ДОДАТКИ Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

КИЇВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ШДГОТОВКИ СЛІДЧИХ I КРИ-

МІНАЛІСТІВ ФАКУЛЬТЕТ ШДГОТОВКИ СЛІДЧИХ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «ДОКАЗУВАННЯ

В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУУКРАЇНИ»

Київ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма спецкурсу «Доказування в досудових стадіях криміналь-ного процесу України» є робочою навчальною програмою для курсан-тів факультету по підготовці слідчих ННІПСК КНУВС.

Навчальна програма розроблена на базі програми курсу «Криміна-льний процес».

Весь спеціальний курс «Доказування в досудових стадіях криміна-льного процесу України» базується на основі єдності аудиторної та по-зааудиторної роботи курсантів з поступовим введенням різних форм індивідуальної роботи і обов'язковим контролем із боку викладача. Ау-диторні заняття проводяться в межах затвердженої сітки годин у формі лекційних, семінарських та практичних занять.

Зміст самостійної роботи визначається тематичним планом, методи-чними матеріалами та завданнями викладача.

Одним із розділів кримінального процесу, що є однією із профілю-ючих дисциплін, яка викладається на факультеті по підготовці слідчих ННІПСК КНУВС, є спецкурс «Доказування в досудових стадіях кримі-нального процесу України».

Метою викладання вказаного спецкурсу є підготовка для органів внутрішніх справ України висококваліфікованих спеціалістів, які до-сконало знають кримінальне судочинство і зможуть на високому рівні розслідувати кримінальні справи в умовах значного і якісного посилен-ня боротьби із злочинністю.

Концепція вивчення спеціального курсу у вищому навчальному закладі МВС України зорієнтована на оволодіння практичними на-вичками щодо збирання, перевірки і оцінки доказів при розслідуван-ні тих категорій кримінальних справ, що віднесені до компетенції органів МВС.

Навчання майбутнього слідчого спрямоване, перш за все, на форму-вання інтелектуально активного слідчого, який у змозі з отриманим ба-гажем знань самостійно, логічно і без порушень чинного законодавства здійснювати процес доказування по справі.

На заняттях із спеціального курсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України» обов'язковим є звернення до передо-вого досвіду слідчих-практиків, ознайомлення з матеріалами справ, що розслідувались в різних регіонах України.

Таким чином, основні завдання вивчення спецкурсу полягають:

—        у засвоєнні курсантами положень теорії доказів, суті діяльності органів досудового слідства, прокуратури, суду у сфері кримінального судочинства;

—        у вироблені в курсантів уміння та навичок застосування криміна-льно-процесуальних норм в типових ситуаціях, які виникають у діяль-ності органу дізнання та слідчого у зв'язку з розслідуванням криміна-льної справи;

—        у закріплені навичок швидкого прийняття рішень в процесі роз-слідування кримінальних справ та доказувані вини осіб, що притяга-ються до кримінальної відповідальності;

—        у формуванні в курсантів переконаності в необхідності суворого дотримання законності під час розслідування кримінальних справ і ро-боти з доказами, почуття відповідальності перед суспільством і грома-дянами під час боротьби із злочинністю.

Вивчення курсантами спецкурсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України» передбачає глибоке засвоєння зако-нодавчих та інших нормативних документів, а також літератури, що ре-комендована для вивчення.

Зміст спецкурсу визначено з урахуванням попереднього вивчення курсантами суспільних (філософія) та юридичних (теорія держави та права, кримінальне право, правоохоронні органи, цивільне право, циві-льний процес, державне право, кримінальний процес) дисциплін.

 

Спецкурс складається з 8 тем і розрахований на 72 годин: лекції— 16 годин, семінари — 28 годин, практичні заняття — 28 годин. Вивчення спецкурсу закінчується складанням іспиту.

