Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 1.1. Предмет процесу доказування на досудовому слідстві : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 1.1. Предмет процесу доказування на досудовому слідстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

Предмет

процесу

доказування

на досудовому

слідстві

Поняття          X         /           Визначення

криміналістичного    криміналістичного

забезпечення |           >/         забезпечення

процесу доказування            процесу доказування

на досудовому           на досудовому

слідстві           У         V         слідстві

Предмет

криміналістичного

забезпечення

розслідування

злочинів

Рис. 1. Формування поняття та формулювання

визначення криміналістичного забезпечення процесу

доказування на досудовому слідстві

Доказування — серцевина процесуальної діяльності, має свій об’єкт, суб’єкт між ними існує. I це, мабуть, найбільш складний

та своєрідний її вид. Вивчення процесу доказування, як специфі-чної діяльності, дає підстави говорити про його закономірності та особливості, котрі нерозривно пов’язані між собою.

Розглянемо детальніше ці закономірності та особливості про-цесу доказування на досудовому слідстві.

Поняттю доказування приділялася достатня увага у працях ба-гатьох вчених. Але, на жаль, сьогодні не зустрічається єдино-горозуміння даного поняття. Наприклад, В. Я. Лукашенко і М. Г. Ніколайчик вважають доказування розумовою логічною ді-яльністю [158; 172], а М. М. Михеєнко і М. С. Строгович, навпа-ки, зводять його тільки до практичної діяльності, яка складається зі збирання та дослідження доказів [168; 199].

Більш правильна позиція вчених, які, підкреслюючи склад-ність доказування, включають до нього як практичну діяльність по збиранню, дослідженню й оцінці доказів, так і розумовий про-цес, логічне обґрунтування положень, що пропонуються тими чи іншими суб’єктами процесу. Вони визначають доказування як ді-яльність суб’єктів кримінального процесу по збиранню (форму-ванню), дослідженню, перевірці і оцінці доказів та їх процесуа-льних джерел, а також по формуванню на даній основі певних тверджень і наведення аргументів для їх обгрунтування [див., на-

Збирання ,дотошв полягає у пошуку та виявленні джерел і но-сіїв доказової інформації, отриманні (вилученні стосовно речових доказів), а також закріпленні (фіксації) у передбаченій процесуа-льній формі фактичних даних.

Із змісту ст. 66 КПК України випливає, що особа, яка прова-дить дізнання, слідчий, прокурор і суд збирання доказів здійс-нюють шляхом:

           

провадження слідчих дій;

           

витребування від підприємств, організацій та посадових осіб і громадян пред’явлення предметів та документів, які мо-жуть встановити необхідні у справі фактичні дані;

— вимоги проведення ревізій.

Збирання доказів може здійснюватися і в результаті надання даних в органи розслідування чи до суду: підозрюваним, обвину-ваченим, його захисником, а також потерпілим, цивільним пози-вачем, цивільним відповідачем та їх представниками; а також будь-якими громадянами, підприємствами, установами і органі-заціями.

У передбачених законом випадках особа, яка провадить діз-нання, слідчий, прокурор і суд у справах, що перебувають у їх

провадженні, вправі доручити підрозділам, які здійснюють опе-ративно-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи чи використати засоби для отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у кримшальній справі.

Дослідження доказів виражається у їх вивченні, аналізі, співс-тавленні з іншими матеріалами справи. Так, Р. С. Бєлкін слушно звертав увагу на те, що дослідження доказів пов’язане з виявлен-ням пізнання їх сутності [31, с. 23]. Воно пов’язане зі збиранням, перевіркою та оцінкою доказів. Дослідження доказів має місце вже у ході виявлення джерел доказової інформації. Особливу роль цей напрям діяльності суб’єктів доказування має у роботі з речовими доказами, де виявлення і розшифровка доказових влас-тивостей останніх найчастіше пов’язані з необхідністю застосу-вання інструментальних та інших методів дослідження. Дослі-дження доказів у цьому плані має характер з’ясування їх змісту та інформаційного значення.

В окремому дослідженні, зокрема, при проведенні експертизи, має місце отримання також нових знань, які добуває експерт на підставі аналізу властивостей різних об’єктів (наприклад, слідів злочину та зразків для порівняльного дослідження) і використан-ня спеціальних знань, та формулює їх у своєму висновку.

Перевірка доказів. Відповідно до вимог закону всі зібрані у справі докази підлягають ретельній всебічній перевірці. її мета — з’ясування якісності, природності зібраних доказів для встанов-лення фактів, які мають значення для справи [202, с. 177]. Переві-рка доказів включає перевірку належності до справи, допустимості та достовірності зібран