Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 2 Пропозиції до внесення змін в КПК України Стаття 65.Докази : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

Додаток 2 Пропозиції до внесення змін в КПК України Стаття 65.Докази


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

(2) після словосполучешя «... та іншими документами» доповнити словосполученням «... протоколами технічного документування за ре-зультатами анонімного надходження до правоохоронних органів кіно-, відео-, аудіозаписів.

Такими слід вважати будь-які матеріали (навіть якщо вони надійшли до правоохоронного органу анонімним шляхом), які були отримані за допомогою відео- або кінозйомки і про достовірність яких є висновки технічної експертизи.

С т а т т я ... Одержання пояснень

навачем, слідчим, прокурором чи суддею. У поясненні вказуються дані про особу, яка його надае (П.І.Б., рік народження, місце роботи та ад-реса, де він проживає) і надаються дані, що мають значення для пере-еірки заяеи (повідомлення про злочин). Пояснення поеинно бути підпи-сано особою, від яког воно надійшло, а також дізнавачем, слідчим, прокурором чи суддею.

С т а т т я ... Доказування

(1)       Доказування полягає в збиранні, перевірці, оцінці та викорис-

(2)       Ціллю 'доказування є встановлення об'єктивної істини.

С т а т т я ... Збирання доказів

Збирання доказів заключаеться у виявленні джерела даних про об-ставши, які мають значення для справи, отриманні і закріплеші цих даних в установленому чинним Кодексом порядку.

С т а т т я ... Виявлення джерела даних

Джерела даних про обставини, які мають значешя для справи, мо-жуть еияелятися як при здшсиеииі передбачеиих цим Кодексом дій

^^-^х^^чГ^-л6^. - 1вРЄЗУЛЬт -

У самостійній статті потрібно визначити способи отримання факти-чних даних, вказуючи, що докази можуть бути отримані тільки за до-помогою передбачених кримінально-процесуальним законодавством слідчих дій. Тут необхідно дати вичерпний перелік слідчих дій, а також визначити, які з них можуть проводитися в тій чи іншій стадії криміна-льного процесу.

С т а т т я ... Перевірка доказів

(1)       Всі докази підлягають ретельній, повній, всебічній та

о Є—^ріР^адається з талізу кожного докшу окремо, сп.вс-

тавленні його з іншими доказами і в збиранні нових доказів.

С т а т т я ... Оцінка доказів

(1)Дізнавач, слідчий, ,рокурор та суд оцінюють до,ази за своїм

(2)       Ніякі докази не мають завчасно встановленої сили.

(3)       Кожний доказ підлягае оцінці з точки зору його відносності, до-пустимості, достовірності, a всі докази в сукупності — з точки зору гх достатності для прийняття рішення.

С т а т т я ... Використання доказів

(1)       Докази використовуються для встановлення обставин, які ма-ють значення для справи та обїрунтуванні висновків, що випливають з них.

(2)       Описова частина рішення повинна містити вказівку на обста-еини, які е підстаеою цього рішення. У еипадках, передбачених цим Ко-

С т а т т я ... Поняття доказів

ляються обставини, які мають значення для вирішення кримінальної сп(2) і виконання вироку.

С т а т т я ... Відносність доказів

Дані визнаються відносними, якщо вони встановлюють наявність або відсутність обставин, які мають значення для вирішення справи.

С т а т т я ... Допустимість доказів

2)         отримані з встановленого законом джерела;

3)         отримані за допомогою передбачених законом способів;

4)         отримані з дотриманням регламентованого законом порядку проеедення слідчих дій;

і 3 частини першог цієг статті, визнаються такими, що не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу рішень, які при-

нтованш Конституціею Украгии прае людиии та громадянша, a та-кож інші порушення, які шляхом позбавлення та ущемлення гарантованих законом прав учасникгв процесу чи гншим шляхом вплину-ли або могли вплинути на достовірність отриманих даних.

С т а т т я ... Постанова про притягнення як обвинуваченого

(1) У постанові про притягнення в якості обвинуваченого повинно бути вказано:

1)         час імісце їїскладашя; кгш складена постанова;

2)         прізв,ще, ім’я, по-батькові при;ягнутого в якості обвшуваче-

-3) ^™=—=_^ ^ ^, _»

вини, мотив та цілі злочину;

4) рішення про притягнення в якості обвинуваченого у вчиненні зло-

чення.

ються окремо.

(3)При обвинуваченні декількох осіб у вчинеші одного чи декількох злочинів в співучасті постанова про притягнення в якості обвинуваче-ного виноситься у відношенні кожного співучасника окремо з описом скоєного їм дгяння.

(4)Копія постанови про притягнення особи в якості обвшуваченого протягом 24 годин після гг винесення направляється прокурору.

С т а т т я ... Обвинувальний висновок

(1) Обвинувальний висновок складається із вступу, описової та ре-

(3)       В описоеш частші вказуеться пршід і підстави для порушення

==^^   l^—6’=z

ни, мотивів, цілей злочшу, дані про особу обвшуваченого, обставши, щопом’якшукть та обтяжукть иого еідповідальшсть, а також иа-водяться докази, на яких ґрунтуються висновки слідчого, і мотиви, за якими він відхилив інші докази. При викладенні доказів повинні бути по-силання на томи та аркушг спраеи.

(4)       В резолютивній частині викладається формулювання

пред’яеленого обеинуеачення з вказівкою кримінального закону (стат-

ті, (5)тини, пункту),що передбачае відповідальність за дан,й злочин.

(6) Обвинувальний висновок підписується слідчим.