ТЕМАТИЧНИЙПЛАН

 

№п/п теми     Назва теми     Загалом          Лекцій            Семінарів       Практич-них занять

1          Поняття, суть та значення кри-мінально-процесуального до-казування          42 2     —

2          Предмет, межі і суб’єкти дока-зування в кримінальному про-цесі        82 4     2

3          Поняття і класифікація доказів та їх джерел           10        2          4          4

4          Характеристика джерел доказів      16        4          6          4

5          Способи збирання доказів та 'іх процесуальних джерел 10        2          4          4

6          Перевірка та оцінка доказів і 'іх джерел      82 2     4

7          Особливості процесу доказу-вання в стадії порушення кри-мінальної справи            6          -          2            4

8          Особливості доказування по деяких категоріях криміналь-них справ(неповнолітніх, не-осудних та інші)            10        2          4          4

Всього

72

16

28

2. Структура та зміст спеціального курсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України»

Загальні положення теорії доказів. Поняття і зміст. Теорія доказів у кримінальному процесі України. Значення вчення про докази для успі-шного виконання завдання кримінального судочинства.

Теорія пізнання як основа теорії доказів. Встановлення істини — мета доказування. Зміст і характер об’єктивної істини в кримінальному процесі. Абсолютна та відносна істина.

Конституція України і процесуальні гарантії встановлення істини по кримінальній справі. Система доказового права. Поняття доказування та зміст доказування.

Тема 2. Предмет, межі і суб'єкти доказуеання в кримінальному процесі

Предмет і межі доказування, їх співвідношення. Предмет доказу-вання у справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування в справах осіб, щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

Суб'єкти кримінального процесу, на яких лежить обов'язок доказу-вання. Повноваження особи, що проводить дізнання, слідчого, началь-ника слідчого відділу, прокурора в доказуванні. Значення презумпцій та преюдицій у доказуванні.

Суб'єкти судочинства, які мають право брати участь у доказуванні. Участь в доказуванні, обвинуваченого, захисника, підозрюваного, по-терпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Участь в дока-зуванні інших суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності.

Тема 3. Поняття і класифікація доказіе та їх джерел

Поняття і значення доказів у кримінальному процесі України. На-лежність і допустимість доказів. Співвідношення доказів і даних, отри-маних оперативно-розшуковим шляхом. Поняття і види процесуальних джерел. Класифікація доказів і ії практичне значення. Шдстави для проведення класифікації. Використання оперативно-розшукової інфор-мації в процесі доказування. Застосування науково-технічних засобів у доказуванні.

Тема 4. Характеристика джерел доказіе

Показання свідків. Поняття, предмет і значення показань свідків. Особи, що не можуть бути свідками. Імунітет свідка. Права, обов'язки і відповідальність свідків. Чинники, що впливають на вірогідність пока-зань свідків. Оцінка показань свідків. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань свідків.

Показання потерпілого. Поняття і значення показань потерпілого. Предмет показань потерпілого. Права, обов'язки та відповідальність потерпілого як особи, що дає показання. Оцінка показань потерпілого. Процесуальні гарантії повноти і достовірності показань потерпілого.

Показання підозрюваного. Поняття і значення показань підозрю-ваного. Предмет показань підозрюваного. Права і обов'язки підо-зрюваного як особи, що дає показання. Оцінка та перевірка показань

підозрюваного. Процесуальні гарантії повноти і достовірності пока-зань підозрюваного.

Показання обвинуваченого, їх поняття і значення. Предмет показань обвинуваченого. Права обвинуваченого при дачі показань. Оцінка пока-зань обвинуваченого, їх перевірка. Доказове значення визнання обвину-ваченим своєї вини. Оцінка слідчим факіу відмови обвинуваченого від дачі показань. Самообмова, обмова і їх доказове значення. Процесуальні гарантії достовірності і повноти показань обвинуваченого.

Висновок експерта. Зміст понять «експерт», «експертиза», «висно-вок експерта». Поняття і значення висновку експерта. Предмет виснов-ку експерта. Відмінність висновку експерта від рекомендацій і пояс-нень спеціаліста, що залучається для участі в слідчій дії. Шдстави для призначення експертизи. Види висновку експерта. Зміст і оцінка висно-вку експерта. Випадки обов'язкового призначення і проведення експер-тизи. Додаткова, повторна, комісійна і комплексна експертизи.

