ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

1.         Визначити, в якому цеху рівень кваліфікації вищий, як-що відомо, що: в першому цеху 15 робітників мають ІІ розряд, 20 робітників — ІІІ розряд, 40 робітників — ІV розряд; в друго-му цеху 15 робітників — ІІ розряд, 25 робітників — ІІІ розряд, 35 робітників — ІV розряд.

2.         На основі наведених даних проаналізувати динаміку ви-пуску товарної продукції. Визначити середнє значення показ-ника, що аналізується, середній та абсолютний приріст. Порівняти фактичний та плановий середньомісячний темп приросту товарної продукції.

(тис. грн)

Показники     Квартали

 

            І           ІІ         ІІІ        IV

За планом      675      708      735      770

Фактично       662      690      740      775

3.         Визначити середні квартальні залишки нереалізованої

продукції, якщо ці залишки склали:

на 01.01 — 35 тис. грн, на 01.02 — 28 тис. грн, на 01.03 — 30 тис. грн, на 01.04 — 27 тис. грн.

4.         Провести порівняльний аналіз середнього відсотка ви-

конання плану випуску продукції об’єднань А та Б. Обґрунту-

вати використання обраного типу середніх величин.

Об’єднання А           Об’єднання Б

Підпри-ємство          Фактичний

випуск, тис.

грн      Вико-нання плану, %           Підприє мство           Фактичний випуск, тис. грн           Виконання плану, %

І           800      100      IV        250      110

ІІ         159      106      V         500      90

ІІІ        309      103      VI        580      130

Практичні завдання

5.         Розрахувати середні темпи зростання випуску про-

дукції:

2003 — 98,6 %; 2004 — 101,8 %;   2005 — 103,4 %.

6.         Проаналізувати динаміку середньомісячної заробітної

плати по підприємству.

 

Цех      Попередній період    Звітний період

 

            Середня ЗП, грн        Чисельність працівників      Середня ЗП, грн        Фонд оплати праці, грн

1          230      200      260      54600

2          240      220      280      58800

3          280      300      340      119000

7. В якій бригаді середні витрати часу на один виріб менші?

І бригада        ІІ бригада

Члени бригади          Витрати ча-су на 1 ви-ріб, хв.         Витрати ча-су на всі вироби, хв.    Витрати часу

на 1 виріб,

хв.       Витрати часу

на всі вироби,

хв.

1          9          135      10        320

2          10        200      9          180

3          11        352      12        456

4          12        456      11        165

8.         Вибрати інтервал і згрупувати дані про виконання норм

виробітку в цеху. Зробити висновок про рівень виконання

норм виробітку.

93,2% — 7 осіб, 94,8 % — 5 осіб, 95,2 % — 8 осіб, 99,1 % — 3 особи, 100 % — 10 осіб, 101,9 % — 5 осіб, 102,8 — - 10 осіб, 105,3 % — 5 осіб.

9.         Проаналізувати динаміку обсягів виробництва з вико-

ристанням графічного методу.

тис. грн

Показники     Рік

 

            1996    1997    1998    1999 2000 | 2001        2002    2003    2004 1 2005

Обсяг ви-                                                                                                                

робництва,    75        100      95        130      150      175      180      170      190      200

тис. грн                                                                                                                   

10. Проаналізувати структуру витрат підприємства з вико-ристанням графічного методу

 

Пока-зники    Матеріа-льні ви-трати         Витра-ти на

оплату праці  Відраху-вання на соціальні заходи Амор-тизація Інші опера-ційні ви-трати   Разом

Сума, тис. грн           356      98        37,5     21        12        524,5

11. Скласти таблицю і знайти абсолютну та відносну зміну операційних витрат підприємства в цілому та за елементами.

 

Пока-зники    Матеріа-льні ви-трати         Витра-ти на

оплату праці  Відраху-вання на соціальні заходи Амор-тизація Інші опера-ційні ви-трати   Разом

2004 рік          356      98        37,5     21        12        524,5

2005 рік          418      106      40,2     26        18        608,2

12. За допомогою методу абсолютних різниць проаналізу-вати вплив факторів на обсяг випуску продукції.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Середньогодинна продуктивність праці, грн   4,897   5,133

2. Тривалість робочого дня, год.     7,706   7,763

3. Відпрацьовано днів одним працівником          220,44 220,833

4. Кількість працівників       3000    2960

13. Визначити відхилення випуску продукції у звітному році від попереднього. Розрахувати вплив факторів на випуск продукції методом підстановок.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Годинна продуктивність праці, грн       145      178

2. Тривалість робочого дня, год.     7,9       8,0

3. Відпрацьовано днів одним робітником 227      230

4. Кількість робітників          45        50

Практичні завдання

14. Визначити методом відносних різниць вплив на серед-ньорічний виробіток працюючого і на обсяг виробництва змін питомої ваги робітників у чисельності працюючих і середнь-орічного виробітку одного робітника.

