справи; що у ст. 100 КПК України йдеться про здійснення прокурором нагляду за законністю пору-шення кримінальної справи, але у ній не згадується про нагляд за законністю при розгляді заяв і повідомлень про злочини; що ор-гани дізнання при досудовій підготовці матеріалів у протоколь-ній формі не тільки починають, але і закінчують провадження без порушення справи [15, с. 53—54].

3 наведеним вище не можна погодитися. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів є винятком із загального поряд-ку порушення кримінальних справ. її завдання — встановити всі обставини, необхідні для розгляду справи у суді. При звичайному ж ході процесу для порушення справи не потрібно з’ясовувати всі вказані обставини; необхідно і достатньо мати дані, що лише вказують на ознаки злочину. Тому навряд чи можна посилатися на те, що при протокольній формі досудової підготовки матеріа-лів органи дізнання готують матеріали для судового розгляду в повному обсязі, як на аргумент, що спростовує твердження, від-повідно до якого порушення справи — перша самостійна стадія кримінального процесу.

Викликає заперечення і посилання на те, що прокурор нібито здійснює нагляд тільки за законністю порушення кримінальної справи, але не за законністю при розгляді заяв і повідомлень про злочини. Очевидно, констатувати законність рішення про пору-шення справи можна лише в результаті перевірки законності всієї процесуальної діяльності, що передує прийняттю даного рішен-ня. Це положення знайшло закріплення у ст. 29 Закону України від 25 листопада 1991 р. «Про прокуратуру».

Слід погодитися з тим, що назва такого етапу кримінального процесу, як стадія «порушення кримінальної справи», не повною мірою відображає його сутність, оскільки за результатами пере-вірки заяв і повідомлень про злочин може бути прийняте рішення не тільки про порушення, а й про відмову в порушенні криміна-льної справи. Але така термінологічна неточність теж не дає під-стави для висновку, що стадія порушення кримінальної справи відмежовується від розгляду заяв і повідомлень про ЗЛОЧИНИ, 3 одного боку, і від досудового розслідування — з іншого. При вказаному підході вся «стадія» порушення кримінальної справи зводиться, власне кажучи, лише до винесення відповідного рі-шення. А. Я. Дубинський зазначав, що по матеріалах, які надійш-ли до ОВС, може бути прийняте рішення не лише про порушення кримінальної справи, а й про відмову в її порушенні відповідно до ч. 2 ст. 97 КПК за наявності обставин, передбачених у ст. 6

КПК України. Отже, прийняття рішення про порушення криміналь-ної справи, як і будь-якого іншого у кримінальному процесі, не мо-же вважатися самостійною процесуальною стадією [63, с. 46—52].

На першому етапі кримінального процесу виникає особливий комплекс відносин між органом дізнання, слідчим, прокурором, судом, заявником про злочин та іншими особами. Ці відносини реалізуються в діяльності названих суб’єктів, яка починається з приводу до порушення справи і завершується, коли прийняте рі-шення набуває законної сили. Така діяльність містить дії з при-йняття і перевірки заяв (повідомлень) про вчинені злочини або ті, що готуються, з винесення відповідних рішень та перевірки їх за-конності й обґрунтованості. Названі дії і відносини є криміналь-но-процесуальними, оскільки врегульовані нормами криміналь-но-процесуального права [144, с. 6—7].

4

У результаті вивчення 283 кримінальних справ, розглянутих судами, з’ясувалося, що 74,8 % заяв і повідомлень про зло-чини, які надійшли, піддавалися перевірці перш ніж на їх ос-нові було прийняте рішення про порушення кримінальної справи.

Перевірочні дії, здійснювані на даному етапі, є доказуванням, що полягає в з’ясуванні у встановленому законом порядку наяв-ності чи відсутності певних обставин, необхідних для порушення справи, шляхом збирання, перевірки й оцінки відомостей про ці обставини. М. Є. Шумило, П. А. Лупінська, Ф. Н. Фаткуллін й інші вчені вважали, що у даній стадії доказування не здійснюєть-ся [228; 161; 218, с. 14]. Варто зазначити, що деякі з них згодом змінили точку зору, визнавши: доказування має місце на всіх стадіях кримінального процесу.

Однак доказування у стадії порушення кримінальної справи має специфіку, яка полягає на