Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ Додаток 1 : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

КИЇВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ШДГОТОВКИ СЛІДЧИХ I КРИ-

МІНАЛІСТІВ ФАКУЛЬТЕТ ШДГОТОВКИ СЛІДЧИХ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «ДОКАЗУВАННЯ

В ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУУКРАЇНИ»

Київ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма спецкурсу «Доказування в досудових стадіях криміналь-ного процесу України» є робочою навчальною програмою для курсан-тів факультету по підготовці слідчих ННІПСК КНУВС.

Навчальна програма розроблена на базі програми курсу «Криміна-льний процес».

Весь спеціальний курс «Доказування в досудових стадіях криміна-льного процесу України» базується на основі єдності аудиторної та по-зааудиторної роботи курсантів з поступовим введенням різних форм індивідуальної роботи і обов'язковим контролем із боку викладача. Ау-диторні заняття проводяться в межах затвердженої сітки годин у формі лекційних, семінарських та практичних занять.

Зміст самостійної роботи визначається тематичним планом, методи-чними матеріалами та завданнями викладача.

Одним із розділів кримінального процесу, що є однією із профілю-ючих дисциплін, яка викладається на факультеті по підготовці слідчих ННІПСК КНУВС, є спецкурс «Доказування в досудових стадіях кримі-нального процесу України».

Метою викладання вказаного спецкурсу є підготовка для органів внутрішніх справ України висококваліфікованих спеціалістів, які до-сконало знають кримінальне судочинство і зможуть на високому рівні розслідувати кримінальні справи в умовах значного і якісного посилен-ня боротьби із злочинністю.

Концепція вивчення спеціального курсу у вищому навчальному закладі МВС України зорієнтована на оволодіння практичними на-вичками щодо збирання, перевірки і оцінки доказів при розслідуван-ні тих категорій кримінальних справ, що віднесені до компетенції органів МВС.

Навчання майбутнього слідчого спрямоване, перш за все, на форму-вання інтелектуально активного слідчого, який у змозі з отриманим ба-гажем знань самостійно, логічно і без порушень чинного законодавства здійснювати процес доказування по справі.

На заняттях із спеціального курсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України» обов'язковим є звернення до передо-вого досвіду слідчих-практиків, ознайомлення з матеріалами справ, що розслідувались в різних регіонах України.

Таким чином, основні завдання вивчення спецкурсу полягають:

—        у засвоєнні курсантами положень теорії доказів, суті діяльності органів досудового слідства, прокуратури, суду у сфері кримінального судочинства;

—        у вироблені в курсантів уміння та навичок застосування криміна-льно-процесуальних норм в типових ситуаціях, які виникають у діяль-ності органу дізнання та слідчого у зв'язку з розслідуванням криміна-льної справи;

—        у закріплені навичок швидкого прийняття рішень в процесі роз-слідування кримінальних справ та доказувані вини осіб, що притяга-ються до кримінальної відповідальності;

—        у формуванні в курсантів переконаності в необхідності суворого дотримання законності під час розслідування кримінальних справ і ро-боти з доказами, почуття відповідальності перед суспільством і грома-дянами під час боротьби із злочинністю.

Вивчення курсантами спецкурсу «Доказування в досудових стадіях кримінального процесу України» передбачає глибоке засвоєння зако-нодавчих та інших нормативних документів, а також літератури, що ре-комендована для вивчення.

Зміст спецкурсу визначено з урахуванням попереднього вивчення курсантами суспільних (філософія) та юридичних (теорія держави та права, кримінальне право, правоохоронні органи, цивільне право, циві-льний процес, державне право, кримінальний процес) дисциплін.

 

Спецкурс складається з 8 тем і розрахований на 72 годин: лекції— 16 годин, семінари — 28 годин, практичні заняття — 28 годин. Вивчення спецкурсу закінчується складанням іспиту.

ТЕМАТИЧНИЙПЛАН

 

№п/п теми     Назва теми     Загалом          Лекцій            Семінарів       Практич-них занять

1          Поняття, суть та значення кри-мінально-процесуального до-казування          42 2     —

2          Предмет, межі і суб’єкти дока-зування в кримінальному про-цесі        82 4     2

3          Поняття і класифікація доказів та їх джерел           10        2          4          4

4          Характеристика джерел доказів      16        4          6          4

5          Способи збирання доказів та 'іх процесуальних джерел 10        2          4          4

6          Перевірка та оцінка доказів і 'іх джерел      82 2     4

7          Особливості процесу доказу-вання в стадії порушення кри-мінальної справи            6          -          2            4

8          Особливості доказування по деяких категоріях криміналь-них справ(неповнолітніх, не-осудних та інш