 

Показники     План   Факт

1. Середньорічний виробіток робітника, грн        4200    4300

2. Питома вага чисельності робітників в чи-сельності працюючих      0,68     0,67

3. Чисельність працюючих, осіб     1200    1250

15. Визначити динаміку середньогодинного виробітку од-ного робітника, якщо середньогодинний виробіток фактичний складав 86,5 грн. Кількість робочих днів фактично порівняно з планом зросла на 2 дні, за рахунок чого річна продуктивність праці збільшилась на 1328 тис. грн. Тривалість зміни за пла-ном 8 годин.

16. Визначити зміну випуску продукції у звітному році у порівнянні з минулим та вплив факторів на випуск, що викли-кали ці зміни, способом відносних різниць.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Випуск продукції, тис. грн           15340  16100

2. Середньорічна кількість робітників, осіб           50        55

3. Кількість днів, відпрацьованих одним робітником      227      230

4. Тривалість зміни, год.      7,6       7,8

5. Продуктивність праці годинна, грн       177,8   163,2

6. Відпрацьовано всіма людино-днів         11350  12650

7. Відпрацьовано всіма людино-годин      86260  98670

17. Провести аналіз впливу факторів на рентабельність підприємства методом ланцюгових підстановок та методом участі на паях.

 

Показники     План   Факт

1. Прибуток підприємства від звичайної дія-льності, тис. грн   2000    2200

2. Середньорічна вартість основних вироб-ничих фондів, тис. грн      8000    8820

3. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів, тис. грн      4000    3590

18. Визначити результативний показник та вплив фак-торів на нього методом абсолютних різниць.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Середня тривалість зміни, год.   8,0       7,85

2. Середньорічна кількість робітників, осіб           150      145

3. Кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів           240      235

19. Провести аналіз впливу факторів на відхилення від плану випуску продукції способом процентних різниць

 

Показники     План   Факт

1. Випуск продукції, тис. грн           26032,5           27134,2

2. Середньорічна кількість робітників, осіб           2850    2790

3. Відпрацьовано всіма людино-днів         662,9   644,2

4. Відпрацьовано всіма людино-годин      5104,3 5024,8

20. Факторний аналіз зміни результативного показника виконати способом відносних різниць

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Середньорічна кількість робітників, осіб           600      570

2. Кількість днів, відпрацьованих одним робітником      220      231

3. Середньоденна продуктивність праці, грн       8000    9200

4. Вартість випущеної продукції, тис. грн  1056    1211,36

21. Навести принципову схему методу ланцюгових підста-новок. Визначити кількісний вплив факторів на результатив-ний показник.

 

Показники     План   Факт

1. Відпрацьовано всіма людино-годин, тис.         2000    1900

2. Обсяг продукції, тис. грн 600      650

3. Виробіток продукції за одну людино-годину, грн        300      350

Практичні завдання

22. Проаналізувати вплив на випуск продукції у вартісно-му виразі змін кількості виробленої продукції та цін на готову продукцію індексним методом.

 

Вид продукції            Кількість виробів, тис. од.   Ціна за один виріб, грн

 

            Попередній період    Звітний період          Попередній період    Звітний період

1. Костюм чоло-вічий          420      380      380      340

2. Пальто жіноче       200      250      540      545

3. Костюм жіно-чий 340      325      300      290

4. Плаття жіноче       315      280      100      105

23. Проаналізувати зміну фонду заробітної плати в цілому на підприємстві, визначити вплив на нього зміни кількості працюючих та зарплати індексним методом.

 

Підрозділи під-приємства    Кількість працюючих, осіб  Середня зарплата одного працюючого, грн

 

            Попередній період    Звітній період            Попередній період    Звітній пе-ріод

Цех№1            42        40        610      615

Цех№2            65        62        648      630

Цех№3            58        55        580      600

Цех№4            39        42        655      640

24. Визначити вплив факторів на зміну випуску продукції з використанням методу простого додавання нерозкладеного залишку шляхом додавання залишку до кількісного чинника, до якісного чинника та розподілу між кількісним та якісним факторами.

