Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

Боротьба зі злочинністю потребує постійного вдосконалення оперативно-розшукової, слідчої, експертної та судової діяльності шляхом розширення можливостей використання науково-техніч-них засобів у кримінальному судочинстві, в тому числі у процесі доказування на досудовому слідстві. Це викликано кількісними і якісними змінами самої злочинності, набуттям нею нових харак-теристик і форм прояву.

Однак аналіз практичної діяльності правоохоронних органів свідчить про наявність певного розриву між реальними можливо-стями науково-технічного потенціалу та сучасним станом його фактичного використання. У здійсненні практичних заходів щодо усунення або значного скорочення цього розриву повинні сприя-ти правові та наукові дослідження. Насамперед існує нагальна потреба у теоретичному обгрунтуванні необхідності криміналіс-тичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідс-тві як окремого виду діяльності, оскільки саме наука криміналіс-тика розробляє прийоми, способи та методи використання нау-ково-технічних засобів, а також є каналом впровадження досяг-нень інших галузей науки та техніки в кримінальне судочинство.

Оскільки теорія доказування знаходиться на межі наук проце-суального права та криміналістики, кожна з яких вивчає її зі своїх позицій, сучасні уявлення про теорію доказування повинні відо-бражати її різні аспекти: процесуальні (мета, предмет, межі дока-зування, поняття і класифікація доказів тощо), а також криміналі-стичні (особливості збирання, дослідження, оцінки та використан-ня доказів).

Криміналістика, зокрема, вивчає закономірності виникнення, виявлення та фіксації інформації, яка має доказове значення в

розслідуванні злочинів. У зв'язку з цим одним із її завдань є роз-робка найбільш ефективних прийомів, методів, засобів і оптима-льних процесуальних форм збирання, дослідження, оцінки та ви-користання доказів. Йдеться про взаємозумовленість та взаємо-зумовленість процесуальних і криміналістичних проблем доказу-вання, у тому числі в дослідженні інформаційних закономірнос-тей та заснованих на їх пізнанні процесуальних і криміналіс-тичних методів, засобів та способів доказування.

Таким чином, традиційні процесуальні питання теорії доказу-вання (поняття доказування, стадії цього процесу, предмет, межі, суб’єкти тощо) потребують розгляду та вирішення 3 позицій криміналістичного забезпечення.

Названим питанням приділялась певна увага у працях вчених-юристів:

Ю. П. Аленіна, Л. Ю. Ароцкера, В. Д. Басая, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, Т. В. Вар-фоломеєвої, А. I. Вінберга, В. I. Галагана, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого, А. Я. Дубинського, A. В. Іщен-ка, Н. I. Клименко, Є. Г. Коваленка, I. П. Козачен ка, О. М. Колес-ніченка, В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, М. В. Костицького, В. С. Кузьмічова, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, Г. А. Мату-совського, О. Р. Михайленка, М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, С. М. Стахівського, В. В. Ти-щенка, В. Ю. Шепітька, М. Є. Шумила та ін. Разом з тим у пра-цях зазначених вчених-юристів об'єктивно не могли бути роз-криті всі аспекти даної проблеми, тому вони залишаються пред-метом дискусій протягом останніх років і потребують подаль-шого дослідження.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ

ВАК — Вища атестаційна комісія;

КК — Кримінальний кодекс;

КПК — Кримінально-процесуальний кодекс;

МВС — Міністерство внутрішніх справ;

ННІПСК — Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів;

КНУВС Київський національний університет внутрішніх справ;

НДУ — науково-дослідні установи;

НТЗ — науково-технічні засоби;

ОРД — оперативно-розшукова діяльність;

ОВС — органи внутрішніх справ;

ст. — стаття;

ст.ст. — статті.