Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7de495ef1b27ded3620d045671ac78ef, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Критеріїта шляхи підвищення ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : Теорія і практика кримінальстичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинців : Бібліотека для студентів

2.3. Критеріїта шляхи підвищення ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 

Загрузка...

У юридичній літературі ефективність нерідко розглядається як співвідношення мети (планового результату) і фактично досягну-того або як корисні зміни, додержані через реалізацію норм у співвідношенні з понесеними при цьому вит,атами [145, с. 18— 25]. Аналіз названого та інших джерел вказує, що всі визначення ефективності базуються на тому його понятті, яке дається еконо-мічною наукою, де під ефективністю праці розуміється «резуль-тат достижения поставленньіх социальньіх целей при максималь-но возможной зкономии общественного труда, или, иньши словами, достижение определенной цели при наименьших произ-водственньіх затратах» [230, с. 27].

Таким чином, ефективність розглядається у співвідношенні цілі і результату: ціль — ціле, а результат — його частина. Ре-зультат може повністю або частково збігатися з ціллю або не збі-гається з нею. Для з’ясування цього необхідно співставити поте-нційно можливий результат, який виступає як ціль діяльності, і реально отриманий результат. Якщо буде збігатися результат з ціллю діяльності, яка спричинила результат, то у тій чи іншій Mi-pi вказана діяльність буде вважатися результативною (ефектив-

ною). Ступінь її ефективності залежить від того, наскільки збіга-ється результат з досягнутою ціллю.

Людська діяльність характеризується спрямованістю на будь-яку ціль, а остання вказує на відповідний інтерес, який визначає специфічні потреби суб’єкта. Виходячи з цього мож-на припустити, що ефективність діяльності полягає в її спро-можності досягати максимально важливого результату з най-меншою затратою сил, задовольняючи при цьому визначену соціальну потребу.

Визначення ефективності має не тільки теоретичне, а й безпо-середнє практичне значення, так як «от деятельности требуют зффективности не в силу притягательности зтого слова, а в силу того, что хотят получить определенньій результат при минималь-ньіх затратах» [111, с. 60—67].

Дана вимога стосується також процесуальної діяльності у сфері кримінального судочинства, зокрема процесу дока-зування як її серцевини та його криміналістичного забезпе-чення.

Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досу-довому слідстві — самостійна, ефективна, специфічна діяльність відповідних суб’єктів із створення необхідних умов для отри-мання шляхом криміналістичної освіти криміналістичних знань та використання криміналістичної техніки в передбаченій зако-ном діяльності суб’єктів процесу доказування на досудовому слідстві по збиранню, дослідженню, перевірці та оцінці фактич-них даних (доказів) і використання їх з метою встановлення істи-ни у кримінальній справі.

Виходячи з даного визначення, одним з основних принципів вказаного виду діяльності є її ефективність, оскільки саме цей принцип відповідає призначенню криміналістичного забезпе-чення — вдосконаленню процесу доказування на досудовому слідстві.

При цьому, як уже зазначалось, принципу ефективності пови-нні відповідати не тільки процес доказування, а й саме криміна-лістичне забезпечення як окрема складова визначеного вище по-няття, оскільки сутність ефективності є універсальною щодо будь-якого 3 видів людської діяльності.

Таким чином, зміст ефективності криміналістичного забез-печення процесу доказування на досудовому слідстві склада-ється з:

1.         Ефективності процесу доказування на досудовому слідстві.

2.         Ефективності криміналістичного забезпечення.

При визначенні поняття ефективності стосовно процесу дока-зування на досудовому слідстві необхідно мати на увазі, що в цьому плані воно є особливим, «частковим» по відношенню до загального поняття ефективності кримінально-процесуальної дія-льності.

Під ефективністю кримінально-процесуальної діяльності ро-зуміється досягнення цілей кримінального процесу в найбільш короткий, частіше за все встановлений законом строк, з най-меншою шкодою для відповідних прав та інтересів громадян, які беруть участь у кримінально-процесуальній діяльності, при мак-симально можливій економії процесуальних сил та засобів, а та-кож забезпеченні потреб суспільства у обмеженні та стриманні злочинності, шляхом здійснення активної боротьби з цим анти-соціальним явищем.

На відміну від цього ефективність процесу доказування на до-судовому слідстві передбачає, передусім, ефективність пізнава-льної діяльності в процесі збирання, дослідження та оцінки дока-зів шляхом використання найбільш ефективних криміналістич-них засобів, прийомів та методів.

Стосовно процесу доказування на досудовому слідстві його ефективність при збиранні, дослідженні та оцін