Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Основні елементи системного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

8.3. Основні елементи системного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Основні елементи системного аналізу утворюють “цегли-ни”, що укладаються в єдиний будинок аналізу з дотриманням логічної послідовності: цілі — шлях досягнення цілей — потрібні ресурси.

Уміння правильно використовувати при вирішенні тих чи інших проблем логічних елементів системного аналізу в бага-тьох випадках визначає можливість одержання необхідного результату.

Розглянемо ці елементи.

Цілі — це бажані стани чи системні результати діяльності, досяжні в межах деякого інтервалу часу. В ім’я здійснення цілей створюються і розвиваються самі системи. Необхідно домагати-ся чіткого і конкретного формулювання цілей, прагнути забез-печити можливість кількісної оцінки їхнього досягнення.

Цілі діяльності системи необхідно конкретизувати за ча-сом і за виконавцем. Це означає, що загальний кінцевий ре-зультат, до якого прагне система, треба розчленувати на ок-ремі терміни вирішення. Крім того, цілі що стоять, наприклад, перед підприємством у цілому, конкретизуються для окремих виробничих підрозділів і ланок апарату керування.

Шлях досягнення цілей. Проблема винайдення найкращого шляху досягнення поставленої мети складається з двох час-тин:

♦          як з безлічі можливих варіантів відібрати найбільш раціональні і домінуючі;

♦          як з порівняно невеликого числа раціональних варіантів вибрати найкращий.

У деяких випадках перша частина проблеми зважується на основі якісних міркувань. Про кожний з домінуючих

Розділ 8

варіантів можна сказати, що серед різних шляхів досягнення поставлених цілей немає інших, котрі забезпечували б одер-жання даного результату з меншими витратами чи при даних витратах дозволяли б досягти великих результатів. Однак цей спосіб не дозволяє керівнику визначити, якому з домінуючих варіантів варто віддати перевагу. Для оцінки варіантів дій, що характеризуються двома показниками, можуть використову-ватися так звані “криві байдужості”. При побудові “кривих байдужості” передбачається, що існують сполучення значень двох показників, еквівалентних з точки зору загальних цілей. У прямокутній системі координат на осях відкладають значен-ня показників і знаходять точки, що характеризують їх еквіва-лентні поєднання. Далі, для вибору кращої стратегії, необхідно також знати величини витрат, потрібних для реалізації тієї чи іншої стратегії. Для цього будують прямі рівної вартості. А потім накладають “криві байдужості” на прямі “рівних вартос-тей”, стежать за перетинанням прямих із кривими. Вияв-ляється, що перетинання відбувається в одній точці. Це і є шу-кане рішення. (рис. 8.1, 8.2, 8.3).

 

25        50        75

Трудові ресурси, осіб

 

Рис.8.1. “Криві байдужості”

 

Трудові ресурси, осіб Рис.8.2. Лінії рівних вартостей

Розглянемо вибір кращого рішення за допомогою “кривих байдужості” на прикладі визначення оптимальної виробничої програми. На рис.8.1 наводяться такі криві, побудовані вихо-дячи з можливості виробництва різної кількості продукції (від 200 до 900 од.) при різних поєднаннях потрібних трудових ре-сурсів та використання обладнання.

Для вибору кращої стратегії необхідно також знати величи-ни витрат, що потрібні для реалізації тієї або іншої стратегії. На рис.8.2 наведені прямі рівної вартості. При побудові цих прямих припускається, що кожна одиниця робочої сили коштує в 200 вартісних одиниць і що кожна машина коштує 1000 вартісних одиниць. Таким чином, витрати 10000 вартісних одиниць лише на машини будуть означати придбання 10 машин, а лише на ро-бочу силу — використання 50 осіб. Всі інші комбінації кількості робочої сили та машин, що вимагають для своєї реалізації 10000 одиниць вартості, будуть знаходитись на прямій 10000 од.