Показники

1.         Середньорічна кількість робітників, осіб

2.         Середньорічна продуктивність праці, грн

 

Попередній рік          Звітний рік

750      765

9820    10850

25. Визначити вплив факторів на приріст результативного показника за допомогою пропорційного ділення та участі на паях, якщо відомо, що рентабельність виробництва підвищи-лась на 6 %, у зв’язку зі скороченням капіталу на 180 тис. грн, при цьому вартість основного капіталу скоротилась на 300 тис. грн, а оборотного — підвищилась на 120 тис. грн.

26. Визначити вплив факторів на зміну випуску продукції методом коригуючого коефіцієнта.

 

Показники     План   Факт

1. Кількість робітників, осіб 265      278

2. Відпрацьовано днів одним робітником 240      238

3. Тривалість робочого дня, год      8,0       7,56

4. Годинна продуктивність праці, грн       125,3   123,8

27. Визначити вплив факторів на зміну виручки від ре-алізації інтегральним способом.

 

Показники     План   Факт

1. Реалізовано виробів, од.  250      300

2. Середня договірна ціна виробу, грн      360      420

28. Інтегральним способом визначити вплив факторів на зміну випуску продукції.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Чисельність, осіб   60        65

2. Кількість робочих днів у періоді, днів    230      225

3. Середньоденна продуктивність праці, грн       120,5   128,4

29. Визначити відхилення випуску продукції у звітному році від попереднього. Розрахувати вплив факторів на випуск продукції методом відносних різниць.

 

Показники     Попередній рік          Звітний рік

1. Річна продуктивність праці, тис. грн     12,5     14,6

2. Кількість робітників, осіб 50        48

Практичні завдання

30. Інтегральним способом визначити вплив факторів на зміну випуску продукції.

 

Показники     План   Факт.

1. Кількість робітників          58        62

2. Відпрацьовано днів одним робітником 235      232

3. Тривалість робочого дня, год.     7,8       7,6

4. Годинна продуктивність праці, грн       125,6   132,5

31. Інтегральним способом визначити вплив факторів на зміну результативного показника.

 

Показники     План   Факт.

1. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн      7520    7940

2. Питома вага активної частини основних фондів         0,85     0,86

3. Фондовіддача активної частини основних фондів, грн          1,0       0,98

32. Використовуючи балансовий метод, визначити неста-чу прокату чорних металів на машинобудівному заводі.

 

Показники     План   Факт

1. Залишки прокату на початок року          400      435

2. Надійшло прокату за рік:             

- від постачальників 4460    5354

- від інших організацій         -          463

- власне виробництво         640      760

- інші джерела           -          15

3. Витрати прокату на рік:              

- на основне виробництво  4480    4320

- будівництво та капітальний ремонт        170      297

- інструментальне виробництво     400      360

- інші потреби виробництва           -          12

- відпуск на сторону -          130

4. Залишки прокату на кінець року 450      470

33. На основі інформації про динаміку показників провес-ти комплексну оцінку діяльності акціонерних товариств мето-дом суми місць. Ранжувати результати комплексної оцінки.

 

Показники     Акціонерні товариства         Коефіцієнт значущості

 

            №1      №2      №3     

 

1. Виручка від реалізації, тис.грн    110,5   108,6   100,5   4

2. Продуктивність праці, тис.грн    109,6   112,5   110,3   3

3. Прибуток від звичайної діяльності, тис.грн      101,3   105,6   99,8     4

34. На основі інформації про динаміку показників провес-ти комплексну оцінку діяльності акціонерних товариств мето-дом відстаней. Ранжувати результати комплексних оцінок.

 

Показники     Акціонерні товариства         Коефіцієнт значущості

 

            №1      №2      №3     

 

1. Виручка від реалізації, тис.грн    105,6   98,4     110,3   4

2. Продуктивність праці, грн           100,2   103,2   105,4   3

3. Прибуток від звичайної діяль-ності, тис.грн     100,5   104,6   98,8     4

35. На основі інформації про показники діяльності підприємства провести комплексну оцінку діяльності акціонерних товариств таксонометричним методом.

 

Показники     Підприємства

 

            1          2          3          4          5          6

1. Рентабельність продажу, %         12        12        15        10        9,8       10,8

2. Обіговість запасів, днів    22,5     21,6     18,9     21,8     20,8     22,0

3. Виручка від реалізації, тис. грн   2250    2465    2300    2850    1890    2600

36. Наведена інформація про динаміку показників, що ха-рактеризують господарську діяльність підприємства. Викори-стовуючи ці показники, провести розрахунок інтегрального показника комплексної оцінки діяльності підприємств мето-дом відстаней. Проранжувати підприємства та вибрати най-краще.

