Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Завдання економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

1.4. Завдання економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Завдання економічного аналізу визначаються його змістом та предметом. Основними з них є:

♦          підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів та нормативів;

♦          об’єктивне та всебічне вивчення виконання бізнес-планів і нормативів за кількістю, структурою та якістю виготовленої продукції;

♦          визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

            Розділ 1

♦          контроль за виконанням вимог комерційного розрахун-ку і оцінка кінцевих фінансових результатів;

♦          виявлення та вимірювання внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу обґрунтування оптималь-ності управлінських рішень.

Підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів та нормативів досягається в першу чергу здійсненням ретроспективного аналізу господарської діяльності. Побудова часових рядів за значний період дозволить встановити певні економічні закономірності в господарському розвитку. Далі виявляються основні фактори, що впливали в минулому і мо-жуть значно вплинути в майбутньому на господарську діяльність підприємства. Особливу увагу слід звернути на аналіз господарської діяльності в поточному періоді, бо він пе-редує плановому. В зв’язку з тим, що планова робота виперед-жає звітну за поточний період, виникає необхідність вивчення очікуваного виконання плану. Ретроспективний та поточний аналіз завершаються перспективним (прогнозним) аналізом, який і дає вихід на планові показники.

Об’єктивне та всебічне вивчення виконання бізнес-планів і додержання нормативів за кількістю, структурою та якістю виготовленої продукції. На промислових підприємствах у процесі аналізу ретельно досліджується виконання виробни-чої програми за кількістю та асортиментом найважливіших виробів, комплектністю та якістю продукції, ритмічністю ви-робництва, реалізацією продукції.

Визначення економічної ефективності використання тру-дових, матеріальних і фінансових ресурсів. На промислових підприємствах окремо досліджується ефективність викорис-тання: засобів і предметів праці (будівель, споруд, техно-логічного обладнання, інструментів, сировини та матеріалів), робочої сили (за кількістю та професійним складом працюю-чих, основного, допоміжного управлінського персоналу, про-дуктивністю праці і т.ін.), фінансових ресурсів.

Контроль за виконанням вимог комерційного розрахунку і оцінка кінцевих фінансових результатів. Уся виробнича

діяльність підприємств і їх фінансові результати залежать перш за все від дотримання ними принципів комерційного розрахунку. Він найповніше відповідає вимогам ринкових відносин, що складаються. Принцип матеріальної зацікавле-ності є однією з основних рис комерційного розрахунку, що за-безпечує необхідне поєднання інтересів підприємства і колек-тиву. Він сприяє здійсненню планових зв’язків між підприємствами різних форм власності, між підприємствами і державою. Самостійність підприємств у межах закону і відповідальність їх перед державою з питань оподаткування, ефективність використання ресурсів — відмітні особливості комерційного розрахунку.

Правильна оцінка додержання принципів комерційного розрахунку і фінансових результатів вимагає поділу факторів, які вплинули на показники, що досліджуються, на такі, що за-лежать та не залежать від підприємства. Видалення впливу побічних факторів дозволяє більш правильно проаналізувати результати зусиль колективу того чи іншого підприємства. Поділ факторів на такі, що залежать та не залежать від підприємств, є особливо необхідним в умовах ринкових відно-син.

Виявлення та вимірювання внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Економічний аналіз, будучи при-кладною дисципліною, виправдовує себе лише тоді, коли він приносить реальну користь. Дійсна корисність економічного аналізу полягає в виявленні невикористаних резервів на всіх етапах виробничого процесу, збільшенні випуску продукції та підвищенні її якості, зменшенні витрат на виробництво та ре-алізацію продукції, підвищенні рентабельності та збільшенні прибутку, покращанні використання виробничих ресурсів. Ре-алізація цього традиційного завдання в нинішній економічні ситуації ускладнюється необхідністю врахування ко-мерційних ризиків.

Обґрунтування оптимальності управлінських рішень. Успіх господарської діяльності на всіх ступенях управлінської ієрархії залежить від рівня керівництва, своєчасності прийня-Розділ 1

тих управлінських рішень. Прийняти правильне управлінське рішення, виявити його раціональність та ефективність можли-во лише на основі попереднього економічного аналізу.

Завдання економічного аналізу не вичерпуються лише на-веденим списком. Багатоваріантність господарських ситуацій висуває перед аналізом багато завдань автономного характеру. Всі вони можуть бути виконані за допомогою загальних та ок-ремих методик.

Досвід господарського розвитку показує, що перед еко-номічним аналізом весь час з’являються все нові і нові завдан-ня. Цей процес буде продовжуватися і в майбутньому.