Якщо сумістити “криві байдужості” (рис.8.1) та лінії рівних вартостей (рис.8.2), то отримаємо рис.8.3, з якого вид

Розділ 8

Рис.8.3. Суміщення “кривих байдужості” та ліній рівних вартостей

но, що для випуску 900 одиниць продукції мінімально мож-ливі витрати складають 20000 вартісних одиниць при викори-станні 10 машин та 50 осіб працюючих.

Потрібні ресурси. Однією з основних умов визначення і розподілення потрібних ресурсів є їх обмеженість, що викли-кає необхідність визначення пріоритетності їхнього виділення й ощадливого використання. У зв’язку з цим важливого зна-чення набуває проблема взаємозамінності ресурсів. Ресурси є ніби фільтром, крізь котрий приходиться пропускати прийня-те рішення. Якщо дослідження показує, що потреби в ресурсах задовольнити неможливо, то доводиться переглядати цілі стратегії доти, поки не буде досягнута їхня забезпеченість ре-сурсами.

Завдання цілей, вибір стратегії і визначення потрібних ре-сурсів завжди взаємозалежні. При дослідженні економічних систем широко застосовується моделювання. Модель — це відображення, умовний образ об’єктів реального світу, що мо-же бути побудований і досліджений за допомогою різних засобів, починаючи від словесного опису і кінчаючи імітацією на ЕОМ чи системою математичних рівнянь. Застосування моде-лей дає можливість:

♦          одержати різноманітну велику інформацію про різні сторони роботи системи, про функціонування системи в цілому й окремих її елементів;

♦          досліджувати стійкість поводження системи під впли-вом зовнішніх і внутрішніх впливів.

У залежності від ступеня абстрактності об’єкта, що моде-люється, моделі діляться на два класи:

♦          фізичні (починаючи від повномасштабних натурних моделей і кінчаючи моделями геометричної подоби);

♦          абстрактні (у їхнє число входять описові (словесні), графічні, логічні і математичні).

Найбільш послідовно і повно вивчені питання кла-сифікації економіко-математичних моделей. Широке поши-рення одержує імітаційне моделювання у вигляді машинної імітації. Машинна імітація використовується в тих випадках, коли аналітичне вирішення проблеми неможливе, а безпосе-реднє експериментування на реальній системі з тих чи інших причин недоцільне.

При проведенні системного аналізу важливе місце приділяється критерію. Критерій — це деяка функція від прийнятого рішення, що дозволяє кількісно оцінити його доцільність. Чисельне значення критерію служить вимірни-ком успішності, ефективності функціонування системи.

Конкретне значення критерію характеризує рівень досяг-нення цілі, ефективність використовуваних при цьому методів і засобів.

Використовувані в системному аналізі критерії можна класифікувати на:

♦          “оптимізаційні” (найкращий варіант рішення відповідає максимальному чи мінімальному значенню цього критерію);

“обмежувальні”, що вводяться для того, щоб встанови-ти діапазон бажаних значень найважливіших характеРозділ 8

ристик системи і виключити варіанти рішення, за яки-ми хоча б одна характеристика не попадає в необхідний діапазон.

Критерій повинен відповідати таким основним вимогам: бути представницьким, критичним (чуттєвим) до зміни досліджуваних параметрів, по можливості простим.

Показність критерію означає оцінку основних (а не друго-рядних) цілей системи й облік усіх головних сторін її діяль-ності.

Критичність до досліджуваних параметрів полягає в знач-них змінах величини критерію при порівняно малих змінах досліджуваних параметрів. Висока критичність у ряді ви-падків полегшує проведення математичних досліджень.

Як відомо, однією з головних задач системного аналізу є визначення і деталізація на складові елементи цілей і шляхів їхнього досягнення, виявлення існуючих між ними взаємозв’язків, забезпечення визначеної логіки рішення ви-никлої проблеми (цілі — шляхи досягнення цілей — ресурси). Розв’язанню цих задач в значній мірі сприяє застосування ме-тоду структуризації, що дає підставу виділити його серед інших методів системного аналізу.