Речові докази. Поняття і значення речових доказів. Юридична при-рода зразків для порівняльного дослідження. Види речових доказів. Оцінка речових доказів. Зберігання речових доказів. Визначення долі речових доказів по закінченні розслідування та судового розгляду кри-мінальної справи. Процесуальні гарантії достовірності речових доказів.

Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів. Оцінка протоколів слідчих і судових дій. Процесуальні гарантії, їх повноти і вірогідності. Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів. Поняття та значення.

Документи як докази. Відмінності документів від речових доказів. Перевірка документів, їхня оцінка.

Юридична природа фотографічних негативів і знімків, кінострічок, відеозаписів, фонограм, планів, схем, зліпків і відтисків слідів, викона-них при проваджені слідчих дій. Умови їх використання в процесі дока-зування.

Тема 5. Способи збирання доказів ma їх процесуальних джерел

Поняття способу збирання доказів. Класифікація способів. Слідчі дії як основні способи збирання доказів. Інші способи збирання доказів, їх особливості. Участь потерпілого, його представника, підозрюваного, обвинуваченого, захисника у збиранні доказів. Права інших учасників кримінального процесу у збиранні доказів.

ma оцінка доказіе і їх джерел

Поняття і значення перевірки та оцінки доказів. Роль внутрішнього переконання особи, що проводить дізнання, слідчого, начальника слід-чого відділу, прокурора, суду в оцінці доказів. Значення закону і право-

свідомості в оцінці доказів. Практика як критерій істини в криміналь-ному судочинстві. Відмінність перевірки від оцінки доказів.

TZ222^53SXZ5Z:

Завдання стадії порушення кримінальної справи. Можливості отри-мання доказової інформації на цій стадії та її обсяг. Предмет доказу-вання в стадії порушення кримінальної справи. Особливості перевірки та оцінки доказової інформації при вирішенні питання про порушення кримінальної справи. Способи збирання доказів на цій стадії. Права та

кримінальних справ (щодо неповнолітніх, неосудних та інші)

Доказування у справах про злочини неповнолітніх та суспільно не-безпечні дії неосудних. Особливості предмета доказування, суб’єкти доказування. Особливості збирання, перевірки та оцінки доказів. Оцін-ка показань неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого.

3. Форми контролю знань та умінь курсантів

Протягом навчального семестру з метою контролю за якістю теоре-тичних знань курсантів передбачається проведення контрольних робіт по кожній темі.

Спеціальний курс завершується складанням іспиту за екзаменацій-ними білетами. Структура білета передбачає:

1)         два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою;

2)         практичне завдання.

4. Самостійна робота

Протягом всього часу засвоєння спеціального курсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України» курсанти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає позааудиторне, ви-біркове виконання завдань по опрацюванню літератури з проблем дока-зування на досудовому слідстві.

5. Рекомендована література

1.АверьяноваТ.В., Белкин Р. С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного рас-следования. — М., 1997.

2.         Актуальньіе проблемьі криминалистического обеспечения рас-следования преступлений: Трудьі Академии МВД России / Р. С. Бел-кин, Ю. Г. Корухов и др. — М., 1996.

3.         АроцкерЛ.Ю. Использование данньіх криминалистики в судеб-ном разбирательстве уголовньіх дел. — М., 1964.

4.         Арсеньев В. Д. Доказьівание фактических обстоятельств дела в отдельньіх стадиях советского уголовного процесса // Тр. Иркут. ун-та. Сер. юрид. — 1969. Т. 45. — Вьш. 8. — Ч. 4.

5.         Арсеньев В. Д. О соотношении криминалистики и теории судеб-ньіх доказательств //Вопросьі криминалистической методологии, так-тики и методики расследования: Мат. Минской науч. конф. — Минск, 1973.

6.         А64.сеньевВ.Д. Вопросьі общей теории судебньіх доказательств. —

7.         Арсеньев В. Д. Основьі теории доказательств в советском уголов-ном процессе: Учебное пособие. — Иркутск, 1970.

