Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5. Роль економічного аналізу в управлінні виробництвом та підвищенні його ефективності : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

1.5. Роль економічного аналізу в управлінні виробництвом та підвищенні його ефективності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Господарська діяльність підприємств різних галузей ма-теріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Кожне підприємство є складною системою взаємопов’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічну оцінку діяльності підприємства дає система по-казників. Господарська діяльність підприємства, як і інші сфе-ри діяльності, потребує систематичного вивчення для успішного управління нею.

Управління — це ефективне досягнення мети підприємства шляхом планування, організації, мотивації і контролю за ресурсами. Система управління забезпечує умо-ви, необхідні для реалізації поставлених цілей. Діяльність підприємства відзначається своєю багатогранністю та на-явністю великої кількості господарських ситуацій, що, в свою чергу, викликає необхідність проведення їх аналізу. Цю роль у процесі управління і виконує економічний аналіз. В системі управління можна виділити керуючу (суб’єкт управління) та

керовану (об’єкт управління) систему. До керуючої системи відносять сукупність органів, засобів, прийомів управління. Керована система — господарська діяльність підприємства. Взаємозв’язок керуючої, керованої систем та місце еко-номічного аналізу в системі управління дуже вдало показано у вигляді схеми проф. Ф.Ф.Бутинцем [6] (рис. 1.1). В процесі управління економічний аналіз виконує роль зворотного зв’язку між керуючою та керованою системами. При прямому

Керуюча система (суб’єкт управління): керівники різних рівнів

Інформація, що надаєть-ся оператив-ним обліком

Інформація, що надаєть-ся бухгал-терським обліком

Статистична інформація

Зовнішня інформа-ція

Визначення цілей, критеріїв рішень

 

Економічний аналіз

Проекти управлінських рішень

Розробка моделі розвитку системи

Загальні функції управління

 

Планування

Організація

Мотивація

Контроль

 

16

Прийняття управлінських рішень

Керована система (об’єкт управлін-ня): господарська діяльність

Рис.1.1. Місце економічного аналізу в управлінні

Розділ 1

зв’язку економічний аналіз допомагає створити проект уп-равлінського рішення, тобто створює параметри впливу на ке-ровану систему, а при зворотному — дає оцінку ефективності управлінського рішення та доцільності його коригування.

Якщо облік і статистика надають інформацію, то еко-номічний аналіз перетворює її в придатну форму для прийнят-тя рішення.

Отже, економічний аналіз займає проміжне місце між інформаційним етапом і етапом прийняття рішень, впливаючи на якість прийнятих управлінських рішень.

Основна мета аналізу в управлінні підприємством — вия-вити причинні зв’язки між кінцевими результатами і умовами, що призвели до таких результатів, або можуть виникнути в майбутньому.

Аналіз проводиться не лише з метою констатації фактів і оцінки досягнутих результатів, а й для виявлення недоліків, помилок і оперативного впливу на процес виробництва. А то-му необхідно підвищувати його оперативність і ефективність.

У сучасних умовах змінюються принципи та методи уп-равління, створюються нові форми господарювання, з’явля-ються нові досягнення в методології аналітичних досліджень Все це посилює роль економічного аналізу в управлінні підприємством. В умовах ринкової економіки керівник підприємства не може розраховувати лише на свою інтуїцію та приблизні розрахунки, його дії мають базуватися на точних розрахунках, глибокому і всебічному вивченні проблеми, бути науково обґрунтованими, оптимальними. Будь-який захід (ор-ганізаційний, технічний) не може здійснюватися без обґрунту-вання його економічної доцільності.

Отже, економічний аналіз є важливим елементом в сис-темі управління виробництвом, основою розробки науково обґрунтованих управлінських рішень та інструментом контро-лю за їх виконанням.