Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Передмова      3

Розділ 1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ          5

1.1.      Наукові основи аналізу, історія та перспективи його

розвитку          5

1.2.      Зміст економічного аналізу  9

1.3.      Предмет та об’єкти економічного аналізу              11

1.4.      Завдання економічного аналізу        12

1.5.      Роль економічного аналізу в управлінні

виробництвом та підвищенні його ефективності .15

1.6.      Зв’язок економічного аналізу з іншими суміжними

науками           18

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ          23

2.1.      Основні принципи створення раціонального потоку

інформації       23

2.2.      Джерела інформації для проведення економічного

аналізу             25

2.3.      Вимоги, що пред’являються до економічної

інформації       27

2.4.      Використання персональних комп’ютерів для

обробки економічної інформації       29

Розділ 3. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ      34

3.1. Класифікація видів економічного аналізу        Зміст

3.2.      Особливості організації та методика оперативного,

поточного та перспективного аналізу        37

3.3.      Особливості організації та методика

внутрішньогосподарського та міжгосподарського

аналізу             43

3.4.      Аналіз за методикою вивчення об’єктів та їх

охопленням    48

Розділ 4. МЕТОД, МЕТОДИКА, СПОСОБИ ТА

ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ . . . .58

4.1.      Поняття методу економічного аналізу        58

4.2.      Методика проведення економічного аналізу         61

4.3.      Традиційні прийоми економічного аналізу            62

 

4.3.1.   Абсолютні та відносні величини     62

4.3.2.   Спосіб порівняння     66

4.3.3.   Середні величини     69

4.3.4.   Групування     75

4.3.5.   Балансовий спосіб     78

4.3.6.   Графічні методи у дослідженні аналітичних показників  78

4.3.7.   Порядок складання таблиць             82

4.4.      Способи виміру впливу факторів у детермінованих

системах         83

4.5.      Способи детермінованої комплексної оцінки

результатів діяльності            107

4.6.      Евристичні прийоми економічних задач    119

Розділ 5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ТА

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ, ЩО

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В АНАЛІЗІ              127

5.1. Загальна характеристика математичних методів, що

застосовуються в аналізі       127

5.2.      Економіко-математичне моделювання в аналізі . .135

5.3.      Теорія ігор та теорія масового обслуговування в

економічному аналізі             143

5.4.      Парна та множинна кореляції в аналізі       145

Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ

МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНКРЕТНИХ

ЗАДАЧ            151

6.1.      Економіко-математичні методи та моделі, що

використовуються в економічному аналізі             151

6.2.      Використання стохастичних моделей в економічному

аналізі              153

6.2.1.   Способи вивчення кореляційних взаємозв’язків              153

6.2.2.   Регресійний аналіз     158

6.2.3.   Кластерний аналіз     165

6.2.4.   Дисперсійний аналіз             166

 

6.3.      Методи лінійного програмування  169

6.4.      Базові способи і моделі прогнозування діяльності

підприємств  175

Розділ 7. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ

АНАЛІЗ          184

7.1.      Поняття, принципи та задачі функціонально-

вартісного аналізу      184

7.2.      Етапи функціонально-вартісного аналізу  188

7.3.      Використання функціонально-вартісного аналізу при

вдосконаленні організації виробництва     192

Розділ 8. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ     196

8.1. Визначення системного аналізу та його задачі . . . .196 Зміст

8.2.      Предмет системного аналізу та його двоїста

природа          199

8.3.      Основні елементи системного аналізу       200

8.4.      Метод структуризації            205

8.5.      Використання системного аналізу для розв’язання

економічних задач     209

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ    212

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ       226

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

О.С. Чигринська Т.М. Власюк

ТЕОРІЯ

ЕКОНОМІЧНОГО

АНАЛІЗУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 02.03.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 14,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002