Практичні завдання

 

підприєм

ства     Динаміка

 

            Обсяг реалізації         Оборотність капіталу           Продуктив-ність праці         Рівень матеріа-льних витрат

1          103      112      99        103

2          110      108      103      89

3          95        89        100      104

4          97        98        102      103

5          100      102      108      102

37. Визначити ступінь залежності між виручкою від ре-алізації та витратами на рекламу.

 

Показник        Місяць

 

            1          2          3          4          5          6

1. Виручка від реалізації, тис.грн    25        36        28        24        42        35

2. Витрати на рекламу, тис.грн       2,4       3,5       3,0       2,1       3,8       2,7

38. За даними попередньої задачі побудувати рівняння ре-гресії, що буде відбивати залежність між виручкою від ре-алізації та витратами на рекламу.

39. Визначити щільність зв’язку між виручкою від ре-алізації та витратами на рекламу.

 

Показник        Місяць

 

            1          2          3          4          5          6

1. Виручка від реалізації, тис. грн   46        48        56        52        50        48

2. Витрати на рекламу, тис. грн      3,4       3,6       4,6       4,2       3,8       3,5

40. При виготовленні однієї деталі були запропоновані три види технології її обробки: прогресивна, звичайна, застаріла. Для вибору найбільш економічного методу обробки за допо-могою кожного з них було виготовлено декілька деталей. Дані на витрати часу на обробку однієї деталі такі:

 

Технологія      Кількість деталей      Тривалість обробки однієї деталі, хв.

Прогресивна  5          4,34; 5,2; 6,1; 4,7; 7,0

Звичайна       7          6,0; 6,8; 7,9; 8,4; 5,1; 4,9; 9,0

Застаріла        8          8,4; 7,9; 10,2; 11,4; 12,8; 6,2; 13,6; 15,0

Необхідно за допомогою дисперсійного аналізу визначи-ти, чи істотно різняться методи обробки деталей.

41.       За допомогою методів лінійного програмування пе-

ревірити раціональність перевезення однорідних товарів з

трьох складів до п’яти магазинів, якщо відомо:

1.         Кожного дня перевозиться 100 т вантажу (з першого

складу а1 — 36 т, з другого — а2 — 27 т, з третього — а3 — 37 т);

2.         Розподілення вантажу між магазинами: перший магазин b1 — 11 т; другий магазин b2 — 15 т; третій магазин b3 — 35 т; четвертий магазин b4 — 19 т; п’ятий магазин b5 — 20 т.

3.         Відстань між складами та магазинами (км):

від а1 до b1 — 7; від а2 до b1 — 1; від а3 до b1 — 5;

від а1 до b2 — 6; від а2 до b2 — 3; від а3 до b2 — 2;

від а1 до b3 — 7; від а2 до b3 — 5; від а3 до b3 — 10;

від а1 до b4 — 2; від а2 до b4 — 9; від а3 до b4 — 4;

від а1 до b5 — 8; від а2 до b5 — 6; від а3 до b5 — 9.

Аналіз проводиться для визначення кількості тонн ванта-жу, що перевозиться зі складів до магазинів при мінімальному вантажообороті (т/км).

42.       Визначити оптимальний асортимент моделей швейних

виробів, при якому сумарний прибуток буде максимальним.

На швейній фабриці виділено два структурних підрозділи. У першому з них виготовляють костюми дитячі, у другому — штани.

Практичні завдання

У першому структурному підрозділі (г = 1) підготовлено шість моделей костюмів двох прейскурантних номерів (по трьох кожного номера). У другому — три моделі штанів також двох прейскурантних номерів. Для виготовлення зазначених виробів використається тканина двох артикулів — α = 1 і α = 2.

Дані про трудомісткість, витрату тканини й прибутку по кожному різновиду виробів наведені в табл. 1.