8.         Бажанов М. И. 06 истинности процессуальньіх актов в советском уголовном судопроизводстве //Проблемьі социалистической законности на современном зтапе развития Советского государства. — Харьков, 1968.

9.         Баженов Н. А., Шейфер С. А. Порядок проведения судебно-медицинской зкспертизьі требует усовершенствования // Вопросьі борьбьі с преступностью. — М., 1975. — Вьш. 23. — С. 154—171.

 

10.       БалашовА. Н. Действительно ли возбуждение уголовного дела — первоначальная стадия уголовного процесса? // Соц. законность. — 1989. — №8.

11.       БатаевИ. А. Оперативно-розьіскное и криминалистическое обес-печение процесса расследования краж из квартир граждан: Дис. ... канд. юрид.наук. -Ижевск, 1998.

12.       БахінВ. 77, ЦимбалП. В. Удосконалення форм використання на-уково-технічних досягнень у розслідуванні // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства: Міжвуз. зб.наук.праць. -К., 1993.

13.       БахинВ.П., ИщенкоА.В., Кузьмичев В. С, ЦьшбалП.В. Про-блемьі рационализации следствия // Теоретические и практические проблемьі обеспечения раскрьітия и расследования преступлений кри-миналистическими методами и средствами. — К., 1992.

14.       БахинВ. 77., Ищенко А. В. Функции науки криминалистики и со-вершенствование следственной практики // Проблемьі дальнейшего усиления социалистической законности в деятельности органов внут-

*™5.І^ГГиІЇ„:72:ІКу^«В. С. О „еобходимос™ „„-

вьіх форм и методов борьбьі с преступностью // Вестник Днепропетров-ского ун-та. — Днепропетровск, 1995. — Вьш. 2.

16.       БахінВ. 77., Лиса Т. В. Систематизація криміналістичних рекоме-ндацій як засіб удосконалення слідчої діяльності // Вісник Київського університету: Юридичні науки. — 1988. — № 29.

17.       БахінВ.П., ЛисиченкоВ.К. Проблеми науково-методичного за-безпечення слідчої діяльності // Теоретичні та практичні проблеми ви-користання можливостей криміналістики і судової експертизи у роз-критті й розслідуванні злочинів: 36. наук. праць. — К., 1996.

18.       БедняковД.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. — М., 1991.

19.       Бекешко С. 77., Матвиенко Е. А. Подозреваемьій в советском уголовном процессе. — Минск, 1969.

20.       БелкинР. С. Теория доказательств в советском уголовном про-цессе. -М., 1973.

21.       БелкинР. С, ВинбергА.И. Криминалистика и доказьівание. — М., 1969.

22.       Биленчук П. Д, Лукьянчиков Е. Д. Роль криминалистических знаний в профессиональной подготовке следователя: Рецензия // Теоре-тические и практические проблемьі обеспечения раскрьітия и расследо-вания преступлений криминалистическими методами и средствами: Науч.тр. -К., 1992.

23.       Білоусов О. I. Проблеми теорії оцінки доказів у кримінальному судочинстві. — К., 1996.

24.       Бурданова В. С. Криминалистические проблемьі обеспечения всесторонности, полнотьі и обьективности расследования преступле-ний: Автореф. дис. … д-раюрид. наук: 12.00.09. — М., 1992.

25.       ВасильевА. Н. Рассмотрение сообщений о совершенньіх престу-плениях. -М., 1978.

26.       ВинбергА. И. Теория судебньіх доказательств в науке советской криминалистики // Сов. гос-во и право. — М., 1977. — № 12.

27.       ВоловВ.Г. Теоретические основьі и практика оценки зффектив-ности деятельности следственньіх подразделений и следователей органов внутренних дел: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 1982.

28.       ВольшскийВ. А. Технико-криминалистическое обеспечение рас-скрьітия преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. —

., 29. Вольшский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение рас-крьітия и расследования преступлений: Пособие. — М., 1994.

