Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Предмет та об’єкти економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

1.3. Предмет та об’єкти економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Кожна наука має свій предмет. Так, філософія, наприклад, являє собою наукове філософське світосприйняття, вивчає найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства.

Економічний аналіз — самостійна галузь наукових знань, що має свій предмет і об’єкти дослідження.

Сукупним об’єктом аналізу є господарська діяльність підприємства, проте економічний аналіз вивчає не саму госпо-дарську діяльність підприємства (технологічний процес, ор-ганізацію виробництва), а економічні результати господарю-вання.

Господарську діяльність досліджують багато економічних наук, таких як економіка підприємства, менеджмент, бухгал-терський облік, аудит. Але ці науки розглядають господарську діяльність в різних аспектах. Визначення предмета науки є важ-ливою методологічною проблемою. В економічному аналізі це питання теж остаточно не визначено. Науковці і практики по-різному визначають його предмет. В літературі наводяться різні визначення предмета економічного аналізу. Під предметом ро-зуміється: господарська діяльність підприємств, господарські процеси та явища, деталізований склад об’єктів, інформаційний потік, причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів.

У деяких з цих визначень предмет економічного аналізу співпадає з його об’єктами, а замість предмета вказується мета аналізу: оцінка досягнутих результатів і виявлення резервів

підвищення ефективності діяльності підприємств. Предмет науки має показувати, що вивчає та чи інша наука.

Найбільш вдалим визначенням предмета економічного аналізу є визначення та його обґрунтування, наведене профе-сором С.І.Шкарабаном [24]: “Предметом економічного аналізу є причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів діяль-ності підприємств. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв’язки різних сторін діяльності, можна досить швидко визна-чити, як зміняться основні результати господарської діяль-ності за рахунок того чи іншого фактора, провести обґрунту-вання будь-якого управлінського рішення, розрахувати, як зміниться сума прибутку, беззбитковий обсяг продажу, запас фінансової стійкості, собівартості одиниці продукції за умов зміни виробничої ситуації”.

Предмет економічного аналізу розкривається через його об’єкти: ресурси, виробництво, фінансові результати.

Таким чином, об’єктами економічного аналізу є: обсяг ви-робництва і продажу, забезпеченість трудовими, матеріальни-ми та фінансовими ресурсами, фінансовий стан підприємства та інші.

Виділяти об’єкти економічного аналізу є сенс тільки з точ-ки зору раціональної організації аналітичної роботи, оскільки об’єкти розкривають предмет аналізу.