Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Критеріїта шляхи підвищення ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

2.3. Критеріїта шляхи підвищення ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

У юридичній літературі ефективність нерідко розглядається як співвідношення мети (планового результату) і фактично досягну-того або як корисні зміни, додержані через реалізацію норм у співвідношенні з понесеними при цьому вит,атами [145, с. 18— 25]. Аналіз названого та інших джерел вказує, що всі визначення ефективності базуються на тому його понятті, яке дається еконо-мічною наукою, де під ефективністю праці розуміється «резуль-тат достижения поставленньіх социальньіх целей при максималь-но возможной зкономии общественного труда, или, иньши словами, достижение определенной цели при наименьших произ-водственньіх затратах» [230, с. 27].

Таким чином, ефективність розглядається у співвідношенні цілі і результату: ціль — ціле, а результат — його частина. Ре-зультат може повністю або частково збігатися з ціллю або не збі-гається з нею. Для з’ясування цього необхідно співставити поте-нційно можливий результат, який виступає як ціль діяльності, і реально отриманий результат. Якщо буде збігатися результат з ціллю діяльності, яка спричинила результат, то у тій чи іншій Mi-pi вказана діяльність буде вважатися результативною (ефектив-

ною). Ступінь її ефективності залежить від того, наскільки збіга-ється результат з досягнутою ціллю.

Людська діяльність характеризується спрямованістю на будь-яку ціль, а остання вказує на відповідний інтерес, який визначає специфічні потреби суб’єкта. Виходячи з цього мож-на припустити, що ефективність діяльності полягає в її спро-можності досягати максимально важливого результату з най-меншою затратою сил, задовольняючи при цьому визначену соціальну потребу.

Визначення ефективності має не тільки теоретичне, а й безпо-середнє практичне значення, так як «от деятельности требуют зффективности не в силу притягательности зтого слова, а в силу того, что хотят получить определенньій результат при минималь-ньіх затратах» [111, с. 60—67].

Дана вимога стосується також процесуальної діяльності у сфері кримінального судочинства, зокрема процесу дока-зування як її серцевини та його криміналістичного забезпе-чення.

Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досу-довому слідстві — самостійна, ефективна, специфічна діяльність відповідних суб’єктів із створення необхідних умов для отри-мання шляхом криміналістичної освіти криміналістичних знань та використання криміналістичної техніки в передбаченій зако-ном діяльності суб’єктів процесу доказування на досудовому слідстві по збиранню, дослідженню, перевірці та оцінці фактич-них даних (доказів) і використання їх з метою встановлення істи-ни у кримінальній справі.

Виходячи з даного визначення, одним з основних принципів вказаного виду діяльності є її ефективність, оскільки саме цей принцип відповідає призначенню криміналістичного забезпе-чення — вдосконаленню процесу доказування на досудовому слідстві.

При цьому, як уже зазначалось, принципу ефективності пови-нні відповідати не тільки процес доказування, а й саме криміна-лістичне забезпечення як окрема складова визначеного вище по-няття, оскільки сутність ефективності є універсальною щодо будь-якого 3 видів людської діяльності.

Таким чином, зміст ефективності криміналістичного забез-печення процесу доказування на досудовому слідстві склада-ється з:

1.         Ефективності процесу доказування на досудовому слідстві.

2.         Ефективності криміналістичного забезпечення.

При визначенні поняття ефективності стосовно процесу дока-зування на досудовому слідстві необхідно мати на увазі, що в цьому плані воно є особливим, «частковим» по відношенню до загального поняття ефективності кримінально-процесуальної дія-льності.

Під ефективністю кримінально-процесуальної діяльності ро-зуміється досягнення цілей кримінального процесу в найбільш короткий, частіше за все встановлений законом строк, з най-меншою шкодою для відповідних прав та інтересів громадян, які беруть участь у кримінально-процесуальній діяльності, при мак-симально можливій економії процесуальних сил та засобів, а та-кож забезпеченні потреб суспільства у обмеженні та стриманні злочинності, шляхом здійснення активної боротьби з цим анти-соціальним явищем.

На відміну від цього ефективність процесу доказування на до-судовому слідстві передбачає, передусім, ефективність пізнава-льної діяльності в процесі збирання, дослідження та оцінки дока-зів шляхом використання найбільш ефективних криміналістич-них засобів, прийомів та методів.

Стосовно процесу доказування на досудовому слідстві його ефективність при збиранні, дослідженні та оцінці доказів шляхом використання найбільш ефективних криміналістичних засобів, прийомів та методів має специ’іку. Остання полягає у тому, що ефективність повинна