30.       Гавло В. К. Некоторьіе методологические проблемьі информаци-онно-познавательной деятельности на первоначальном зтапе расследо-вания преступлений // Актуальньіе проблемьі следственной деятельно-сти. -Свердловск, 1990.

31.       ГалаганВ. И. Использование следователем информации на пер-воначальном зтапе расследования: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Украинская академия внутренних дел. — К., 1992.

32.       Гапанович Н. Н. Отказ в возбуждении уголовного дела. — Минск, 1977.

33.       ГончаренкоВ.И. Научно-технические средства в следственной практике. -К., 1984.

34.       Гончаренко В. Г. Експертизи в судовій практиці: Навч. посіб-ник. -К., 1993.

35.       ГораИ.В. На…чно-методическое обеспечение расследования преступлений: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Национальная ака-демия службьі безопасности Украиньі. — К., 1996.

36.       Горский Г. Ф., КокоревЛ.Д., Злькинд П. С. Проблемьі доказа-тельств в советском уголовном процессе. — Воронеж, 1978.

37.       ГрамовичГ.И.            Некоторьіе     вопросьі         технико-криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства // Ак-туальньіе проблемьі судебной зкспертизьі и криминалистики: Тез. на-

38.       ГуренкоМ. М.ІщенкоА. В. Проблеми конституційного забезпе-чення прав і свобод людини та громадянина // Вісник Львівського ін-ту внутрішніх справ. — Львів, 2001.

39.       Джавадов Ф. М. Концептуальні основи розвитку судової експе-ртизи в сучасних умовах: Автореф. Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2000.

40.       Доля Е. А. Использование в доказьівании результатов оператив-но-розьіскной деятельности. — М., 1996.

41.       ДомбровскийР.Г. Познание и доказьівание в расследовании преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Киевск. гос.

42.       Домбровский Р. Г. Субьектьі криминалистической деятельно-сти // Совершенствование методов борьбьі с преступностью. — Рига, 1984.

43.       Дубинский А. Я. Понятие, структура и содержание уголовно-процессуальной деятельности // Проблемьі социалистической законно-сти. — X., 1989. — Вьш. 24.

44.       Егоров К. Криминалистическое обеспечение государственного обвинения // Законность. — М., 1994. — № 11.

45.       Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. — М., 1961.

46.       Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в со-ветском уголовном процессе. — М., 1965.

47.       Закон України «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України» // Відомості Верховної Ради Украї-ни. — 2001. —№44.

48.       Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4.

49.       Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22.; № 39.

50.       Закон України «Про службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27.

51.       Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11.

52.       Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Відо-мості Верховної Ради України. — 1992. — № 48.

53.       Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Правовой курьер. —К., 1991. —№ 17—18.

54.       Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. // Відо-мості Верховної Ради України. — 1993. — № 9.

55.       Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 28.

56.       Закатов А. А. О производстве первоначальньіх неотложньіх следственньіх действий // Актуальньіе проблемьі следственной дея-тельности: Межвуз. сб. науч. тр. — Свердловск, 1990.

57.       Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и обьективном исследовании обстоятельств уго-ловного дела в стадии предварительного расследования. — Харьков, 1990.

58.ИвановА.Н. Проблемьі технико-криминалистического обеспе-чения производства отдельньіх следственньіх действий // Технико-криминалистическое обеспечение раскрьітия и расследования преступ-

59.       Ієрусалимов I. О., Алексеев О. О. Інформаційне забезпечення ви-користання науково-технічних досягнень в слідчій діяльності: Навча-льний посібник. — К., 2001.

60.       Ієрусалимов I. О., Удовенко Ж. В. Цілі криміналістичного забез-печення процесу доказування на досудовому слідстві // Теорія та прак-тика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування зло-чинів у сучасних умовах. - Ч. 2. - К., 2001.

61.ІєрусалимовІ.О., УдовенкоЖ.В. Криміналістичні аспекти за-безпечення процесу доказування на досудовому слідстві // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали конференції. — Донецьк, 2001.

62.       Ієрусалимов I. О., Удовенко Ж. В. Завдання криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві // Підприєм-ництво, господарство і право. — 2002. — № 9.

