Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Використання системного аналізу для розв’язання економічних задач : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

8.5. Використання системного аналізу для розв’язання економічних задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Діяльність кожного господарського суб’єкта в сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Важливим аспектом економічної діяльності підприємства є забезпечення зростання прибутку, рентабель-ності та інших економічних показників. Це забезпечується в першу чергу зниженням витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Такі важливі цілі, як збільшення обсягу випуску продукції, підвищення її якості та інші мають розглядатися перш за все як найважливіші виробничі цілі діяльності економічної системи, хоч, безумовно, при побудові “дерева” заходів щодо їх виконан-ня треба виділити і комплекс економічних заходів (матеріальне стимулювання, прискорення обіговості обігових коштів і т.ін.). Таким чином, основний зміст “дерева” цілей економічної про-блеми визначається її структуризацією в напрямку конкрети-зації окремих економічних показників, що характеризують еко-номічні аспекти розвитку економічної системи.

Як приклад “дерева” цілей економічної проблеми розгля-немо “дерево” цілей витрат на виробництво та реалізацію про-дукції (рис.8.5). При побудові даного “дерева” цілей виділено чотири рівні. Перший за порядком рівень названий нульовим, так як на ньому не виконується ніяких розрахунків, співстав-лень. Другий за порядком рівень є насправді першим, третій — другим і т.д. Така нумерація рівнів в деяких випадках спрощує опис “дерева” цілей.

При побудові даного “дерева” цілей на першому рівні вико-ристовується принцип структуризації — охоплення всіх на-прямків зниження витрат. На другому та третьому рівнях структуризації використаний предметний принцип. Закінчується побудова даного “дерева” цілей формуванням зна-чень окремих показників, що характеризують рівень досягнен-ня даних цілей.

Структуризація витрат за видами топ-лива

Структуризація витрат за видами ма-теріалів

Структуризація витрат за видами ене-ргії

Зменшення витрат на топливо

Зменшення витрат на матеріали

Зменшення витрат на енергію

 

            00

            £

            п>

            X

            £

я          X

я          a

£ Р

р          Й

            43

           

            р

            a

            D4

о

a

 

■3

£

Структуризація витрат за видами ос-новних працівників

Структуризація витрат за видами до-поміжних працівників

Структуризація витрат за видами ад-міністративно-управлінського апарату

Структуризація витрат за видами від-ряджень

Структуризація витрат за видами осві-тлення та опалення

 

            и          ■я        (.0

                                  

н                     н         

■d        ч          ї           8

о>        о          Й         к

н          н          й          a

                                  

                        -ь         н

            к          ¥         

Зниження витрат праці основних пра-цівників

Зниження витрат праці допоміжних працівників

 

Скорочення витрат на адміністратив-но-управлінський апарат                                   Зменшення витрат на управління та обслуго-вування виробництва

                       

           

 

Зниження витрат на відрядження             

           

 

                                  

 

                       

           

 

Зниження витрат на освітлення та опалення                  

           

 

a

 

Структуризація витрат за окремими етапами реалізації

Структуризація витрат за окремими видами непродуктивних витрат

Скорочення витрат на реалізацію про-дукції

Зниження непродуктивних витрат

 

            CO

            "О я

            о я

1          я S я £

           

            я в

            ' ?

Co

Розділ 8

Аналогічно системний аналіз може бути використаний і для розв’язання інших економічних проблем.