Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 4 Анкета опитування слідчих : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

Додаток 4 Анкета опитування слідчих


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

У зв’язку з дослідженням криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві просимо Вас висловити свої погля-ди на дану проблему.

За умовами анкетування можливий вибір декількох відповідей з числа запропонованих. їх можна підкреслити або позначити зрозумілим знаком. Пропонується висловити свій варіант відповіді, що цікавить дослідників.

Опитування анонімне, тому вказувати особисті дані не треба.

1.         Ви працюєте в слідчому апараті:

A) МВС.         100%

Б) податкової міліції. В прокуратурі. Г) СБУ.

2.         Ваша посада:

А) слідчий.     87%

Б начальник (заступник начальника) слідчого підрозділу.          13%

3.         Загальний стаж слідчоїпрактики:

А) до 3-х років.          60%

Б)від3до10років.        37%

Впонад10років.         3%

4.         Чи маєте Ви диплом юриста:

А) так. 86%

Б ні.     14%

5.         Хто, на Ваш погляд, може бути слідчим:

A)        той, хто закінчив вуз за слідчою спеціалізацією.  54%

Б) будь-хто, у кого є диплом юриста.        13%

B)        будь-хто, але він повинен підвищувати свою кваліфікації шля-

хом навчання на відповідних курсах при спеціалізованих навчальних

закладах.        31%

Г) будь-хто.    2%

6.         Система підготовки кадрів в юридичних учбових закладах

повинна бути:

А) підготовка спеціалістів вузького профілю — конкретного напря-

му практичної діяльності;    54%

Б) підготовка юристів широкого профілю — нині діюча система під-

готовки.         46%

7.         Назвіть учбові дисципліни, які найбільш необхідні для прак-

тичної діяльності слідчого:

A)        кримінальне право.  75% Б) криміналістика.        86%

B)        кримінальний процес.         93% Г) психологія.    68% Д) ОРД. 35% Е кримінологія. 32%

8.         Які, на Ваш погляд, головні якості слідчого, виділити три го-

ловні:

A)        компетентність.        61% Б) чесність.        53%

B)        уміння діяти в складних умовах.     73% Г) швидкість реакції      34% Д упевненість в своїх силах та здібностях.     51%

9.         Виділіть три головні задатки слідчого:

A)        аналітичне мислення.          72% Б) спостереження.        61%

B)        пам’ять.          50% Г) комунікабельність.   31% Д витримка.      40%

10.       Чи достатньо часу і уваги приділяється криміналістичній

підготовці в юридичному учбовому закладі:

А) достатньо. 42%

Б) недостатньо.         56%

В важко сказати.

11.Якщо недостатньо, то вкажіть шляхи підвищення ефектив-

ності в отриманні знань для Вашого подальшого використання їх у

своїй роботі: підвищити рівень викладання у навчальних закладах кри-

міналістиш, запровадження в навчальному процесі методики органі-

заціїроботи no розкриттю і розслідуванню злочинів на основі нових

комп 'ютерних технологій; заміна застарілої криміналістичної та спе-

ціальної техніки і т. ін.         

12. Чи зустрічаєтесь Ви з проблемами в ході виконання своїх службових обов’язків:

А)ні.

Б так.  93%

13.       Назвіть найбільш вагомі практичні проблеми:

A)        надмірне навантаження.      82% Б) формальність виконання наставниками своїх обов’язків. 63%

B)        надмірна вимогливість з боку керівництва.          67% Г) хибна дисциплінарна практика.    67% Д) незадовільність соціально-побутових умов життя та низька заро-

бітнаплатня. 91%

Е) інші

(вкажіть)

14.       На Вашу думку, що таке криміналістичне забезпечення:

A)        криміналістичне забезпечення — створення необхідних умов для

будь-якого виду діяльності. 75%

Б) криміналістичне забезпечення — це діяльність по розробці нових,

використанні відомих науково-технічних досягнень.      23%

B)        свій варіант. впровадження нових методів, засобів та прийомів і

т. ін.   

15.       Що, на Вашу думку, включає в себе криміналістичне забез-

печення:

A)        криміналістичну освіту. Б) криміналістичну техніку.

B)        криміналістичні знання.

Г) криміналістичну освіту, техніку, знання.           87%

Д інше: тактику.         13%

16.Якою мірою Ви поінформовані про можливості криміналі-стичного забезпечення в процесі доказування на досудовому слідстві:

A)        повною на теоретичному рівні.

Б достатньою для використання своїх знань в практичній діяльнос-ті. 12%

B)        недостатньо.  62%

Г) практично незнайомі з даною криміналістичною категорією.

Д) важко відповісти. 26%

17.       Чи необхідне криміналістичне забезпечення в процесі дока-

зування на досудовому слідстві:

А) так  76%

Бні       15%

18.       Якщо так, то яке місце воно займає в процесі доказування:

А) визначальне.        75%

Б допоміжне. 4%

154

Е інше.

В) не використовується.      21%

Г інший варіант.

19. Чи є у Вас потреба в розширенні знань про криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві:

А) так. 75%

Б ні.     25%

20.У якій формі мають бути викладені ці знання:

А) практичні посібники та довідники.

Б) огляди слідчої та судової практики.

Впідр_чникитаУчбовіпосібники.

Г) інше            нарад, проведенні додаткових занять.

21.       Чи достатньо ви використовуєте НТЗ в процесі доказування

на досудовому слідстві?

А) так. 7%

Б ні.     93%

22.       Якщо ні, то які причини недостатнього використання НТЗ у

процесі доказування на досудовому слідстві:

А) відсутність цих засобів у практичній діяльності.         58%

Б) низька їх ефективність.

В складність їх застосування.          32%

Г) відсутність у слідчого необхідних навичок і вмінь роботи з техні-

чними засобами        46%

Д) низький рівень підготовки випускників юридичних учбових за-

кладів по застосуванню НТЗ.          24%

Е) відсутність технічного помічника слідчого.

Є) інше: відсутність касет, неякісні засоби, відсутність умов для їх застосування і т. ін.

23.       Чи вважаєте Ви доцільним введення в КПК України нової

норми, яка б передбачала використання даних, отриманих за допо-

могою технічних засобів (кіно-, відео-, фото- та аудіозаписів) як до-

казів у кримінальній справі, незалежно від шляхів надходження до

правоохоронних органів:

А) так. 88%

Б ні.     12%

Вдячні Вам за допомогу у проведенні дослідження!