63.       Ієрусапимові.0., УдовенкоЖ.В. Предмет криміналістичного забезпечення розслідування злочинів // Право України. — 2002. — № 6.

64.       ИшинA.M. Теоретические аспектьі информационного обеспе-чения органов предварительного следствия в ходе расследования пре-ступлений. — Калининград, 2003.

65.       ИщенкоА.В. К вопросу об организации научного обеспечения судебно-зкспертной деятельности // Актуальньіе проблемьі судебной зкспертизьі и криминалистики: Тез. науч.-практ. конф.— К., 1993.

66.       Ищенко А. В. Организационньіе аспектьі научного обеспечения проблем следственной тактики // Теоретические и практические про-блемьі обеспечения раскрьітия и расследования преступлений кримина-листическими методами и средствами. — К., 1992.

67.       Ищенко А. В., Красюк I. 77., Матвієнко В. В. Проблеми криміна-лістичного забезпечення розслідування злочинів.— К., 2002.

68.       Ищенко А. В., КарповН.С. Научное обеспечение практики борьбьі с преступностью: Учебное пособие. — К., 1997.

69.       Ищенко Е. П. Проблемьі первоначального зтапа расследования преступлений. — Красноярск, 1987.

70. Ищенко Е. 77., Скорченко П. Т. Технико-криминалистическое обеспечение раскрьітия и расследования преступлений. — М., 2000.

71.КазЦ.М. Предельі доказьівания в стадии возбуждения уголов-ного дела // Уч. зап. Саратовского юрид. ин-та. 1964. — Вьш. 11.

72. Каз Ц. М. Субьектьі доказьівания в советском уголовном про-цессе. -Саратов, 1968.

73.КазьминИ.Ф. Общие проблемьі права в условиях научно-технического прогресса. — М., 1986.

74.       КарнееваЛ. М. Проблемьі соотношения теории криминалистики и уголовно-процессуальной науки со следственной практикой // Акту-альньіе проблемьі советской криминалистики. — М., 1980.

75.       КарнееваЛ. М. Доказьівание при отказе в возбуждении уголов-ного дела // Сов. государство и право. — 1975. — № 2.

76.       КарповН. С, Евдокименко С. В. Злочинна діяльність. — К., 2001.

77.       Клименко В. М. Проблеми встановлення доказів в оперативно-розшуковій інформації // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. -Донецьк, 1999. -№1.

78.КоломацкийВ.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел // Актуальньіе проблемьі крими-налистического обеспечения расследования преступлений: Трудьі Ака-демии МВД России. — М., 1996.

79.       Комиссарова Я. Ю. Технико-криминалистическое обеспечение производства автороведческой зкспертизьі // Технико-криминалисти-ческое обеспечение раскрьітия и расследования преступлений. — М., 2000.

80.       КоноваловаВ.Е. К вопросу о взаимосвязи криминалистики с уголовно-процессуальньш правом // Мат. науч. конф. профессорско-преподавательского состава Харьковского юридического ин-та. — Харьков, 1986.

81.       Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К., 1996.

82.       Кримінально-процесуальний кодекс України: Проект, прийня-тий 19 травня 2003 р. Верховною Радою України у першому читанні.

83.       Кримінальний кодекс України // Кодекси України. — К., 2002. — № 1.

84.       Кримінально-процесуальний кодекс України // Кодекси Украї-ни. —К., 2002. —№1.

85.       Криминалистическое обеспечение работьі органов внутренних дел по укреплению законности и правопорядка, усилению охраньі прав граждан // Сб. науч. тр. Акад. МВД СССР. — М., 1990.

86.       Крючатов И. А. Обоснованное возбуждение уголовного дела — гарантия соблюдения социалистической законности // Проблемьі со-циалистической законности на современном зтапе развития Советского государства. — Харьков, 1968.

87.       Кузнецов Н. П. Доказьівание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж, 1983.

88.       КузьмічовВ. С. Криміналістичний аналіз розслідування злочи-нів: Монографія. — К., 2000.

