Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 8.1. Визначення системного аналізу та його задачі : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 8. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 8.1. Визначення системного аналізу та його задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підви-щення ефективності виробництва. Ефективність виробництва характеризується порівняно невеликою кількістю показників. Але на кожен з таких показників впливає ціла система фак-торів. Для дослідження впливу факторів на кожний показник необхідний комплексний системний підхід. Системний підхід — важлива вимога до економічного аналізу як функції уп-равління виробництвом. В основі такого підходу має бути си-стемний аналіз. Поняття системного підходу та системного аналізу є досить близькими, хоч між ними є певні відмінності (розбіжності). Так, системний підхід кристалізує вміння пра-вильного використання спеціальних методів аналізу і не дає готового набору рецептів розв’язання проблеми. Системний аналіз виконує “роль каркасу”, що об’єднує всі необхідні мето-ди, знання та дії для розв’язання проблеми.

Нині значного поширення набуло використання персо-нальних комп’ютерів та створення комп’ютерних систем у рамках окремих підприємств. Це значно розширює можли-вості практичного використання системного аналізу для прийняття управлінських рішень.

У даний час не існує єдиної точки зору на зміст поняття “системний аналіз” і сферу його застосування. Так, в одних ви-падках системний аналіз розглядається як один з конкретних методів вибору кращого рішення проблеми, що виникла. В інших випадках системний аналіз — це конкретний метод пізнання. У третьому випадку системний аналіз — це будь-який аналіз будь-яких систем. У четвертому випадку систем-ний аналіз — це цілком конкретний теоретико-прикладний наРозділ 8

прямок досліджень, що базується на системній методології і характеризується визначеними принципами, методами й сфе-рою застосування.

З усіх цих визначень, що зустрічаються, найбільш пра-вильне останнє.

Отже, системний аналіз — це сукупність визначених на-укових методів і практичних прийомів вирішення різно-манітних проблем, що виникають у всіх сферах цілеспрямова-ної діяльності суспільства, на основі системного підходу і по-дання об’єкта дослідження у вигляді системи. Характерним для системного аналізу є те, що пошук кращого вирішення проблеми починається з визначення й упорядкування цілей діяльності системи, при функціонуванні якої виникла дана проблема. При цьому установлюється відповідність між цими цілями, можливими шляхами рішення виниклої проблеми і потрібними для цього ресурсами. Системний аналіз характе-ризується головним чином впорядкованим, логічно обґрунто-ваним підходом до дослідження проблем і використання існу-ючих методів їхнього вирішення, що можуть бути розроблені в рамках інших наук.

Системний аналіз призначений для вирішення в першу чергу слабкоструктуризованих проблем, тобто проблем, склад елементів і взаємозв’язків яких встановлений лише частково, що виникають, як правило, у ситуаціях, що характеризуються наявністю фактора невизначеності і містять елементи, які не можна формалізувати та перекласти на мову математики.

Одна з задач системного аналізу полягає в розкритті змісту проблем, що стоять перед керівниками, які приймають рішення, настільки, щоб їм стали очевидні всі основні наслідки рішень і їх можна було б враховувати у своїх діях.

Системний аналіз допомагає відповідальній за ухвалення рішення особі більш вимогливо підійти до оцінки можливих варіантів дій і вибрати найкращий з них з урахуванням обліку додаткових факторів, що не можна формалізувати, та моментів, що можуть бути невідомі фахівцям, що готують рішення.

Методологія системного аналізу — це методологія, яка дає характеристику компонентів наукового дослідження, його об’єкта, предмета аналізу, задачі дослідження, сукупності дослідницьких засобів, необхідних для вирішення задачі дано-го типу, а також формує уявлення про послідовність руху дослідження у процесі розв’язання задач.

Що ж є об’єктом системного аналізу?

Об’єкт системного аналізу в теоретичному аспекті — це процес підготовки і прийняття рішень; у прикладному аспекті — різні конкретні проблеми, що виникають при створенні і функціонуванні систем.

У теоретичному аспекті — це:

♦          по-перше, загальні закономірності проведення досліджень, спрямовані на пошук найкращих вирішень різних проблем на основі системного підходу;

♦          по-друге — конкретні наукові методи дослідження — визначення цілей і їхнє ранжування, дезагрегування проблем (систем) на їхні складові елементи, визначен-ня взаємозв’язків, що існують як між елементами систе-ми, так і між системою і зовнішнім середовищем;

♦          по-третє, принцип інтегрування різних методів і прий-омів дослідження (математичних і евристичних), роз-роблених як у рамках системного аналізу, так і в рамках інших наукових напрямків і дисциплін у струнку, взаємообумовлену сукупність методів системного аналізу.

У прикладному плані системний аналіз виробляє реко-мендації зі створення принципово нових чи удосконалених си-стем. Рекомендації з поліпшення функціонування існуючих систем стосуються різних проблем.

Слід зазначити, що об’єкт системного аналізу є в той же час об’єктом цілого ряду інших наукових дисциплін, як загаль-нотеоретичних, так і прикладних.

Розділ 8