Таблиця 1

 

Структурний підрозділ         у= 1     у= 2

Прейскура-нтний номер виробу    s = \     5 = 2    5= 3

Модель           J-1       У=2     У=з     У=1     У=2     У=3     У=1     У=2     У=3

Артикул тканини      а=1      а=2      а=1      а=2      а=1      а=2      а=2      а=1      а=2      а=1

Планова кі-лькість ви-робівХте/а   ХІШ    ^1112  ^1121  ^1132  ^1211  Х1222 -^1232            ^2111  Х2і22  -^2211

Трудоміст-кість одного виробу tγsj , год.   3,46     3,46     3,65     3,5       3,45     3,52     3,49     1,32     1,32     1,48

Витрата тка-нини на один виріб бγsjα      2,714   2,714   2,685   3,21     2,716   3,198   2,156   1,14     1,16     1,13

Прибуток на один виріб П γsjα, грн           2,65     2,59     2,82     6,78     2,64     6,86     4,64     1,72     1,87     1,78

Фонд робочого часу всіх робочих місць швейних потоків першого підрозділу Т1= 680 700, другого — Т2 = 144 576 год.

Для виготовлення виробів підприємству виділено 300 000 м2 тканини першого артикулу (б=1) і 210 000 м2 тка-нини другого артикулу (α =2).

Підприємству відомо, що костюмів прейскурантного но-меру s=1 моделі j=3 і штанів прейскурантного номера s=1 мо-делі j=2 із тканини α=2 можна реалізувати не більш відповідно 50 000 і 25 000 од., тобто N1132 = 50 000 і N2122 =25 000.

Окрім того, костюми моделі j=1першого прейскурантного номера користуються попитом, і відповідно до замовлення торгуючих організацій їх потрібно випустити не менш 20000 од., тобто А111 =20000.

43. Далі наведені дані за 20 днів по кількості пацієнтів, що пройшли через відділення районної клініки протягом дня:

 

День   1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15            16        17        18        19        20

Кількість пацієнтів    35        29        40        30        52        22        19        30        47        28        22        16        51            40        35        57        28        33        42        39

Нанести вказані значення на графік. Залишити місце для прогнозу на 21 день. Вирахувати за цими даними п’ятиточкові рухомі середні і нанести отримані значення на графік. Прове-сти лінію “найкращого сполучення” через точки ковзних се-редніх, продовжити цю лінію і оцінити, яка кількість пацієнтів може бути обслужена в 21 день.

44. У таблиці наведені дані про обсяг продажу мазуту ком-панії АПІ в період 2002–2005 рр. (дані наведені в тис. барелів за кожний чотирьохмісячний період року)

 

Рік       січень-квітень            травень-серпень       вересень-грудень

2002    35        15        42

2003    36        19        44

2004    41        22        47

2005    45        26        52

Необхідно розрахувати трьохточкові рухомі середні, відхилення обсягу продажу від розрахованих трьохточкових рухомих середніх. Визначити прогнозні значення обсягу про-дажу в кожному з періодів у 2006 р. (метод додавання).

45. У таблиці наведені дані про загальну вартість експорт-них замовлень компанії “Х” в період 2002–2005 рр.

Практичні завдання

 

Рік       Загальний обсяг експорту, млн грн

 

            січень-квітень            травень-серпень       вересень-грудень

2002    4,5       5,6       4,9

2003    5,1       5,9       5,2

2004    5,4       6,8       5,8

2005    6,0       6,8       6,1

Необхідно виділити тренд за допомогою трьохточкових ру-хомих середніх, розрахувати сезонні коливання та спрогнозува-ти вартість експорту компанії на аналогічні три періоди 2006 р.

46. У таблиці наведені дані з загального обсягу продажу газети в період 2002–2005 рр. Цифри відображають середньо-тижневий тираж (100 тис. екземплярів) поквартально:

 

Період Денний обсяг продажу газети

 

            2002 р.            2003 р.            2004 р.            2005 р.

І квартал        2,2       2,6       2,9       3,2

ІІ квартал       2,9       3,2       3,4       3,6

ІІІ квартал      3,3       3,6       3,9       4,2

IV квартал      2,4       2,7       2,8       3,1

Необхідно нанести ці значення на графік, за допомогою тренду і сезонних коливань спрогнозувати обсяг тиражу в кожному кварталі 2006 р.

47. Далі наведені дані за 20 днів про кількість пацієнтів, що пройшли через відділення районної клініки протягом дня:

 

День   1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15            16        17        18        19        20

Кількість пацієнтів    12        15        14        12        11        15        12        13        16        17        11        12        15            16        15        14        13        12        15        18

Нанести вказані значення на графік. Залишити місце для прогнозу на 21 день. При α = 0,1 розрахувати згладжені значен-ня для 20 днів. Нанести отримані значення на графік та спрог-нозувати кількість клієнтів, яка може бути прийнята в 21 день.