89.       КузьмичевВ. С. Теория и практика следственной деятельности. — К., 1997.

90.       Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами. — М., 1996.

91.       ЛаринА. М. Истребование и представление предметов и доку-ментов в стадии расследования // Актуальньіе проблемьі совершенство-вания производства следственньіх действий. — Ташкент, 1982.

92.       Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальньіе функции. —М., 1986.

93.       ЛисиченкоВ. К. Нова Конституція України і питання вдоскона-лення кримінально-процесуальної діяльності правоохоронних органів // Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства: Збірник наукових праць. — К., 1997.

94.       Лузгин И. М. Расследование как процесс познания: Учеб. посо-

95.       Лупинская П. А. Доказьівание в советском уголовном процессе: Учебное пособие. — М., 1966.

96.       Манаев Ю. В. Обоснованность процессуальньіх решений следо-вателя // Сов. гос-во и право. — 1987. — № 5.

97.       Мартинович И. И. Некоторьіе вопросьі возбуждения уголовного дела // Уч. зап. Белорусского ун-та. — 1957. — Вьш. 34.

98.       Махов В. Н. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. — 1997. — № 1.

99.       МихайленкоА.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. — К., 1999.

 

100.     МихеєнкоМ.М. Содержание предмета доказьівания по уголов-ному делу // Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Ви-бранітвори. —К., 1999.

101.     Михеєнко М.М., НорВ.Т., ШибікоВ.П. Кримінальний процес України. -К., 1999.

102.     НагнойньійЯ. П. О возможности назначения судебной зксперти-зьі до возбуждения уголовного дела // Криминалистика и судебная зкс-пертиза. —Вьш. 4. —К., 1967.

103.     НезвановаГ. Г. Проверка оснований к возбуждению уголовного дела // Науч. тр. Ташкентского ун-та. — 1967. — Вьш. 309.

104.     Николайчик Н. И. Проблемьі доказьівания, осуществляемого в стадии возбуждения уголовного дела // Проблемьі совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в СССР.

105.     ,Полянский Н. Н. Вопросьі теории советского уголовного процес-

106.     Полянский Н. Н. Практика расследования преступлений. — СПб., 1991.

107.     ПрокофьевЮ. Н. Процессуальная форма документов на стадии возбуждении уголовного дела // Проблемьі советского государства и права. — Иркутск, 1975. — Вьш. 9—10.

108.     РахуновР.Д. Возбуждение уголовного дела в советском уго-ловном процессе. —М., 1954.

109.     Савщкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголов-ном судопроизводстве. — М., 1975.

110.     СавицкийВ. М. Язьік процессуального закона (вопросьі терми-нологии). -М., 1987.

111.     СамьігинЛ.Д. Расследование преступлений как система дея-тельности. — М., 1989.

112.     СидоровВ.Е. Криминалистическое обеспечение доказьівания на первоначальном зтапе расследования // Актуальньіе проблемьі дока-зьівания в советском уголовном процессе: Тезисьі вьіступлений на тео-ретическом семинаре, проведенном ВНИИ МВД СССР 27 марта 1981 г. -М., 1981.

113.     Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистиче-ское обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие для вузов. -М., 1999.

114.     СоколВ. Ю. Тактико-криминалистическое обеспечение рассле-дования преступлений (методологические и организационньіе аспектьі): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Краснодар, 1998.

115.     СоколовА. Ф. О технико-криминалистическом (правовом и ор-ганизационном) обеспечении расследования преступлений // Технико-криминалистическое обеспечение раскрьітия и расследования преступ-лений. -М., 2000.

116.     СтепановВ.В. Предварительная проверка первичньіх мате-риалов о преступлениях. — Саратов, 1972.

117.     СтремовскийВ.А. Предварительное расследование в совет-ском уголовном процессе. — М., 1958.

118.     СтроговичМ. С. Избранньіе трудьі. — Т. 3. — Теория судеб-ньіх доказательств. — М., 1991.

119.     Ст1оговичМ. С. Курс советского уголовного процесса. —

120.     Ст1огович М. С. Курс советского уголовного процесса. —

121.     Строгович М. С. Теория судебньіх доказательств. — М., 1991.

122.     Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уго-ловном процессе. — М., 1951.

123.     ТереховД. Возбуждение уголовного дела в советском уголов-ном процессе // Соц. законность. — 1951. — № 6.

124.     ТертьішникВ.М. Уголовньій процесс: Учеб. пособие. — 2-е изд., пер. и доп. — X., 1999.

125.     ТертьішникВ. М., Слинько С. В. Теория доказательств: учебное издание. —Харьков, 1998.

126.     Тетерин Б. П. О способах собирания доказательств в уголов-ном процессе // Правоведение. — 1964. — № 2.

127.     Уголовньій процесс: Учеб. для юрид. ин-тов и фак. / Под ред. В. П. Божьева. — М., 1998.

128.     Уголовньій процесс: Учеб. для вузов / Под общ. ред. П. А. Лупинской. — М., 1995.

129.     Уголовньій процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. —М., 1996.

130.     Уголовно-процессуальньій кодекс Грузии. — Тбилиси, 2000.

131.     Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учеб-ник / Отв. ред. П. А. Лупинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1999.

132.     УдовенкоЖ.В. Забезпечення процесу доказування на досудо-вому слідстві: окремі проблеми // Право України. — 2002. —№ 5.

133.     УдовенкоЖ. В. Закономірності та особливості процесу доказу-вання на досудовому слідстві // Вісник Львівського інституту внутрі-шніх справ. — 2002. — № 2.

134.     УдовенкоЖ.В. Проблеми ефективності криміналістичного за-безпечення процесу доказування на досудовому слідстві // Підприєм-ництво, господарство і право. — 2003. — № 2.

135.     УдовенкоЖ. В. Криміналістичне забезпечення процесу доказу-вання на досудовому слідстві //Теорія та практика застосування чинно-го кримінального та кримінально-процесуального законодавства в су-часних умовах: Тези доп. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. — Ч. II. — К., 2002.

136.     УльяноваЛ. Т. О доказьівании в стадии возбуждения уголов-ного дела // Вестник. Московского ун-та. Серия. 12. — Право. —

137.     Фатпкуллин Ф. Н. Общие проблемьі процессуального доказьіва-ния. -Казань, 1973.

138.     Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемьі процессуального доказьіва-ния. — 2-е изд., доп. — Казань, 1976.

139.     Фаткуллин Ф. Н. Изменение обвинения. — М., 1971.

140.     Хомич В. Предшествующая проверка материалов, которьіе по-сл99жили поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. —

141.     Фуфьігин Б. В. Представление доказательств в советском уго-ловном процессе // Уголовно-процесс, 1альньіе гарантии защитьі консти-

ТУ142.^гГюЛая™™Г„Г^Я Прсзвод™ зкс-

пе99тизьі до возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. —

143.     Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: Методологические и правовьіе проблемьі. — Саратов, 1986.

144.     Шейфер С. А. Использование непроцессуальньіх познаватель-ньіх мероприятий в доказьівании по уголовному делу // Государство и право.-1997. -№9.

145.     Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. В.Я. Тація. — Х., 2001.

146.     Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. — Х., 2001.

147.     Злькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уго-ловно-процессуальном праве. —Ленинград, 1976.

148.     ЮрковаГ. В. Реалізація завдань швидкого і повного розкриття злочину в досудових стадіях: Автореф. дис... канд. юрид. наук. 12.00.09 / Національна Академія внутрішніх справ України. — К., 2001.

149.     Якимович Ю. К., ПанТ.Д. Досудебное производство по УПК РФ.—СПб., 2003.

150.     Якуб М. Л. О совершенствовании уголовно-процессуального законодательства // Вестник Московского ун-та. Право. — 1964. — №2.

151.     ЯсинскийГ. Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовньіх дел // Соц. законность. — 1965. — № 6.

152.     ЯшинВ. К, ПобедкинА. В. Возбуждение уголовного дела: тео-рия, практика, перспективьі. — М., 2002.